"to be carried away" - Polsk översättning

EN

"to be carried away" på polska

EN to be carried away
volume_up
{verb}

1. bildligt

to be carried away
volume_up
ponieść {perf. vb} (kogoś)
However, let us not get carried away, let us get our priorities right.
Nie dajmy się jednak ponieść emocjom i zdecydujmy, co jest dla nas najważniejsze.
Sometimes you should take care not to get carried away when you are taking part in something.
Czasami trzeba pilnować się, by uczestnicząc w czymś nie dać się ponieść.
dać się ponieść

Användningsexempel för "to be carried away" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English(Laughter) Some people get carried away.
(Śmiech) Kto to złożył i po co? ~~~ (Śmiech) Niektórzy naprawdę przesadzają.
EnglishDeliver them that are carried away unto death, And those that are ready to be slain see that thou hold back.
Wybawiaj pojmanych na śmierć; a od tych, którzy idą na stracenie, nie odwracaj się.
EnglishI do realise that we have a little more time this afternoon, but let us not get entirely carried away, please!
Wiem, że mamy trochę więcej czasu tego popołudnia, ale proszę nie odchodźmy całkowicie od tematu!
EnglishBeerah his son, whom Tilgath-pilneser king of Assyria carried away captive: he was prince of the Reubenites.
Bera syn jego, którego wziął w niewolę Teglat Falasar, król Asyryjski; ten był książęciem Rubenitów.
Englishin the eighteenth year of Nebuchadrezzar he carried away captive from Jerusalem eight hundred thirty and two persons;
Roku ośmnastego Nabuchodonozora, zaprowadził z Jeruzalemu dusz ośm set, trzydzieści i dwie.
EnglishThey smote also the tents of cattle, and carried away sheep in abundance, and camels, and returned to Jerusalem.
Także i obory trzód poburzyli; a zająwszy owiec i wielbłądów bardzo wiele, wrócili się do Jeruzalemu.
EnglishSo Judah was carried away captive out of his land.
A tak przeniesiony jest Juda z ziemi swojej.
EnglishThey feared Jehovah, and served their own gods, after the manner of the nations from among whom they had been carried away.
A choć się Pana bali, wszakże przecię bogom swoim służyli według zwyczajów onych narodów, skąd byli przeniesieni.
Englishinsomuch that unto the sick were carried away from his body handkerchiefs or aprons, and the evil spirits went out.
Tak iż na chore przynoszono chustki albo przepaski od ciała jego, i odchodziły od nich choroby, i duchowie źli wychodzili z nich.
EnglishSo one of the priests whom they had carried away from Samaria came and dwelt in Beth-el, and taught them how they should fear Jehovah.
Przyszedł tedy jeden z kapłanów, których było wzięto z Samryi, i mieszkał w Betel, a nauczał ich, jako się mieli bać Pana.
EnglishAnd it is decreed: she is uncovered, she is carried away; and her handmaids moan as with the voice of doves, beating upon their breasts.
A Chusab pojmana będąc zawiedziona będzie, a służebnice jej prowadzić ją będą, hucząc jako gołębica a bijąc się w piersi swe.
EnglishAnd it came to pass, that the beggar died, and that he was carried away by the angels into Abraham's bosom: and the rich man also died, and was buried.
I stało się, że umarł on żebrak, i odniesiony był od Aniołów na łono Abrahamowe; umarł też i bogacz, i pogrzebiony jest.
EnglishOne of the world's most open economies, however, such as the European model, cannot allow itself to be carried away by certain dogmatisms.
Jednakże jedna z najbardziej otwartych gospodarek świata, taka jak model europejski, nie może pozwolić pewnym dogmatom kierować sobą.
EnglishSo all the people that Ishmael had carried away captive from Mizpah turned about and came back, and went unto Johanan the son of Kareah.
A obróciwszy się wszystek on lud, który był wziął w niewolę Izmael z Masfy, wrócił się zasię, a przyszedł do Johanana, syna Kareaszowego.
EnglishThe cities of the South are shut up, and there is none to open them: Judah is carried away captive, all of it; it is wholly carried away captive.
Miasta na południe zawarte będą, tak, że nie będzie, ktoby je otworzył; przeniesiony będzie wszystek Juda, przeniesiony będzie do szczętu.
EnglishI am really very disappointed about what has happened to our resolution and I very much regret that we have allowed ourselves to be carried away by our emotions.
Jestem bardzo rozczarowana tym, co stało się z naszą rezolucją i bardzo żałuję, że pozwoliliśmy na to, by poniosły nas emocje.
EnglishAnd seek the peace of the city whither I have caused you to be carried away captive, and pray unto Jehovah for it; for in the peace thereof shall ye have peace.
Szukajcie też pokoju miastu temu, do któregom was przeniósł, a módlcie się za nie Panu; bo w pokoju jego będziecie mieli pokój.
EnglishFor before the child shall have knowledge to cry, My father, and, My mother, the riches of Damascus and the spoil of Samaria shall be carried away before the king of Assyria.
Albowiem niżeli będzie umiało to dziecię wołać: Ojcze mój i matko moja, lud króla Assyryjskiego pobierze bogactwa Damaszku, i łupy Samaryi.
Englishand he carried away all his cattle, and all his substance which he had gathered, the cattle of his getting, which he had gathered in Paddan-aram, to go to Isaac his father unto the land of Canaan.
I żeby rządziły dzień i noc, i czyniły rozdział między światłością, i między ciemnością; i widział Bóg, że to było dobre.
EnglishThen Asa the king took all Judah; and they carried away the stones of Ramah, and the timber thereof, wherewith Baasha had builded; and he built therewith Geba and Mizpah.
Tedy król Aza wziąwszy z sobą wszystek lud Judzki, pobrali z Ramy kamienie, i drzewo jego, z którego budował Baaza, a zbudował z niego Gabaa i Masfa.