EN fall
volume_up
{substantiv}

fall (även: downfall, drop, net, snare)
volume_up
val {de}
We liberals have been fighting for enlargement since the fall of the Berlin Wall.
Sinds de val van de Berlijnse muur hebben de liberalen voor de uitbreiding geijverd.
Following the fall of the Taliban, there are nonetheless signs of improvement.
Na de val van de Taliban doen zich tekenen van verbetering voor.
Huge progress has been made in crucial areas since the fall of the Berlin Wall.
Sinds de val van de Muur is enorme vooruitgang geboekt op cruciale gebieden.
fall (även: landing)
It is therefore crucial that we halt the fall in agricultural prices.
Er moet dus dringend een einde komen aan de daling van de landbouwprijzen.
The interesting issue is to look at why that fall has happened.
Het is interessant om eens te kijken waardoor die daling heeft plaatsgevonden.
It also underlined that inflation is low and drew attention to the fall in demand.
Zij onderstrepen dat de inflatie laag is en vestigen de aandacht op de daling van de vraag.
Mr President, ten years ago over two million children were exposed to the fall-out from Chernobyl.
Mijnheer de Voorzitter, tien jaar gelegen werden ruim twee miljoen kinderen blootgesteld aan radioactieve neerslag uit Tsjernobyl.
The full impact of the radioactive fall-out on human health is still being assessed, and I do not believe adequately assessed.
Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de precieze effecten van radioactieve neerslag op de menselijke gezondheid en naar mijn oordeel gebeurt dit niet adequaat.
The effects of the Chernobyl disaster are still of grave consequence and something like a quarter of the country is still contaminated by radioactive fall-out.
De ramp in Tsjernobyl heeft nog altijd ernstige gevolgen en pakweg een kwart van het land is nog steeds besmet ten gevolge van radioactieve neerslag.
fall (även: decay)
the narratives that we use now tend to be the rise and fall of the great powers.
De verhalen die we nu gebruiken gaan over opkomst en ondergang van grote mogendheden.
The moral of this story is all these narratives about rise and fall and decline tell us a lot more about psychology than they do about reality.
Het moraal van dit verhaal is dat al deze verhalen over opkomst en ondergang en verval ons meer vertellen over psychologie dan over de realiteit.
After all, the fall of the Iron Curtain, the destruction of the communist regime does not bring about, on its own, the peace and prosperity we want for them and which is necessary for us as well.
Uiteindelijk hebben de val van het IJzeren Gordijn en de ondergang van het communisme op zichzelf nog niet de welvaart gebracht die wij die landen toewensen en die wij ook nodig hebben.
fall (även: fall of man)
fall (även: spill)

Användningsexempel för "fall" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOnce greater transparency and clarity has been secured, the price will fall too.
Zodra meer doorzichtigheid en duidelijkheid is verkregen, zal ook de prijs dalen.
EnglishWe are seeing a slight fall in the number of those killed and injured on the roads.
Het aantal doden en gewonden in het verkeer vertoont een licht neergaande trend.
EnglishThey often fall victim to acts of violence and some are forced into prostitution.
Ze zijn vaak het slachtoffer van verkrachting en worden gedwongen tot prostitutie.
EnglishI am afraid that safety standards regarding pressure equipment will in time fall.
Ik vrees dat het veiligheidsniveau voor drukapparatuur op termijn omlaag zal gaan.
EnglishBut the moment you fall in love, you become extremely sexually possessive of them.
Maar het moment dat je verliefd wordt, word je extreem seksueel bezeten van ze.
EnglishSupreme authority must fall to the government and no longer to the military.
Het primaat moet bij de regering komen te liggen en niet meer bij de militairen.
EnglishThat being the case, it may well fall prey to internationally organised crime.
Daarom kan ze het doelwit worden van de internationale georganiseerde misdaad.
EnglishFourthly, there is more clarity regarding the rights of people who fall ill abroad.
Ten vierde, er is meer helderheid bij de rechten bij ziekte in het buitenland.
EnglishThat is a safeguard of the Rules of Procedure, that it does not fall under Rule 112.
Het Reglement valt niet onder artikel 112 omdat wij het daarvoor willen behoeden.
EnglishThe setting of the levels of taxation does not fall within the Community's powers.
Het bepalen van belastingniveaus valt niet onder de bevoegdheid van de Gemeenschap.
EnglishIf that does not happen spending will fall short of the ceiling for agriculture.
Als dat dus niet gebeurt, zou er een formele ruimte ontstaan onder het landbouwplafond.
EnglishThis matter does not fall under the jurisdiction of the Commission, but of the Council.
Het betreft hier immers niet een bevoegdheid van de Commissie, maar van de Raad.
EnglishThe first stone to fall from the Berlin Wall fell not in Berlin but in Gdansk.
De eerste steen van de Berlijnse Muur viel niet in Berlijn, maar in Gdansk.
EnglishAnd there is a grave danger that, once again, this alarm call will fall on deaf ears.
Deze noodkreet loopt eens te meer het gevaar om te weerklinken in de woestijn.
EnglishIt is out of date for the EDF not to fall within the power of the Budgetary Authority.
Het is niet meer van deze tijd dat EOF niet onder de begrotingsautoriteit valt.
EnglishAnything which does not fall within this must be made public via the Minutes.
Alles wat dan niet daaronder valt, moet via de notulen worden gepubliceerd.
EnglishFurthermore, Amendment No 43 does not fall within the directive's area of applicability.
Verder hoort amendement 43 niet thuis in het toepassingsgebied van de richtlijn.
EnglishIn addition, the largest European " energy players " must fall into line.
Ook de grootste Europese " energiespelers " moeten in het gareel worden gebracht.
EnglishAnd eventually, we're going to hear the little guy just fall into the bigger guy.
En uiteindelijk, horen we dat het kleine gewoon op het grotere neerstort.
EnglishWe don't have to fall in love with each other, but we can become friends.
Wij hoeven niet verliefd te worden op elkaar, maar we kunnen wel vrienden worden.