"elaboration" - Nederländsk översättning

EN

"elaboration" på nederländska

volume_up
elaboration {substantiv}

EN elaboration
volume_up
{substantiv}

elaboration (även: effect)
We have adopted a harmonised framework for the elaboration of the country strategy papers.
Wij hebben een geharmoniseerd kader aangenomen voor de uitwerking van de strategieplannen voor elk land.
We are promoting the elaboration by the main stakeholders of a European code of responsible fishing practice.
We stimuleren de uitwerking van een Europese gedragscode voor verantwoorde visserij door de voornaamste belanghebbenden.
This elaboration will probably include mention of discrimination on grounds of sexual identity.
Onderdeel van die uitwerking zal waarschijnlijk zijn dat ook gesproken zal worden over discriminatie op basis van geslachtsidentiteit.
A key part of this work has been the development of a post-1999 EU drugs strategy and the elaboration of priorities for the period 1998/ 1999.
Een essentieel onderdeel van dit werk was de ontwikkeling van een drugsstrategie van de Europese Unie na 1999 en de opstelling van prioriteiten voor de periode 1998-1999.
elaboration (även: adaptation, adjustment, operation, process)

Synonymer (engelska) till "elaboration":

elaboration

Användningsexempel för "elaboration" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishA third point, also made by the Parliament, is the elaboration of the Lisbon strategy.
Een derde punt, ook van het Parlement, is het uitwerken van de Lissabonstrategie.
EnglishWe do not therefore wish to get involved in the technical elaboration of such a system.
Wij willen ons dan ook niet bemoeien met het technisch aspect van een dergelijk systeem.
EnglishThe decision on ratification hardly needs further elaboration.
Het besluit tot ratificatie behoeft nauwelijks verdere uitleg.
EnglishWhat makes ayahuasca fascinating is not the sheer pharmacological potential of this preparation, but the elaboration of it.
Wat ayahuasca zo fascinerend maakt, is niet alleen het farmacologische potentieel ervan, maar hoe doordacht het is.
EnglishA further elaboration is provided in the ten-point explanation of vote submitted in writing by SOS Democracy.
Een meer gedetailleerde uitleg van tien punten wordt gegeven in de schriftelijke stemverklaring die is ingediend door SOS Democratie.
EnglishA theme of this type warrants a clear and rigorous elaboration of the moral options and a serious approach in the exposition of the facts and ideas.
Een dergelijk onderwerp verdient duidelijke en strenge morele keuzen en een uiterst nauwgezette uiteenzetting van de feiten en ideeën.
EnglishThe elaboration and defence of consistent EU positions vis-à-vis the US do not depend on the existence of a treaty-based structure.
Het ontwikkelen en verdedigen van consequente standpunten van de EU ten opzichte van de VS is ook niet afhankelijk van de aanwezigheid van een verdragstechnische onderbouwing.
EnglishThe elaboration of clear, lucid regulations and directives is of course necessary in order to determine quality standards and to ensure the monitoring of foodstuffs.
Natuurlijk moet men voorzien in een duidelijke wetgeving waarmee kwaliteitsnormen worden vastgesteld en de controle op levensmiddelen wordt geregeld.
EnglishThe Committee on External Economic Relations had this very much in mind when it called for the elaboration of a trade and development concept within the WTO.
Dit was hetgeen de Commissie externe economische betrekkingen in gedachten had, toen zij vroeg om binnen de WHO een handels- en ontwikkelingsconcept op te stellen.
EnglishWe are also proposing a fair distribution of the refugee burden and the elaboration of a common Union strategy on migration policy.
Wij streven ook naar een eerlijke verdeling van de door de vluchtelingen veroorzaakte lasten en willen dat de Unie op het gebied van de migratie een gemeenschappelijke strategie uitstippelt.
EnglishThis is not in keeping with the Edinburgh agreement, whereby Denmark does not participate in the elaboration and implementation of actions of the Union which have defence implications.
Dit druist in tegen de overeenkomst van Edinburgh, die Denemarken het recht gaf om niet deel te nemen aan communautaire acties op gebied van defensie.
EnglishI would see the best role for the Commission as one of supporting businesses in the elaboration of their own codes, where such report is requested, rather than in seeking to impose a code.
Volgens mij moet de Commissie de ondernemingen bij de opstelling van hun eigen codes helpen wanneer de ondernemingen dat wensen en mag ze zelf geen gedragscodes willen opleggen.