"from" - Nederländsk översättning

EN

"from" på nederländska

volume_up
from {prep.}

EN from
volume_up
{preposition}

from (även: concerning, of, on, upon)
volume_up
van {prep.}
These are economists from MIT, from Carnegie Mellon, from the University of Chicago.
Dit zijn economen van MIT, van Carnegie Mellon, van de Universiteit van Chicago.
Well, we collect data from satellites, from airplanes, from ground vehicles, from people.
We verzamelen gegevens van satellieten, van vliegtuigen, van voertuigen op de weg, van mensen.
Many of them are escaping from terror, from torture, from other experiences.
Velen van hen ontvluchten terreur, marteling of andere ervaringen.
from (även: for, off, owing to, down)
volume_up
uit {prep.}
Musawwira from Ghana, Hadya from Pakistan, Jaleel from Iran who uses fire.
Musawwira uit Ghana, Hadya uit Pakistan, Jaleel uit Iran die vuur gebruikt.
So much of London's meat was coming from the northwest, from Scotland and Wales.
Dus veel van Londens vlees kwam uit het noordwesten, uit Schotland en Wales.
And you can actually make plastic from obviously oils which come from plants, but also from starches.
Je kunt dus plastic maken uit olie afkomstig uit planten, maar ook uit zetmeel.
from (även: out of)
volume_up
op de {prep.}
The French farmers are on their own again, apart from some support from Ireland.
Landbouwnatie Frankrijk staat er alleen voor, op de steun van Ierland na.
Well, we collect data from satellites, from airplanes, from ground vehicles, from people.
We verzamelen gegevens van satellieten, van vliegtuigen, van voertuigen op de weg, van mensen.
That is nothing new; you know that from the papers, from television and the radio.
Dat is niets nieuws; dat kunt u lezen in de kranten en zien op de televisie en horen op de radio.
from (även: since)
volume_up
vanaf {prep.}
And from that point on, from my age at the time, I began to think of things in a different way.
Vanaf die tijd, vanaf die leeftijd, begon ik anders over dingen te denken.
As from 2004, this card will also be electronic, and it will be possible to read data off it.
Vanaf 2004 is deze kaart elektronisch en kunnen er gegevens vanaf gelezen worden.
From the first of January, consumers began using notes on a massive scale.
Vanaf 1 januari begonnen de consumenten massaal biljetten te gebruiken.
from
Where will the real hard core of the European Union come from, if not from here?
Waar zal de echte harde kern van de Europese Unie vandaan moeten komen, als die niet hier vandaan komt?
Blood diamonds, smuggled emeralds, timber, that is cut right from under the poorest.
Bloeddiamanten, smaragdsmokkel, hout dat gehakt wordt onder de armsten vandaan.
Those flags represented the countries from which my team came from.
Die vlaggen representeerden de landen waar mijn team vandaan kwam.
from (även: since)
volume_up
sedert {prep.}
From time immemorial, European cities have been centres of culture.
De Europese steden zijn al sedert lange tijd centra van cultureel leven.
From 1996 until today, the TENs have undoubtedly had their ups and downs.
Sedert 1996 hebben de TEN ups en downs gekend.
Since last June all exports of bananas from Somalia have been suspended.
Sedert juni van het afgelopen jaar is elke export van Somalische bananen stopgezet.
from (även: since)
The adjusted key shall apply with effect from the first day of the following year.4.
De aangepaste sleutel geldt met ingang van de eerste dag van het daaropvolgende jaar.4.
This phased reduction would represent 3 % per year as from 2002.
Deze degressiviteit zou met ingang van het jaar 2002 3 % per jaar bedragen.
This agency will be operational as from 1 May 2005.
Dit agentschap wordt met ingang van 1 mei 2005 operationeel.

Användningsexempel för "from" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat is why the region and the people there need assistance from Europe quickly.
De regio en de mensen in die regio hebben op korte termijn Europese steun nodig.
EnglishThey provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
Ze bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
EnglishThe first flights to operate from Malpensa, for example, began as early as 1910.
Ik denk vooral aan Malpensa waarvan de eerste vluchten in 1910 zijn vertrokken.
EnglishThis development merits particular attention from us in the European Parliament.
Ik denk dat wij als Europees Parlement daar grote aandacht aan moeten besteden.
EnglishI hope the Socialists will refrain from making this deal with the Conservatives.
Ik hoop dat de socialisten deze deal met de conservatieven niet zullen sluiten!
EnglishFourth principle: kingly services are excluded from the scope of the discussion.
Het vierde uitgangspunt is dat er niet wordt gesproken over de overheidsdiensten.
EnglishI would like to comment on a few points or questions from your report, Mr Färm.
Ik zal nader ingaan op een aantal punten en vragen in uw verslag, mijnheer Färm.
EnglishFrom this point of view, the horizontal regulation does not clarify things much.
De horizontale verordening is vanuit dit standpunt niet bijzonder verhelderend.
EnglishI would like to stress that culture is not only funded from this particular pot.
Ik zou willen benadrukken dat cultuur niet alleen vanuit dit fonds wordt gesteund.
EnglishArgentina can supply what customers want: beef which is guaranteed free from BSE.
Ziet u, Argentinië biedt wat de klanten nu vragen: gegarandeerd BSE-vrij vlees.
EnglishThe absence of rapporteurs from debates is something that must be pointed out.
Het feit dat de rapporteurs niet bij dit debat aanwezig zijn is dus opmerkelijk.
EnglishAnd we're sitting there, and I hear [clapping] from a distance, so I look over.
En we zitten daar, en ik hoor [klapt] vanuit de verte, dus ik kijk die kant op.
EnglishOf course, no one can be forbidden from expressing these and similar opinions.
Uiteraard kunnen wij niemand verbieden om dergelijke standpunten te verkondigen.
EnglishApart from that, Mr President, I should like to say a word about the Commission.
Voor het overige, Voorzitter, moet ik toch een woord zeggen over de Commissie.
EnglishIt allows us to protect ourselves from a currency market that is now in turmoil.
Hij geeft de mogelijkheid ons te beschermen tegen de chaotische valutamarkten.
EnglishThat has no place in this report, which, apart from this, has my full support.
Dat past niet bij het verslag, dat afgezien daarvan mijn volledige steun geniet.
EnglishThere are broader implications arising from this case, as Jean Lambert has said.
Zoals mevrouw Lambert al heeft gezegd, heeft deze zaak ook algemenere implicaties.
EnglishThe other structural need derives from the very fact that enlargement is imminent.
De andere structurele behoefte heeft haar oorsprong in de aanstaande uitbreiding.
EnglishBiofuels have, apart from the positive C02 effect, other environmental effects too.
Biobrandstoffen hebben naast het positieve CO2-effect ook andere milieueffecten.
EnglishThat is why I think that this is quite positive from Portugal's point of view.
Dat is de reden waarom Portugal hier mijns inziens een positieve bijdrage levert.