EN

all {adjektiv}

volume_up
all
Made all these films, made all these documentary films for a very limited audience.
Ik maakte al deze films, al deze documentaires voor een zeer beperkt publiek.
You show all these interconnections, all these interrelations.
Hij toont al die onderlinge verbindingen, al die onderlinge relaties.
I don't know what we're doing, believing in all this nonsense over all these years.
Ik weet niet waar we mee bezig zijn, we geloven al deze onzin al jaren.
The Izquierdo Collado report considers all these questions, or nearly all of them.
In het verslag-Izquierdo Collado komen deze kwesties allemaal, of bijna allemaal, aan de orde.
Madam President, are we, the Members of the European Parliament, all fraudsters?
Mevrouw de Voorzitter, zijn wij, Europese afgevaardigden, soms allemaal oplichters?
All the coordinators in the Committee on Budgets have worked extremely hard.
De coördinatoren in de Begrotingscommissie hebben allemaal heel hard gewerkt.
all
volume_up
alles {substantiv}
All this is often very incomplete, and sometimes it does not even exist at all.
Dat alles deugt niet of bestaat soms zelfs helemaal niet.
All this is unexplained, all this indicates weaknesses.
Daarvoor hebben wij nog geen verklaring, maar alles wijst op ernstige tekorten.
All this is to try to avoid conflict in the World Trade Organization.
Dat alles om een conflict in de Wereldhandelsorganisatie te vermijden.
And that is a very different optimization scheme, a very different strategy for all of us.
En dat is een heel andere aanpak, een heel andere strategie voor ons allemaal.
All the coordinators in the Committee on Budgets have worked extremely hard.
De coördinatoren in de Begrotingscommissie hebben allemaal heel hard gewerkt.
For all these reasons, I think that the Commission's proposal is quite positive.
Ik geloof daarom dat het Commissievoorstel heel positief is.
All the arguments are built around one idea, the idea of cost-effectiveness.
De hele argumentatie is opgebouwd rondom één idee: de kosteneffectiviteitsverhouding.
And look at the overall pesticide industry in all the crops throughout the world.
Kijk eens naar de globale pesticide-industrie in alle gewassen over de hele wereld.
And indeed, we're going to be dropping these guys into that soup all the time.
We blijven dan doorgaan met deze jongens de hele tijd in die soep te gooien.
They had all sorts of different data formats, all sorts, all kinds of documentation systems.
Met allerlei verschillende dataformaten. ~~~ Allerlei soorten van documentatiesystemen.
This is producing all sorts of tensions, all sorts of dynamics that are deeply disturbing.
Dan veroorzaakt dit allerlei spanningen, allerlei wrijvingen die echt vervelend zijn.
But as you heard, Michael talked about all these other elements as well.
Maar zoals jullie hoorden sprak Michael ook over allerlei andere dingen.
New European Labour Markets, Open to All, with Access for All
Nieuwe Europese arbeidsmarkten, open voor allen, met toegang voor allen
It was something I asked for on behalf of Poles and all those who died there.
Ik had daarom verzocht uit naam van de Polen en allen die daar omkwamen.
I would like to thank all those who cooperated with us in such a constructive way.
Dank aan allen met wie we constructief hebben mogen samenwerken.
It must be fully independent of all the institutions.
Dit comité moet totaal onafhankelijk van alle instellingen werken.
In all the Commission has commissioned eight scientific studies.
De Commissie heeft daarom opdracht gegeven voor in totaal acht wetenschappelijke studies.
Nothing will be achieved by removing all the bridges to dialogue.
Het heeft totaal geen zin om alle overlegplatforms op te doeken.
all (även: all the)
Would it not be useful to consider the results of all the existing laws?
Is het niet nuttig om eens te kijken naar de resultaten van al de bestaande wetten?
In my view, the resolution produced contains all the necessary ingredients.
De tot stand gekomen resolutie bevat mijns inziens al de benodigde componenten.
All the green Latin American countries are moving towards smaller families.
Al de groene Latijns-Amerikaanse landen gaan over op kleinere families.
Nor can we stand by while all manner of atrocities are being committed.
We mogen niet werkloos blijven toezien terwijl allerhande wreedheden worden bedreven.
National states support all kinds of Third Way movements, so does Europe.
De nationale staten steunen allerhande bewegingen van de derde weg, Europa ook.
You know, all kinds of different ... TED is about invention, let's be honest. ~~~ Right?
Weet je, allerhande soorten -- TED gaat over uitvindingen, laten we eerlijk zijn.
all (även: entire, overall, whole)
Finally, let me give warm thanks to all the rapporteurs for their constructive cooperation.
Tenslotte dank ik alle rapporteurs van ganser harte voor de constructieve samenwerking.
I hope with all my heart that Europe can finally offer us that freedom.
Ik hoop van ganser harte dat Europa ons uiteindelijk deze vrijheid zal bieden.
On behalf of our group, I sincerely wish you all the very best.
Van ganser harte wens ik u namens onze fractie alle goeds toe!
This is a European Union which, the world over, finances humanitarian aid to all and sundry, and draws no political benefit from it.
Bovendien trekt dit Europa dat in de hele wereld humanitaire hulp van elke soort financiert, daaruit geen enkel politiek voordeel.

Synonymer (engelska) till "all":

all

Användningsexempel för "all" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
Wij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.
EnglishThere is no complacency, no fragility and no ambiguity about any of that at all.
Van inschikkelijkheid, zwakheid of dubbelzinnigheid is dus volstrekt geen sprake.
EnglishI think it would be good if these could be deleted from the directive after all.
Ik denk dat het een goede zaak zou zijn, als we die er toch nog uit konden halen.
EnglishSensitivities in the parties and in the Member States are different, after all.
De gevoeligheden in de partijen en in de lidstaten zijn nu eenmaal verschillend.
EnglishIt is in the interests of all of us to support the fast progress of this matter.
Het is in ons aller belang ervoor te zorgen dat de zaak snel wordt afgehandeld.
EnglishI do n't see that the Irish presidency has all that much to be complacent about.
Ik vind niet dat het Ierse voorzitterschap zoveel reden tot zelfvoldoening heeft.
EnglishI am pro-Europe - without any hesitation at all - but I am anti the status quo.
Ik ben voor Europa, zonder de minste aarzeling, maar ik ben tegen de status-quo.
EnglishMadam President, first of all, I would like to thank the rapporteur for his work.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil allereerst de rapporteur bedanken voor zijn werk.
EnglishNor do I at all understand what is the problem with the Convention, for example.
Ik begrijp bijvoorbeeld ook niet wat nou precies het probleem met de Conventie is.
EnglishI am only very curious as to how the Commission hopes to raise all this money.
Ik ben alleen zeer benieuwd hoe de Commissie dat geld bij elkaar denkt te halen.
EnglishIs that still the case, or do you want to say something after all, Mr President?
Is dat nog steeds het geval of wilt u toch nog iets kwijt, mijnheer de voorzitter?
EnglishAfter all, experience has shown that that takes far too long and does not work.
Uit de ervaring is toch gebleken dat dit veel te lang duurt en niet functioneert?
EnglishAfter all, we can not bring the dead – the children, the civilians – back to life.
We kunnen de doden - kinderen en burgers - immers niet opnieuw tot leven wekken.
EnglishThe Council is now proposing that all Member States be represented on the Board.
De Raad stelt echter voor om elke lidstaat een vertegenwoordiger te laten leveren.
EnglishWe all have done it, leaving the area because the sound in there is so dreadful.
Iedereen is wel eens ergens weggegaan... ~~~ omdat het geluid er zo vreselijk was.
EnglishAnd the cod are there because they are feeding on all the copepods and amphipods.
De kabeljauw is er omdat ze zich voeden met de vlokreeften en roeipootkreeften.
EnglishAs a rule, all European institutions seem to be regarded with general suspicion.
Per definitie lijkt elke Europese instelling met wantrouwen te worden bekeken.
EnglishNor has the German Presidency made any compromise proposal at all at this stage.
Het Duitse Raadsvoorzitterschap heeft ook nog geen compromisvoorstel geformuleerd.
EnglishThe fact is that Parliament sees fit to express an opinion on any subject at all.
Immers, het Parlement aarzelt niet om zich over ieder onderwerp uit te spreken.
EnglishThe distortion of competition is all the greater, due to the defective controls.
Door de gebrekkige controle veroorzaken ze een nog grotere concurrentieverstoring.