"marginal" - Nederländsk översättning

EN

"marginal" på nederländska

volume_up
margin {substantiv}

EN marginal
volume_up
{adjektiv}

marginal (även: fringe)
Their role in the whole energy-producing scenario is only marginal.
Het aandeel hiervan in de totale energieproductie is slechts marginaal.
In spite of everything, conversion costs are marginal in this context.
De wisselkosten zijn in dit verband per saldo marginaal.
The EP's role in this instance is marginal, since the Council is the designated institution.
De functie van het EP is hier marginaal, aangezien de Raad de benoemende instelling is.

Användningsexempel för "marginal" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMany border regions are already marginal areas with large structural deficits.
Veel grensstreken zijn nu al marginale gebieden met grote structurele tekorten.
EnglishI should like to make a total of four marginal comments on the various declarations.
Ik wil in totaal vier kanttekeningen bij de verschillende verklaringen plaatsen.
EnglishWhere the marginal cost charges are concerned, I also think this is a good conciliation.
Wat betreft de marginale-kostenheffingen is er mijns inziens goed bemiddeld.
EnglishWe now believe that the problem of child soldiers is not a marginal problem.
We geloven nu dat het fenomeen van kindsoldaten een echt probleem is.
EnglishSolar energy and wind power will be a very marginal energy source in the near future.
Zonne-energie en windkracht zullen in de nabije toekomst zeer marginale energiebronnen zijn.
EnglishAnd I actually went to the Marginal Revolution blog by Tyler Cowen.
En ik ben zelfs naar de Marginal Revolution blog gegaan van Tyler Cowen.
EnglishMr Swoboda, in your place I would have preferred not to bring up the idea of marginal costs.
Collega Swoboda, ik in uw plaats zou het begrip sociale marginale kosten niet hebben ingevoerd.
EnglishNone of these have you produced, and today's marginal comments by you are insufficient.
U heeft niets van dit alles gepresenteerd en uw marginale opmerkingen van vandaag zijn niet voldoende.
EnglishOne fact is certain: without good governance in Africa, increased aid will be of only marginal value.
Eén ding is zeker: zonder goed bestuur in Afrika heeft meer steun slechts marginale waarde.
EnglishClimatic conditions and natural disasters play but a marginal part in mass starvation.
Klimatologische omstandigheden en natuurrampen zijn slechts marginale oorzaken van de grote hongersnoodrampen.
EnglishWe had marginal profits, and we had unhappy stakeholders.
We hadden een kleine winst, en we hadden ongelukkige stakeholders.
EnglishHe says there are five million consumers of synthetic drugs, a number which is far from marginal.
Hij beweert dat er 5 miljoen gebruikers van synthetische drugs zijn, wat helemaal geen randgroep is.
EnglishThe first is that drug dependence is no longer a marginal issue.
Ten eerste: drugsverslaving is geen randverschijnsel meer.
EnglishIn my view the next five years will decide the future of thousands of marginal family farms.
Naar mijn mening zijn de komende vijf jaar beslissend voor de toekomst van duizenden marginale boerenbedrijven.
EnglishSadly the common cause of Europe was a marginal factor.
Ons gemene doel Europa bleek helaas een marginale factor.
EnglishI emphasise once again that women are not a marginal group; we represent 50 % of European citizens.
Ik wil nogmaals benadrukken dat vrouwen geen randgroep zijn, maar 50 % van de Europese burgers vertegenwoordigen.
EnglishSomewhere in the Amazon forest is the marginal tree.
Ergens in het Amazonewoud staat de marginale boom.
EnglishNo mention is made of culture in the funds ' present regulations, except in a narrow and marginal way.
In de verordeningen betreffende de structuurfondsen zelf komt cultuur niet of slechts beperkt en terloops ter sprake.
EnglishMy second marginal comment concerns the convention.
Mijn tweede kanttekening betreft de conventie.
EnglishThe marginal social cost comprises the average variable infrastructure costs plus the external costs.
Onder sociale marginale kosten worden verstaan de gemiddelde variabele kosten van de infrastructuur plus de externe kosten.