"He said" - Norsk översättning

EN

"He said" på norska

Se exempelmeningar för "He said" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "He said" på norska

he pronomen
Norwegian
to say verb
Norwegian

Användningsexempel för "He said" på norska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English3:46 He said, "Yeah, feathers, skin, bone meal, scraps, dried and processed into feed."
3:46 Han svarte: "Ja. Fjær, hud, beinmel og avskjær, tørket og behandlet til fôr."
English(Laughter) He said, "No, no, no, you know this phantom I've had for the last 10 years?
(Latter) Han sa, "Nei, nei, nei, du vet dette fantomet jeg har hatt de siste ti årene?
EnglishHe said that such a man would be in a lunatic asylum, if he existed at all.
Han sa at et slikt menneske ville vært på et galehus, hvis han i det hele tatt eksisterte.
EnglishAnd he said, "Listen, this is the project I've been looking for my whole life.
Han sa "Hør her, dette er prosjektet jeg har lett etter hele livet.
EnglishAnd he said, "We have the cowboys stationed at distinct places all around."
Og han sa "vi har cowboyer stasjoner ved spesielle steder over alt."
EnglishAnd I went up to apologize to him, and he said, "Stanley, I thought you did great."
Og jeg gikk opp til ham for å unnskylde meg, og han sa, "Stanley, jeg synes du gjorde det bra."
English3:38 Well, he mentioned some algaes and some fish meals, and then he said chicken pellets.
3:38 Vel, han nevnte alger, litt fiskemel, og så sa han kyllingpellets.
EnglishHe said, "But this time it seemed like it was taking her forever to get through each one."
Men denne gangen føltes det som hun brukte en evighet på å komme seg gjennom hver enkelt.
English6:04 But he said this: "The dogmas of the quiet past are inadequate to the stormy present.
6:04 Han sa dette: Dogmene fra den stille fortid er utilstrekkelige i den stormende nåtid.
EnglishLike he said, we're three brothers from New Jersey -- you know, the bluegrass capital of the world.
Som han sa er vi tre brødre fra New Jersey... altså fra verdens bluegrass-hovedstad.
English(Laughter) He said this in December 1862 to the second annual meeting of Congress.
(Latter) Han sa dette i desember 1862 [amerikanske borgerkrigen] under det andre årlige kongressmøtet.
EnglishHe said, "You know, you've been so nice, let's split the reward."
Han sier, "Vet du hva, du har vært så snill, la oss dele belønningen."
English4:29 Not too long ago, my uncle said that he offered my six-year-old cousin cereal.
4:29 For ikke så lenge siden fortalte min onkel at han tilbød min seks år gamle fetter frokostblanding.
English1:21 Marco Tempest: When asked about deception, he said this:
1:21 Marco Tempest: Når han ble spurt om bedrag, så svarte han slik:
EnglishHe said we're social creatures, so we share the emotions of others.
Han sa at vi er sosiale vesener, så vi deler andres følelser.
EnglishPicasso once said this -- he said that all children are born artists.
Picasso sa en gang dette: Alle barn er født som kunstnere.
EnglishBut he said this fantastic thing about their working relationship.
Men han sa denne fantastiske tingen om deres jobbsamarbeid.
EnglishAnd basically that if he doesn't show me that it works here, I don't believe anything he said.
Så enkelt forklart at hvis han ikke viser meg at det virker her så vil jeg ikke tro noe han har sagt.
English3:40 He said, "That is the battle of the self, the battle of the ego."
3:40 Han sa, "Det er kampen om selvet, slaget om ego."
EnglishWhen he said the word "species," he was revealing his worldview.
Idet han sa ordet «arter», viste han verdensbildet sitt.

Lär dig andra ord

English
  • He said

I det tysk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.