"rethought" - Finsk översättning

EN

"rethought" på finska

Se exempelmeningar för "rethought" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "rethought" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishNow that two proposals for the Ports Directive have failed, this must be rethought.
Nyt kun kaksi ehdotusta satamadirektiiviksi on hylätty, asiaa on harkittava uudelleen.
EnglishThe question of funds for libraries is something that has to be rethought all over Europe.
Kirjastojen rahoitus onkin koko Euroopassa ajateltava uudelleen.
EnglishPerhaps the rules need to be looked at, re-thought and reviewed, and to do this we need to cooperate.
Ehkäpä säännöksiä on tarkasteltava, harkittava uudelleen ja tarkistettava, ja tätä varten tarvitsemme yhteistyötä.
EnglishSakharov rethought the role of human rights and intellectual freedom in the modern world as far back as 1968.
Saharov uudisti ajattelullaan ihmisoikeuksien ja ajattelun vapauden roolin modernissa maailmassa jo vuonna 1968.
EnglishIt does not fit in with the Lisbon process of ‘increasing competitiveness’ and surely needs to be rethought.
Se ei ole yhdenmukainen Lissabonin prosessin "lisääntyvän kilpailukyvyn" kanssa ja sitä on varmasti tarkasteltava uudelleen.
EnglishWe will be watching closely to see that a rethought Stability Pact can command the respect of big and small states alike.
Pidämme tarkasti huolta siitä, että uudistettu vakaussopimus saa sekä suurten että pienten valtioiden kunnioituksen.
EnglishThis should be rethought in the interests of the overall talks, because I believe agriculture will always be a problem.
Tätä olisi pohdittava uudelleen koko neuvottelujen edun vuoksi, sillä mielestäni maatalous tulee aina olemaan ongelma.
EnglishPerhaps the gradual approach that has been chosen, whereby the toughest issues are left until last, should be rethought.
Ehkäpä valittua asteittaista lähestymistapaa, jonka mukaan vaikeimpien asioiden ratkaiseminen jätetään viimeiseksi, olisi harkittava uudelleen.
EnglishFurthermore, the pricing system for electricity, where wholesale prices for electric power are determined by the power exchanges, should be rethought.
Myös sähkön hinnoittelujärjestelmää, jonka mukaan sähkön tukkuhinnat määräytyvät sähköpörsseissä, on arvioitava uudelleen.
EnglishIn this regard too, we have unnecessary and impractical laws or provisions in them which need to be rethought or repealed after assessment.
Myös tässä joukossa on tarpeettomia ja epäkäytännöllisiä lakeja ja säädöksiä, joita on harkittava uudelleen tai kumottava arvioinnin jälkeen.
EnglishGiven the potential for grave consequences, the investments in nuclear energy must be re-thought and redeployed.
Sen sijaan ydinenergiaan kohdistuvia investointeja olisi harkittava uudelleen ja kohdennettava toisaalle, koska ydinenergian lisäämisestä voi koitua vakavia seurauksia.
EnglishIs it not time that you rethought your credo and came up with a different tune for a change, one which is in line with what Mr Ashworth is advocating?
Eikä teidän olisi aika miettiä uudelleen uskontunnustustanne ja vaihtaa vaihteeksi sävelmää, vaikka jäsen Ashworthin kannan mukaisesti?
EnglishThis restructuring must be completely rethought, simplified and rationalised within Europe in such a way that interoperability is truly implemented.
Näitä kehitystoimia on tarkasteltava kokonaan uudestaan, yksinkertaistettava ja järkeistettävä EU:ssa siten, että yhteentoimivuus todella toteutetaan.
EnglishThe existing concept of neighbourhood aid will have to be radically rethought if we do not offer the prospect of membership within the next two or three years.
Jollemme tarjoa mahdollisuutta jäsenyyteen 2–3 vuoden kuluessa, meidän on pohdittava perusteellisesti uudelleen nykyistä naapuriavun käsitettä.
EnglishFor the sake of stability, the EU budget's system of resources needs to be rethought so as to replace current national contributions with European resources.
Vakauden vuoksi EU:n talousarvion tulojärjestelmä on pohdittava uudelleen, jotta nykyiset kansalliset maksuosuudet voidaan korvata EU:n varoilla.
EnglishI hope that any amendments that go against this proposal will be rethought, as I believe that the priority 'youth' should be kept as a priority by this Parliament.
Toivon, että kaikkia tätä ehdotusta vastustavia tarkistuksia harkitaan uudelleen, koska uskon, että nuorison on edelleen pysyttävä parlamentin painopistealana.
EnglishIn this context, it is also worth considering whether the 20% limit for transfers from one budgetary item to another should be rethought with a view to making it more flexible.
Tässä yhteydessä on hyvä harkita myös sitä, pitäisikö budjettikohtien välillä tehtävien siirtojen 20 prosentin enimmäisraja muuttaa joustavammaksi.
EnglishEurostat must not maintain this myth of comparability at any price; rather, the comparability of the euro area countries must be fundamentally rethought.
Eurostat ei saa pitää yllä tätä vertailtavuuden myyttiä hinnalla millä hyvänsä, vaan euroalueen valtioiden vertailtavuutta on pikemmin pohdittava perusteellisesti uudelleen.
EnglishOur support schemes should therefore be rethought, particularly with a view to providing more support for those European farmers who refrain using pesticides.
Tukiohjelmat olisi siksi ajateltava uudelleen pyrkien etenkin antamaan lisää tukea niille eurooppalaisille maanviljelijöille, jotka pidättäytyvät torjunta-aineiden käytöstä.
EnglishFinancing of pension schemes will also have to be rethought, so that it is no longer predominantly State-based, and even if it is, contributions will not come almost exclusively from wages.
Myös eläkejärjestelmien rahoitusta on harkittava uudelleen, jotta se ei olisi enää ensisijassa valtioperusteista, tai vaikka olisikin, maksuja ei pitäisi ottaa lähes yksinomaan palkoista.

Lär dig andra ord

English
  • rethought

Sök efter fler ord i det svensk-tyska lexikonet.