EN to dismiss
volume_up
[dismissed|dismissed] {verb}

This House is empowered to dismiss the whole of the Commission.
Het Parlement heeft de bevoegdheid de gehele Commissie te ontslaan.
It has now become possible for the Commission President to dismiss individual Commissioners.
De voorzitter van de Commissie heeft nu de mogelijkheid een lid van zijn Commissie te ontslaan.
If His Grace is not satisfied, he can dismiss me.
Als Uwe Eminentie ontevreden is, kunt u me ontslaan.
to dismiss (även: to despatch, to turn away)
You can dismiss governments or put pressure on them, but the Commission is a peculiar hybrid of a legislative and administrative body.
Een regering kan men afzetten of men kan er politieke druk op uitoefenen, maar de Commissie is nu eenmaal een merkwaardige combinatie van regering en administratief orgaan.
to dismiss (även: to discharge, to fire, to sack)
to dismiss (även: to despatch, to turn away)
How do we think dismissing our development advisers, as was proposed at Seville, will contribute to sustainable development?
Hoe denken zij een bijdrage te kunnen leveren aan de duurzame ontwikkeling als ze hun adviseurs voor ontwikkelingssamenwerking de laan uitsturen, zoals in Sevilla is voorgesteld?
to dismiss (även: to send out, to turn away, to gate)
I suspect that in previous years there has been a lack of real priority, even though a Commission was dismissed as a result of some of these problems.
Ik vermoed dat hier de afgelopen jaren te weinig werkelijke prioriteit aan gegeven is, ook al hebben sommige van deze problemen tot het wegsturen van een Commissie geleid.
to dismiss (även: to drop, to leave)
to dismiss (även: to deprive)
to dismiss (även: to turn away)
to dismiss (även: to wave aside)
To dismiss these arguments with the argument that this recommendation is only about the effects on health is misplaced.
De bovengenoemde argumenten wegwuiven met het argument dat het in deze aanbeveling alleen gaat over de gezondheidseffecten is misplaatst.
We cannot simply dismiss unfair competition if, for once, it appears insignificant in comparison with the benefits for the entire community.
We kunnen oneerlijke concurrentie niet zo maar wegwuiven als de voordelen voor de gehele gemeenschap eens een keer een beetje groter lijken.

Användningsexempel för "to dismiss" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOf course it should be possible to dismiss a judge who commits a crime.
Vanzelfsprekend moet een rechter die misdaden begaat, kunnen worden ontslagen.
EnglishFor my part, however, I think it is too early to dismiss Corpus Juris.
Ik persoonlijk vind het te vroeg om het Corpus Juris nu reeds over te nemen.
EnglishSome people dismiss this as an issue but I think it is very important.
Sommige mensen zien daar het nut niet van in, maar volgens mij is dat heel belangrijk.
EnglishIt is too early to see one system as a universal panacea and dismiss another.
De tijd is nog niet rijp om het ene systeem heilig te verklaren en het andere af te schrijven.
EnglishI do not entirely dismiss all EU actions in relation to terrorism.
Ik wijs zeker niet alle activiteiten van de EU in dit verband van de hand.
EnglishMr White says that one response might be to dismiss the Commission.
En dan zegt collega White: een reactie zou kunnen zijn de Commissie naar huis te sturen.
EnglishThe Russians must recognise that they cannot dismiss our concerns out of hand.
De Russen zullen moeten erkennen dat zij onze bezorgdheid niet zonder meer van de hand kunnen wijzen.
EnglishIt is easy simply to dismiss the chance of success of these projects.
Het is gemakkelijk om deze projecten bij voorbaat af te schrijven.
EnglishNo such request has been received, and so, if I follow the Rules, I should dismiss your request.
Dat is niet gebeurd en dus moet ik, als ik mij aan het Reglement houd, uw verzoek afwijzen.
EnglishIt will be difficult to dismiss the arbiter in the event of a wrong judgement.
Het zal moeilijk zijn om de rechter af te schaffen als er eens een keer een oordeel komt wat verkeerd is.
EnglishI think it's too easy to dismiss the whole of religion that way.
Ik vind het te gemakkelijk om alle religie op die manier af te doen.
EnglishThere is important foreign policy in the first pillar and we should not dismiss its usefulness.
Er is in de eerste pijler belangrijk buitenlands beleid en we mogen het nut ervan niet ontkennen.
EnglishAnd do not dismiss me as lacking trust, since what I have is experience.
Dit is geen kwestie van wantrouwen, maar van ervaring.
EnglishTo dismiss Europe as a project of the elite is, if you will pardon my saying so, simply unjustified.
Om Europa af te schilderen als een project van de elite is, met alle respect, gewoon niet correct.
EnglishIf you saw these women on the street in their faded clothes, you might dismiss them as poor and simple.
Als je deze vrouwen op straat in hun verschoten kleren tegenkwam, zou je ze als arm en eenvoudig afdoen.
EnglishFurthermore, we should not dismiss the result of this trial run of the codecision procedure.
Voor het overige was dat het niet zonder belang om te zien hoe de medebeslissingsprocedure op de proef werd gesteld.
EnglishThe Bank will be independent, and no one will be able to dismiss its management, no matter what mistakes it makes.
De bank is onafhankelijk en de directie ervan kan niet ontslagen worden, welke fouten ze ook maken.
EnglishAnd we aren't talking about it -- we dismiss it.
En daar praten we niet over; we schuiven het weg.
EnglishYes, the legal framework order was reintroduced by the president, giving him powers to dismiss the parliament.
Ja, de president heeft opnieuw het Legal Framework Order ingevoerd waarmee hij het parlement naar huis kan sturen.
EnglishOthers voted in favour in order not to give a negative signal to Turkey and instantly dismiss its accession.
Anderen hebben voor gestemd om geen negatief signaal af te geven aan Turkije en bij voorbaat toetreding af te wijzen.