EN school
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

school (även: bevy, collection, group, heap)
Then came the second school, the third school, the fourth school and a junior college.
Toen kwam de tweede school, de derde school, de vierde school, en een junior universiteit.
At Green School, the children are smiling -- an unusual thing for school, especially for me.
Op de Groene School lachen de kinderen -- ongebruikelijk voor school, vooral voor mij.
A game designer from the New School put together a wonderful video gaming school.
Een game-ontwerper van de New School had een schitterende computergame-school opgericht.
school (även: school time)
Do you remember the story of Odysseus and the Sirens from high school or junior high school?
Herinner je je het verhaal van Odysseus en de Sirenen uit je schooltijd?
So I finally found Myung Sung, her best friend that she used to play with after school every day.
Uiteindelijk vond ik Myung Soeng, haar beste vriendin met wie ze dagelijks na schooltijd speelde.
Het is een hobby nog uit mijn schooltijd.
school
In particular the small town of San Giuliano di Puglia was destroyed and a school collapsed killing 29 people, 26 of whom were children.
Met name het stadje San Giuliano di Puglia is zwaar getroffen; een schoolgebouw stortte in, waarbij 29 mensen omkwamen, waaronder 26 kinderen.
school
Sport is a school of courage and perseverance where we learn the spirit of endeavour, the taste for competition, and respect for each other.
Sport is een leerschool voor moed en volharding, die de mentaliteit van strijd en de smaak van competitie geeft en uitnodigt tot het respect voor de ander.
Lastly, let us remain consistent: we want a Union that is underpinned by the principle of secularity like a school of democracy and tolerance.
Laten wij tot slot consistent blijven: wij willen een Unie die opgebouwd is rond het principe van de scheiding van kerk en staat en die een leerschool is op het gebied van democratie en tolerantie.
That is why there is a need to establish a vast education programme to reinstate the true values of sport and to make it, once again, a school of life and an example for our youngest generations.
Er moeten dan ook uitgebreide onderwijsprogramma's komen om de authentieke waarden van sport als " leerschool voor het leven " en als " voorbeeld voor de jeugd ", in ere te herstellen.
school

2. utbildning, amerikansk engelska

school (även: university)
Then came the second school, the third school, the fourth school and a junior college.
Toen kwam de tweede school, de derde school, de vierde school, en een junior universiteit.
And it was the same -- learning by rote -- from primary school through graduate school.
Het was hetzelfde -- van buiten leren -- van de lagere school tot de universiteit.
And then AIDS education in all schools, starting from university.
Toen kwam aidsvoorlichting op alle scholen, vanaf de universiteit.
I was present at the opening of the academic session of the Europe China Business School in Shanghai.
Ik was ook aanwezig op de opening van het academiejaar van de Europees-Chinese Economische Hogeschool in Sjanghai.

Användningsexempel för "school" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe need to talk to teachers and parents and school board members and politicians.
We moeten praten met leraren en ouders en leden van het schoolbestuur en politici.
EnglishIt concerns students and school pupils who would enter the Union in order to study.
Het is immers gericht op studenten en scholieren die in de Unie komen studeren.
EnglishAnd the reason I think design matters isn't because I wanted to go to art school.
Waarom ik design belangrijk vind, is niet dat ik naar de kunstacademie wilde.
EnglishNow this thing was probably about the size of a school bus when it first came in.
Dit ding had waarschijnlijk de grootte van een schoolbus toen het binnenkwam.
EnglishThere are, for example, teacherless classes and a shortage of school materials.
Er bestaan bijvoorbeeld lessen zonder leraren, en er is gebrek aan schoolmateriaal.
EnglishTwenty-six million Italians leave their homes each day to go to work or to school.
26 miljoen Italianen reizen dagelijks vanuit huis naar hun werk of opleiding.
EnglishNor do I think that we should harmonize European syllabuses and school years.
Ik vind verder dat wij de vakkenpakketten en schooljaren niet moeten harmoniseren.
EnglishI graduated from school, and I went on a road trip with two of my closest friends.
Ik studeerde af en trok doorheen het land met twee van mijn beste vrienden.
EnglishThese school drop-outs later make up the bulk of the long-term unemployed.
Deze voortijdige schoolverlaters vormen later de grote massa langdurig werklozen.
EnglishThe school teachers weren't having much fun, the sports were very dirty or very painful.
De leraren hadden er weinig lol in, de sporten waren erg smerig of erg pijnlijk.
EnglishAnd some people say it's because, in 9th grade, boys start dropping out of school.
Sommigen zeggen dat het komt doordat jongens in de tweede klas schoolverlaters worden.
EnglishWe have a pram service on Tuesday mornings for mums and their pre-school children.
We hebben een kinderdienst dinsdagsochtends voor moeders en hun kleuters.
EnglishAnd the beautiful thing was, I got to teach my daughter in elementary school, Madeline.
Het mooie was, ik leer dat gebaar aan mijn dochter op de basischool, Madeline.
EnglishI graduated from graduate school in 2006, and I got a fellowship to go back to Europe.
In 2006 studeerde ik af, en kreeg ik een beurs om naar Europa terug te gaan.
EnglishThis is a good school. ~~~ This is the best you can get in Hyderabad in Indian education.
Dit is het beste dat je kan krijgen in Hyderabad in het Indische onderwijssysteem.
EnglishFor example, some in this room went to school on scholarship because of Sputnik.
Zo kregen sommigen hier bijvoorbeeld een studiebeurs dankzij Sputnik.
EnglishThere is also great uncertainty amongst head teachers and school governing bodies.
Ook de directie en het schoolbestuur kunnen daar erg onzeker over zijn.
EnglishWe all know that disabled people are not fully or properly integrated into school life.
Wij weten dat de integratie in het onderwijs voor de gehandicapte niet goed verloopt.
EnglishOne of my girlfriends in graduate school, Marie, said, "Kim, I figured it out.
Een van mijn schoolvriendinnen, Marie, zei: "Kim, ik heb het gevonden.
English(Laughter) This was being sold to high school administrators for 900 dollars a piece.
(Lachen) Het werd aan schooldirecteurs verkocht voor 900 dollar per stuk.