"to terminate" - Finsk översättning

EN

"to terminate" på finska

EN to terminate
volume_up
[terminated|terminated] {verb}

You may terminate the services at any time and for any reason.
Palvelut voi lopettaa milloin tahansa ja mistä tahansa syystä.
This provision doesn't affect Microsoft’s additional legal rights to terminate the agreement immediately for good cause.
Tämä ehto ei vaikuta Microsoftin laillisiin lisäoikeuksiin lopettaa sopimus heti hyvästä syystä.
Miten palvelut voi lopettaa?
Reciprocally, the Union may also suspend or terminate the agreement only in respect of all its Member States.
Vastaavasti unioni voi keskeyttää tai päättää sopimuksen soveltamisen vain kaikkien jäsenvaltioidensa osalta.
Reciprocally, the Union may also suspend or terminate the agreement only in respect of all its Member States.
Vastaavasti unionin voi keskeyttää tai päättää sopimuksen soveltamisen vain kaikkien jäsenvaltioidensa osalta.
Microsoft reserves the right, at its sole discretion, to ban participants or terminate access to services.
Microsoft pidättää itsellään oikeuden harkintansa mukaan estää osallistuminen tai päättää palveluiden käyttö.
The consumer will also have the right to terminate the contract before each yearly payment.
Kuluttajilla on myös oikeus irtisanoa sopimus ennen jokaista vuosittaista maksua.
The same applies to the amendment allowing the Council, acting on a representation by the Governing Board, to terminate the Director’s term of office for misconduct.
Sama koskee tarkistusta, joka sallii neuvoston hallintoneuvoston suosituksesta irtisanoa johtajan virkavirheen vuoksi.
What happens if my services are cancelled or terminated?
Mitä tapahtuu, jos palvelut irtisanotaan tai lopetetaan?

Användningsexempel för "to terminate" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishShould he or she report the matter to the police, or terminate the contract?
Onko hänen sitten ilmoitettava asiasta poliisille vai lakkautettava sopimus?
EnglishUnder the directive Member States are required to terminate such unauthorised releases.
Jäsenvaltioiden on direktiivin nojalla lopetettava tällaiset luvattomat levitykset.
EnglishWe in this Parliament decided to terminate our parliamentary relationship with Pakistan.
Parlamentti päätti katkaista Pakistanin kanssa solmimansa parlamentaariset suhteet.
EnglishWhat about those who terminate their pregnancy in London or in Badajoz?
Entä ne, jotka hankkivat raskaudenkeskeytyksensä Lontoossa tai Badajozissa?
EnglishIt would be cruel and inhumane to terminate the process arbitrarily at this late stage.
Olisi julmaa ja epäinhimillistä katkaista prosessi mielivaltaisesti tässä myöhäisessä vaiheessa.
EnglishThe decision made by the Belarusian authorities to terminate the mission of the OSCE Office is regrettable.
Valko-Venäjän viranomaisten päätös sulkea Etyjin toimisto maassa on valitettava.
EnglishIt should always be the woman's choice as to whether she wishes to terminate her pregnancy.
Raskauden keskeyttämisen täytyy aina olla naisen oma valinta.
EnglishIt would be possible to terminate the Agreement as a whole or just in part.
Sopimus voitaisiin purkaa kokonaan tai vain osittain.
EnglishNevertheless, it is these tests that will show whether we need to terminate the contract with the contractor.
Tästä huolimatta juuri testit osoittavat meille, onko meidän purettava sopimus toimeksisaajan kanssa.
EnglishIn some countries, it is still completely impossible these days to terminate a pregnancy in a legal and safe manner.
Joissakin maissa on nykyään vielä täysin mahdotonta keskeyttää raskaus laillisesti ja turvallisesti.
EnglishKorea afterwards demanded that the European Union and other donors terminate their humanitarian aid programmes.
Pohjois-Korea pyysi tämän jälkeen, että Euroopan unioni ja muut avunantajat lopettaisivat humanitaarisen avun ohjelmansa.
EnglishFirstly, as regards the substance of the matter, the Commission considers that the decision to terminate the contracts concerned was sound.
Ensinnäkin komissio katsoo, että päätös purkaa kyseiset sopimukset oli asiasisällöltään järkevä.
EnglishMr President, on 9 June 2004 the previous Commission took the decision to terminate the contracts of 43 language teachers.
   . Arvoisa puhemies, edellinen komissio teki 9. kesäkuuta 2004 päätöksen 43 kieltenopettajan työsopimuksen purkamisesta.
EnglishResponsibility is not just an empty word that can be used at will to terminate a debate and hasten on to the next item.
Vastuu ei ole mikään tyhjä sana, jota toistetaan mielen mukaan, jotta sen avulla päästäisiin nopeammin takaisin päiväjärjestykseen.
EnglishA compromise solution may be to initiate rather than terminate the legal protection of the Slovene minority.
Kompromissiratkaisuna voitaisiin ryhtyä suojelemaan oikeudellisesti sloveenivähemmistön oikeuksia, sen sijaan, että niiden suojeleminen lopetettaisiin.
EnglishSo why now and why, given the current situation, terminate a fundamental element of the arrangement prematurely for such as short period of time?
Miksi järjestelmän olennaisesta osasta sanoudutaan ennenaikaisesti irti lyhyeksi ajaksi nyt ja tällaisessa tilanteessa?
EnglishIt was incredibly important immediately to terminate the conflicts and prevent the country from being forced to experience another winter of war.
Oli ehdottoman tärkeää, että konfliktit saatiin loppumaan välittömästi ja estettiin maan joutuminen toiseen sotatalveen.
EnglishAs you are no doubt aware, it was about no longer treating women who terminate a pregnancy up until the tenth week as criminals.
Tiedätte varmaan, että kyse oli siitä, ettei naisia, jotka keskeyttävät raskautensa ennen kymmenettä raskausviikkoa, enää kohdella rikollisina.
EnglishIs it not possible under the Vienna Convention to terminate membership of a body, if the preconditions are no longer present or for other reasons?
Eikö Wienin sopimuksen mukaisesti voida erota jäsenyydestä, jos sen edellytykset eivät enää ole ennallaan, tai muista syistä?
EnglishThe action taken by the Swedish construction trade union eventually led Laval to terminate the contract and the company ultimately went bankrupt.
Ruotsin rakennusalan ammattiliiton toimien johdosta Laval lopulta purki sopimuksen. Lopputuloksena oli yhtiön ajautuminen konkurssiin.