"administrative law" - Nederländsk översättning

EN

"administrative law" på nederländska

EN administrative law
volume_up
{substantiv}

1. juridik

administrative law

Liknande översättningar för "administrative law" på nederländska

administrative adjektiv
law substantiv

Användningsexempel för "administrative law" på nederländska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Union can only impose sanctions in the field pertaining to administrative law when cases are exposed.
De Unie kan bij vastgestelde inbreuken alleen administratieve sancties opleggen.
EnglishI do not consider creating a European administrative law to be appropriate.
Dit is volgens mij niet het goede moment voor de totstandbrenging van een Europees administratief recht.
EnglishThe concept is taken from administrative law and mainly pertains to discrimination at the workplace.
Het idee komt uit administratief recht en heeft met name betrekking op discriminatie op het werk.
EnglishIn all probability, we ought to start work in the field of administrative law as well.
Waarschijnlijk zal men echter ook een begin moeten maken met de harmonisatie op administratief-rechtelijk gebied.
EnglishIt would also complete the whole process of creating uniform administrative law as early as possible.
Dat zou er ook toe leiden dat er op zo kort mogelijke termijn een uniforme bestuursrechtelijke wetgeving gecreëerd wordt.
EnglishFourthly, we discussed the administrative criminal law which makes it illegal to urge a boycott of elections.
Ten vierde wezen wij op de administratieve strafwet, die een oproep tot het boycotten van verkiezingen strafbaar stelt.
EnglishIt is simply said that this administrative procedural law will not be created, but rather demands will be selected.
De Commissie zegt gewoon dat er geen administratief procesrecht komt, maar er vorderingen zullen worden uitgekozen.
EnglishWe have asked for a Public Prosecutor's Office and criminal law, but we also need administrative law for the EU.
Wij hebben gevraagd om een openbaar ministerie en om een strafrecht, maar er moet ook een administratief recht voor de EU komen.
EnglishIts 1992 administrative law requires that citizens be treated with respect and cooperation by the authorities.
De bestuurswet uit 1992 van dit land schrijft voor dat de overheden burgers hun medewerking moeten verlenen en hen met respect moeten behandelen.
EnglishI still cannot understand why Parliament's resolution of September 2001, calling for a European administrative law, has not been followed up.
Ik begrijp nog altijd niet waarom niets is gedaan met de resolutie van het Parlement van september 2001, die een Europese bestuurswet beoogt.
EnglishThat ca n't possibly be right, because voluntary agreements need framework data provided by administrative law, and the Commission proposes no such data.
Dat is beslist niet zo, want bij vrijwillige afspraken horen van overheidswege vastgestelde kadergegevens en die stelt u niet voor.
EnglishPerhaps there will be an opportunity to advance further through the adoption of an administrative law for the Union's institutions and agencies.
Misschien is er nog meer vooruitgang te boeken door een administratieve wet aan te nemen voor de instellingen en agentschappen van de Europese Unie.
EnglishThat is why we must bring together police, administrative and criminal law resources and instruments, both between the Member States and with the EU.
Daarom moeten wij de politiële, administratieve en strafrechtelijke middelen en instrumenten met elkaar verbinden, zowel tussen de lidstaten als ook tussen de lidstaten en de EU.
EnglishThus, administrative and constitutional law are essentially Belgian in spirit whereas civil and commercial law are influenced by France and Belgium.
Zo zijn het administratieve recht en de grondwet grotendeels geïnspireerd door het Belgische recht, en hebben het civiele en handelsrecht de invloed ondergaan van Frankrijk en België.
EnglishHence, the constitutional and administrative law is essentially of Belgian inspiration, whereas civil and commercial law are influenced by France and Belgium.
Zo is het administratieve recht en de grondwet voornamelijk geïnspireerd op het Belgische rechtsstelsel, terwijl het burgerlijk en handelsrecht door Frankrijk en België zijn beïnvloed.
EnglishAmong other things, the amendments call for a certain degree of harmonisation in European administrative law so that all citizens of the Union receive equal treatment.
Ook roepen we met deze amendementen op het Europese bestuurlijke recht op een of andere manier te harmoniseren, zodat de burgers van de Unie allemaal op gelijke voet behandeld kunnen worden.
EnglishIn addition, as I have just mentioned, discussions are in progress at the Convention concerning the adoption of an administrative law, and we should undoubtedly wait for its results.
Daarnaast zijn, zoals ik net al zei, binnen de Conventie besprekingen gaande over het aannemen van een bestuursrechtelijke wet, en wij doen er ongetwijfeld goed aan de uitkomst daarvan af te wachten.
EnglishWhat then happens if a group of ministers finds that the matter can be made into a law or administrative regulation using the expedient of flexibility, because that is of course the objective.
Wat gebeurt er dan wanneer een groep van ministers vaststelt dat men het punt toch tot wet- of regelgeving kan verheffen in het kader van de flexibiliteit, want dat is natuurlijk wat de bedoeling is.