"to reduce" - Nederländsk översättning

EN

"to reduce" på nederländska

EN to reduce
volume_up
[reduced|reduced] {verb}

1. allmänt

The EU has been trying for years to reduce the fleet capacity of European fishermen.
Al jaren probeert de EU de vlootcapaciteit van de Europese vissers te reduceren.
There are many more possible ways to reduce CO2 and other greenhouse gases.
Er zijn verschrikkelijk veel meer mogelijkheden om CO2 en andere broeikasgassen te reduceren.
In the Auto Oil programme we had to reduce sulphur content to values in millionths.
In het autoolieprogramma moeten we de zwavelgehaltes zien te reduceren tot enkele miljoenste delen.
We must put pressure on business to reduce unnecessary packaging.
Wij moeten het bedrijfsleven onder druk zetten om minder onnodige verpakkingen te gebruiken.
The only way to reduce unemployment is by questioning these globalist dogmas.
Wij zullen de werkloosheid slechts kunnen doen dalen als wij de dogma's van de mondialisering op de helling zetten.
We must likewise do all in our power to reduce the use of other ozoneharmful agents.
We moeten eveneens alles op alles zetten om het gebruik te verminderen van andere stoffen die schadelijk zijn voor de ozonlaag.
Reduce the administrative burdens on businesses by simplifying data collection, especially tax collection.
Verlaging van de administratieve last van ondernemingen door de informatieverschaffing te vereenvoudigen, vooral op het gebied van belastingen.
Mr Harbour mentioned the need for the Commission to reduce red tape and to simplify procedures.
De heer Harbour wees erop dat de Commissie de veelheid van regels en voorschriften moet terugdringen en de procedures moet vereenvoudigen.
That would increase effectiveness, simplify the support system and reduce bureaucracy both in the Member States and in the EU.
Dat zou de doelmatigheid vergroten, het subsidiesysteem vereenvoudigen en de bureaucratie zowel in de lid-staten als in de EU verminderen.
to reduce (även: to trace back)
We are forced to reduce aid to the absolute minimum, and we should have the discussion now.
Wij zijn verplicht de steun tot een minimum te herleiden en de discussie moet nu gevoerd worden.
To reduce Europe, and thus peace, to a few budget lines, really stems from a mediocrity that never fails to exasperate me.
Europa - en dus ook de vrede - tot enkele begrotingsposten herleiden getuigt van een kortzichtigheid die mij voortdurend ergert.
I guess one could reduce the idea further by suggesting that the new emerges behind and through the old, like this."
Ik denk dat je de gedachte verder kunt herleiden door de suggestie dat het nieuwe achter en door het oude ontstaat, zoals hier."
to reduce (även: to cut down)
volume_up
afbouwen [bouwde af|afgebouwd] {tran. vb} (verminderen)
Mrs Theato mentioned the need to reduce outstanding commitments.
Mevrouw Theato sprak over het afbouwen van de uitstaande verplichtingen.
The necessary changes having been made, this also applies to reducing the gold reserve.
Mutatis mutandis geldt dit ook voor het afbouwen van de goudreserve.
But this is after all the only mechanism we have for reducing fleet capacity at all.
Dit is echter het enige mechanisme waarover wij beschikken om de vlootcapaciteit te kunnen afbouwen.
Deze schepen moesten hun bemanning inkrimpen.
Your Commission consists of the only 20 people in the EU who can propose that the quantity of legislation should be reduced.
De twintig leden in uw Commissie zijn de enigen die de berg wetgeving van de Unie kunnen inkrimpen.
Implementation of this proposal would give assurance that rail traffic in Finland could continue without becoming drastically reduced.
De uitvoering van het voorstel geeft de zekerheid dat het treinverkeer in Finland kan worden voortgezet zonder al te veel te hoeven inkrimpen.

2. "price"

to reduce
Cheaper services would reduce the cost of production and consumption.
Goedkopere diensten verlagen de kosten van productie en consumptie.
Is it a political priority to reduce the travel expenses of the highest paid?
Is het een politieke prioriteit om de reiskosten voor de hoogstbetaalden te verlagen?
Production units are in any case trying to reduce production costs.
Productie-eenheden proberen dan in elk geval om de productiekosten te verlagen.

Användningsexempel för "to reduce" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHow can we become more effective, achieve better results and reduce bureaucracy?
Hoe komt men tot meer doeltreffendheid, betere resultaten en minder bureaucratie?
EnglishThe proposals in Mr Caveri's report reduce the ecopoint system to an empty shell.
De voorstellen in het verslag-Caveri ondermijnen het ecopuntensysteem volledig.
EnglishIt is also a prerequisite to our being able to reduce the error rate still further.
Dat is ook een voorwaarde voor een verdere vermindering van het foutenpercentage.
EnglishProhibition of dilution will reduce the overall contamination load of animal feed.
Een verbod op verdunning verlaagt de gemiddelde contaminatie van diervoerders.
EnglishI have personally done all that I can to reduce the demand for prostitution.
Ik heb zelf alles gedaan wat ik kan om de vraag naar prostitutie te verminderen.
EnglishMore is required, of course, in order to reduce the noise from road traffic.
Natuurlijk is er meer nodig om het lawaai van het wegverkeer terug te brengen.
EnglishThe Commission, however, intends to reduce spending to below the all-time minimum.
De Commissie wil de steun echter tot een historisch dieptepunt terugbrengen.
EnglishAt the same time, we must reduce the tax burden on labour and reduce budget deficits.
Tevens moeten de lasten op arbeid verlaagd worden en de begrotingstekorten dalen.
EnglishHowever, the key issue must be to reduce the overall volume of animal transportation.
Het is echter überhaupt van belang het aantal dierentransporten te verminderen.
EnglishThe aim is to reduce these emissions by 67 % in comparison to the 1990 rate.
Het is de bedoeling de uitstoot met 67 % te verminderen ten opzichte van 1990.
EnglishThis will reduce annual interest by EUR 2.2 million over a ten-year period.
Dat vermindert gedurende tien jaar de jaarlijkse rentelasten met 2,2 miljoen euro.
EnglishMeasures are needed urgently in order to reduce the level of greenhouse gases.
Er zijn dringend maatregelen nodig om de hoeveelheid broeikasgassen terug te dringen.
EnglishThe theoretical purpose is to reduce smoking, alcohol use and car traffic.
Het theoretisch doel is terugdringing van roken, alcoholgebruik en autoverkeer.
EnglishIt is therefore practically impossible to reduce all of this to mathematics.
Om dit alles te willen inperken tot een mathematische tijd is praktisch ondoenbaar.
EnglishThere are three things you can do to reduce CO2 emissions from fossil fuels.
Je kunt drie dingen doen om de CO2 -uitstoot van fossiele brandstof te verminderen.
EnglishThe Commission would certainly prefer to be able to reduce this time-limit.
De Commissie zou er zeker de voorkeur aan geven om deze termijn te verkorten.
EnglishNowadays, economic growth alone is not sufficient to reduce unemployment.
Economische groei is niet langer voldoende om de werkloosheid terug te dringen.
EnglishReporter: ...battlefield companions are helping to reduce the combat risks.
Reporter: ... ~~~ deze slagveldmetgezellen helpen de risico's te verminderen.
EnglishIntroducing low cost efficiency measures would significantly reduce emissions.
Invoering van goedkope efficiency-maatregelen kan de emissies aanzienlijk verminderen.
EnglishWe are opposed to the Commission proposal to reduce agricultural premiums.
Wij zijn tegen het voorstel van de Commissie om de akkerbouwpremies te korten.