"small" - Finsk översättning

EN

"small" på finska

EN small
volume_up
{adjektiv}

small (även: dull, faint, little, meager)
volume_up
pieni {adj.}
This number is small. Expressed in the relevant unit, it is spectacularly small.
Luku on pieni. Oikeassa yksikössä ilmaistuna se on äärimmäisen pieni.
Lithuania is a small country with a limited bilateral development budget.
Liettua on pieni valtio, jolla on pieni kahdenvälisen kehitysavun budjetti.
This is a small programme and a small campaign in budgetary terms.
Talousarvioltaan tämä on pieni ohjelma ja pieni kampanja.
small (även: emerging, nascent, vernal, young)
volume_up
nuori {adj.}
The Erasmus programme study grants are very small, given the shortage of funds, but young people cannot go to a foreign country with only 100 euros in their pocket.
Erasmus-ohjelman apurahat ovat erittäin pieniä, ohjelman pienuudesta johtuen, mutta nuori ei voi lähteä vieraaseen maahan 100 euron turvin.
At the end of the day, it is the small and medium-sized enterprises that provide two-thirds of all jobs, pay 80% of all taxes and train 85% of young workers.
Viime kädessä pienet ja keskisuuret yritykset tarjoavat työpaikoista kaksi kolmasosaa, maksavat 80 prosenttia veroista ja kouluttavat 85 prosenttia nuorista työntekijöistä.

Användningsexempel för "small" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThose of us who come from a small country cannot accept the report in that form.
Pienten jäsenvaltioiden edustajat eivät voi hyväksyä mietintöä tässä muodossaan.
EnglishThese companies are generally very young, often small, and therefore vulnerable.
Nämä yritykset ovat yleensä hyvin nuoria, usein pieniä, ja siksi haavoittuvaisia.
EnglishSmall communities, too, deserve an opportunity to receive incentives and funding.
Myös pienet yhteisöt ansaitsevat mahdollisuuden saada kannustimia ja rahoitusta.
EnglishWe have to consider how to guarantee our security as a small corner of the world.
Meidän on pohdittava, miten takaamme turvallisuutemme pienenä maailmankolkkana.
EnglishMy last point is about the position of small shops with regard to implementation.
Viimeinen huomautukseni käsittelee pienkauppojen asemaa täytäntöönpanon osalta.
EnglishVoluntary co-operation between small and medium sized companies must be possible.
Pienten ja keskisuurten yritysten vapaaehtoisen yhteistyön on oltava mahdollista.
EnglishOn the other hand, many small farms in disadvantaged regions are having to close.
Toisaalta monet syrjäseutujen pientilat ovat joutuneet lopettamaan toimintansa.
EnglishIncidentally, it also has a negative effect on European small local producers.
Näin ollen se vaikuttaa kielteisesti myös Euroopan pieniin paikallistuottajiin.
EnglishIt is, far more, the small and medium-sized enterprises that create the most jobs.
Valtaosa työpaikoista syntyy pikemminkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.
EnglishIt is also about certain exceptions, small markets in rural areas, for example.
Kyse on myös tietyistä poikkeuksista, esimerkiksi maaseudun pienistä markkinoista.
EnglishIt will be the European taxpayer and the small farmers in the developing countries.
Eurooppalaiset veronmaksajat ja kehitysmaiden pienviljelijät joutuvat maksamaan.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, let me first make a small, general observation.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, esitän ensin lyhyen yleiskommentin.
EnglishI believe in the principle of equality between small and large Member States.
Minä uskon pienten ja suurten jäsenvaltioiden välisen tasa-arvon periaatteeseen.
EnglishSmall and medium-sized enterprises, in particular, need easier access to credit.
Erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on tarve saada helpommin luottoa.
EnglishThe Commission must make a real effort to take small enterprises into account.
Komission on ryhdyttävä todellisiin toimiin pienyritysten huomioon ottamiseksi.
EnglishWe need to look forward to helping small business to provide jobs for the future.
Meidän täytyy auttaa pk-yrityksiä, jos haluamme luoda työpaikkoja tulevaisuudessa.
EnglishRomania has a very large number of farmers, but their farms are small in size.
Romaniassa on hyvin paljon maanviljelijöitä, mutta heidän maatilansa ovat pieniä.
EnglishOver the last 45 years it has remained stable, with only a small fall-off of 14%.
Viimeisten 45 vuoden ajan se on pysynyt vakaana ja pienentynyt vain 14 prosenttia.
EnglishIn one case, even a company with 2, 000 employees was defined as a small company.
Eräässä tapauksessa jopa 2000 työntekijän yritystä luonnehdittiin pienyritykseksi.
EnglishThat is why it also makes a difference whether I drive a large car or a small car.
Näin ollen on myös suuri ero siinä, ajanko suuri- vai pienikokoisella autolla.