EN to accumulate
volume_up
[accumulated|accumulated] {verb}

volume_up
zebrać {perf. vb}
In the Committee on Climate Change we have accumulated numerous data from many scientists.
W Komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych zebraliśmy znaczne ilości danych pochodzące od wielu naukowców.
The following Adverse Reactions listed in the Table below have been accumulated in clinical studies with Axura and since its introduction in the market.
Następujące reakcje niepożądane, wymienione w poniższej Tabeli, zostały zebrane podczas badań klinicznych produktu Axura oraz od momentu wprowadzenia do obrotu.
The following adverse drug reactions, listed in Table 1, have been accumulated from clinical studies following predominantly chronic treatment with zoledronic acid:
Następujące działania niepożądane, wymienione w Tabeli 1, zebrano w badaniach klinicznych, w których stosowano preparat Zometa głównie długookresowo.
However, these data indicate that clofarabine may accumulate in such patients (see figure below and sections 4.2 and 4.4).
Niemniej takie ograniczone dane wskazują, że klofarabina może gromadzić się u pacjentów z obniżonym klirensem kreatyniny (patrz wykres poniżej i punkty 4. 2 i 4. 4).
We have missed an opportunity to ban those substances, which will continue to accumulate in the little bodies of Europe's children and cause numerous health problems.
Straciliśmy okazję do wprowadzenia zakazu stosowania tych substancji, które będą gromadzić się w ciałach europejskich dzieci i powodować liczne problemy ze zdrowiem.
to accumulate (även: to cumulate)
Telmisartan does not accumulate significantly in plasma on repeated administration.
Podczas powtarzanego podawania telmisartan nie kumuluje się znacząco w osoczu.
Gemcitabine does not accumulate when administered once weekly.
Gemcytabina nie kumuluje się w organizmie, jeżeli jest podawana raz w tygodniu.
Pegaptanib does not accumulate in the plasma when administered intravitreally every 6 weeks.
Pegaptanib nie kumuluje się w osoczu w przypadku podania do ciała szklistego co 6 tygodni.
So you create a cool place where clouds can accumulate, and you have the trees to initiate the rain.
Więc tworzymy chłodne miejsce, gdzie chmury mogą się zbierać i mamy drzewa, które inicjują deszcz.
Then you could live sorts of lives and accumulate wisdoms that are just not possible for humans as we currently are.
Żylibyśmy, zbieralibyśmy wiedzę w sposób obecnie jest dla nas niedostępny.
But the difference is that these cultures never expand, never grow, never accumulate, never become combinatorial, and the reason is because there is no sex, as it were, there is no exchange of ideas.
Ale różnica polega na tym, że te kultury nigdy nie rozwijają się lub rozrastają, nigdy nie zbierają, nie starają się łączyć.
to accumulate
volume_up
pomnożyć {perf. vb} (powiększać)
to accumulate (även: to enlarge, to increase)
volume_up
pomnażać {imperf. vb} (powiększać)
to accumulate
volume_up
akumulować {perf./imperf. vb.}
Some of those grains may then accumulate on a massive scale, into a sand dune.
Niektóre z tych ziaren mogą się akumulować na wielką skalę, tworząc wydmy.
This is what accumulates in the tar sands of Alberta.
To akumuluje się w piaskach bitumicznych Alberty.
to accumulate (även: to build up)
volume_up
nawarstwiać się {refl. vb. imperf.} (problemy, wspomnienia)
to accumulate
volume_up
piętrzyć się {refl. vb. perf.}
to accumulate (även: to build up)
volume_up
nawarstwić się {refl. vb. perf.} (problemy, wspomnienia)
to accumulate (även: to assemble, to bank up, to cluster)
volume_up
zgromadzić się {refl. vb. perf.}
to accumulate
volume_up
skumulować {perf. vb}
to accumulate (även: to cumulate)
volume_up
skumulować się {refl. vb. perf.}
to accumulate (även: to assemble)
volume_up
zgromadzać się {refl. vb. perf.}

Användningsexempel för "to accumulate" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTolcapone does not accumulate with three times daily dosing of 100 or 200 mg.
Po podaniu w dawce 100 lub 200 mg trzy razy na dobę, tolkapon nie ulega kumulacji.
EnglishTelmisartan does not accumulate significantly in plasma on repeated administration.
Podczas powtarzanego podawania telmisartan nie kumuluje się znacząco w osoczu.
EnglishIn fact, the environment provides a new opportunity to accumulate capital and profit.
W rzeczywistości, środowisko dostarcza nowej możliwości akumulacji kapitału i zysku.
EnglishPCBs accumulate in dolphins in Sarasota Bay, in Texas, in North Carolina.
PCB odkłada się w organizmach delfinów W Sarasocie, Teksasie i Północnej Karolinie.
EnglishGemcitabine does not accumulate when administered once weekly.
Gemcytabina nie kumuluje się w organizmie, jeżeli jest podawana raz w tygodniu.
EnglishPegaptanib does not accumulate in the plasma when administered intravitreally every 6 weeks.
Pegaptanib nie kumuluje się w osoczu w przypadku podania do ciała szklistego co 6 tygodni.
EnglishAnd these mutations accumulate approximately as a function of time.
I te mutacje kumulują się w przybliżeniu jako funkcja czasu.
EnglishThose cells accumulate where infection and inflammation occur in the body and also in bone marrow.
Komórki te gromadzą się w miejscach zakażeń i zmian zapalnych w organizmie, a także w szpiku kostnym.
EnglishThen you could live sorts of lives and accumulate wisdoms that are just not possible for humans as we currently are.
Żylibyśmy, zbieralibyśmy wiedzę w sposób obecnie jest dla nas niedostępny.
EnglishAt steady state plasma levels accumulate about 33- to 35-fold compared with single dose.
W stanie równowagi stężenie metabolitu w osoczu kumulowało się około 33- 35 razy w stosunku do podania dawki pojedynczej.
EnglishYou accumulate knowledge throughout your life in memories.
Akumulujemy wiedzę przez całe życie we wspomnieniach.
EnglishPatients with CLL have too many abnormal lymphocytes, which accumulate mainly in the bone marrow and blood.
Pacjenci z PBL mają zbyt dużą ilość nieprawidłowych limfocytów, zgromadzonych głównie w szpiku i we krwi.
EnglishThe accumulation factor of 1.08 suggests that meloxicam does not accumulate when administered daily.
Wskaźnik akumulacji wynosi 1, 08 co oznacza, że meloksykam podawany raz dziennie nie ulega kumulacji w organizmie.
EnglishAnd so maybe if we lived 200 years, we could accumulate enough skills and knowledge to solve some problems.
Jeśli żylibyśmy 200 lat, moglibyśmy nagromadzić wystarczająco umiejętności i wiedzy, by rozwiązać niektóre problemy.
EnglishMany such substances accumulate in the body.
Wiele takich substancji odkłada się w organizmie.
EnglishAnd that's exactly what happens with PDBs in this food pyramid: They accumulate into the top of it.
więc tworzą coraz większy stos niestrawnych kulek. ~~~ To samo dzieje się z PCB w piramidzie. ~~~ Odkładają się na górze piramidy.
EnglishThe European Institute of Technology must first and foremost be in a position to accumulate large amounts of private funding.
Przede wszystkim Europejski Instytut Technologii musi być w stanie gromadzić duże ilości prywatnych funduszy.
EnglishHowever, developments in the region are often unpredictable: tensions accumulate and misunderstandings abound.
Rozwój wydarzeń w tym regionie jest jednak często nieprzewidywalny: obfitują tam narosłe przez lata napięcia i nieporozumienia.
EnglishIf we speculate a little on the agriculture budget now, we will accumulate on the health budget of the future.
Jeśli dziś wykonamy pewne zabiegi w ramach budżetu na rolnictwo, to zgromadzimy środki w przyszłych budżetach na ochronę zdrowia.
EnglishThey accumulate information, they learn.