EN to point out
volume_up
{verb}

to point out (även: to indicate, to point, to point to, to show)
But specialists point out to us that this is a particularly questionable affair.
Maar de specialisten wijzen er ons inderdaad op dat dit een bijzonder kwestieuze zaak is.
I want to point out some of the measures we propose for the future in the report.
Ik wil wijzen op enkele van de door ons voorgestelde maatregelen voor de toekomst.
I should therefore like to point out that schools should involve the parents.
Ik wil er dan ook graag op wijzen dat de school de ouders erbij moet betrekken.
to point out
I would like to point out that the proposal was taken off the agenda, not withdrawn.
Ik wil u erop wijzen dat het voorstel van de agenda is gehaald, niet ingetrokken.
This figure, I would point out, is the average across the 25 Member States.
Ik wil erop wijzen dat het hierbij om een gemiddelde gaat van 25 lidstaten.
I would like to point out that he is under a particular obligation to be present.
Ik wil erop wijzen dat hij in dezen een bijzondere verplichting heeft.
to point out (även: to find, to indicate, to notice, to perceive)
We are therefore entitled, as Parliament, to point out that it is doing nothing.
We hebben dus het recht, als Parlement, op te merken dat het niets uitvoert.
I should like to point out that this document is being signed, for the second time, by three women.
Staat u me toe op te merken dat dit document voor de tweede maal ondertekend zal worden door drie vrouwen.
The Council wishes to point out that the concern expressed by the European Parliament is at the top of the agenda.
De Raad wenst op te merken dat de door het Europees Parlement geuite bezorgdheid bovenaan op de agenda staat.
to point out (även: to evince, to exhibit, to indicate, to reveal)
Let me point out some that I really like.
Laat mij er enkele tonen die ik echt leuk vind.
Allow me to point out that the recent results in Europe confirm to us that we need a limited number of political projects, because there cannot be infinite political projects.
De meest recente ontwikkelingen in Europa tonen aan dat we geen behoefte hebben aan talloze beleidsplannen maar dat hun aantal moet worden beperkt.
There is something else I would point out to Mr Medina Ortega, and that is that, rightly or wrongly, where Argentina leads other countries follow: it is seen as an example.
De heer Medina zou ik willen wijzen op een ander aspect, namelijk dat Argentinië een land is dat de toon aangeeft, een gidsland, in positieve en in negatieve zin.
I just want to point out that the quake reached 8.3 on the Richter scale.
Ik wil alleen kort aangeven dat de aardbeving een kracht van 8.3 op de schaal van Richter had.
That is why I should like to point out two lines of action that I consider to be absolutely crucial.
Om die reden zou ik twee beleidsrichtingen willen aangeven die mij absoluut essentieel lijken.
I would also like to point out a cause for concern in relation to the question of immigration.
Ik wil verder nog aangeven dat we met betrekking tot het immigratievraagstuk nog wel enige twijfels hebben.
to point out (även: to design, to draw, to indicate, to show)
Mr President, I just wished to point out that I forgot to sign the attendance register yesterday evening.
Mijnheer de Voorzitter, ik wilde alleen melden dat ik gisterenavond vergeten ben de presentielijst te tekenen.
Mr President, I should briefly like to point out that my name is not on the attendance register for yesterday, probably through my own fault.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil hier alleen aangeven dat mijn naam niet op de presentielijst van gisteren voorkomt, vermoedelijk vanwege nalatigheid mijnerzijds, aangezien ik vergeten heb te tekenen.
May I point out that this proposal has been accepted by the Conference of Presidents and requires a de facto amendment of our Rules of Procedure.
Ik teken hierbij aan dat dit voorstel door de Conferentie van voorzitters is overgenomen, en daarmee een wijziging de facto inhoudt die in ons Reglement moet worden opgenomen.
to point out (även: to exude, to indicate, to reveal, to show)
I agree with them, and I think that Mr Maarten was right to point out that we, in the Hague Programme, have demonstrated the Council’ s desire to preserve that balance.
Ik ben het daarmee eens en ik denk dat de heer Maaten er terecht op heeft gewezen dat wij in het Haags programma hebben laten zien dat de Raad dat evenwicht ook wenst te bewaren.
I have to point out though that the balance of trade with the European Union still always shows a considerable deficit for Mexico.
Ik moet er evenwel op wijzen dat de handelsbalans met de Europese Unie nog altijd een behoorlijk tekort voor Mexico vertoont.
I must also point out an important flaw in the Commission's rules on the movement of products subject to excise duties.
Ik zou u er tenslotte aan willen herinneren dat de regeling van de Commissie inzake het verkeer van accijnsproducten ernstige gebreken vertoont.
to point out (även: to indicate, to show)
I would point out by way of example that Singapore has already announced that it will continue to maintain the conference system.
Kenmerkend is bijvoorbeeld dat Singapore reeds heeft aangekondigd het stelsel van de conferenties te zullen handhaven.
In conclusion, I would point out that, in the statutes, Members of the European Parliament are called just that – Members or ‘’.
Ter afsluiting wil ik erop wijzen dat de leden van het Parlement in het statuut worden aangeduid als leden of u201Cdéputésu201D.
to point out (även: to indicate, to show)
to point out (även: to draw attention)
I would like to point out to my Greek colleagues and to you all that there has been an error in translation.
Ik wilde mijn Griekse collega's en ook u, mevrouw, alleen op deze fout attenderen.
I should also like to point out that there is a small mistake in paragraph 17 of the Portuguese translation.
Ik wil u er tevens op attenderen dat in paragraaf 17 van de Portugese vertaling een kleine fout geslopen is.
I accept the President's words, but I must point out that there is some inconsistency here.
Ofschoon ik de verklaring van de Voorzitter accepteer, wil ik u erop attenderen dat hier een duidelijk gebrek aan coherentie heerst.
to point out (även: to indicate, to show)

Liknande översättningar för "to point out" på nederländska

point substantiv
to point verb
out adjektiv
Dutch
out adverb
to out verb

Användningsexempel för "to point out" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI would point out the anomaly of the excise exemption on kerosine for air traffic.
Ik wijs op de anomalie van de accijnsvrijstelling op kerosine voor luchtverkeer.
EnglishI wish to point out that we must fully understand democracy and human rights.
Het is van belang dat we precies weten wat democratie en mensenrechten inhouden.
English(Applause) I want to point out a few other exceptional people in this picture.
(Applaus) Ik wil nog een paar andere uitzonderlijke mensen op deze foto aanwijzen.
EnglishI would like to point out that we have tried to follow the trial in its entirety.
Ik wil er de aandacht op vestigen dat wij ernaar streven het hele proces te volgen.
EnglishThey point out in particular the probability of drastically increased unemployment.
Er wordt vooral op gewezen dat de werkloosheid waarschijnlijk drastisch toeneemt.
EnglishI should point out that 3 % of the Burmese GNP comes from this forced labour.
Er zij op gewezen dat 3 % van het Birmaans BNP van deze dwangarbeid afkomstig is.
EnglishI should merely like to point out that the road ahead of us is a rocky one.
Ik wil slechts duidelijk maken dat we daarmee een zeer moeilijke weg bewandelen.
EnglishAnd finally I want to point out that a lot of this inspiration comes from theater.
Tenslotte wil ik opmerken dat veel van deze inspiratie uit het theater komt.
EnglishI should point out that the Industry Council of 8 October considered this matter.
Ik wijs erop dat de Raad Industrie de kwestie op 8 oktober heeft besproken.
EnglishI would like to point out straight away that there is practically no difference.
Ik moet daar onmiddellijk bij zeggen dat er nauwelijks een onderscheid is.
EnglishI shall merely point out that we are concerned here with a common position.
Ik wil alleen even zeggen dat er sprake is van een gemeenschappelijk standpunt.
EnglishI would point out that even Finland now has its first case of mad cow disease.
Ik herinner eraan dat zelfs Finland nu zijn eerste geval van gekkekoeienziekte heeft.
EnglishI would point out, incidentally, that Europe costs each European 26 cents per day.
Ik wijs er overigens op dat Europa elke Europeaan 26 eurocent per dag kost.
EnglishAnybody can point matters out and if there are any problems, they will be corrected.
Als dat niet gebeurt, komt daarop kritiek en wordt daarmee rekening gehouden.
EnglishI should just like to point out once again that the joint text still holds good.
Ik herhaal dat de inhoud van de genoemd brief nog steeds van kracht is.
EnglishI would point out to Mr Cornillet that this report has always been controversial.
Ik herinner de heer Cornillet eraan dat dit verslag altijd al controversieel geweest is.
EnglishMr President, I should like to point out that I share Mr Bébéar's indignation.
Mijnheer de Voorzitter, ik deel de verontwaardiging van de afgevaardigde.
EnglishI would also point out, however, that the SMEs must not be forgotten here.
Ik wijs er echter op dat ook de KMO's niet uit het oog mogen worden verloren.
EnglishI would like to point out that these situations are in no way comparable.
Ik wil eraan herinneren dat men de situaties op geen enkele manier kan vergelijken.
EnglishWe are not there yet, but it is a prospect that I was keen to point out to you.
Zover zijn we nog niet, maar ik wilde deze mogelijke gang van zaken wel aan u voorleggen.