"remain valid" - Finsk översättning

EN

"remain valid" på finska

Se exempelmeningar för "remain valid" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "remain valid" på finska

to remain verb
Finnish
remains substantiv
valid adjektiv

Användningsexempel för "remain valid" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Englishthese assumptions and concluded that both of them remain valid in principle.
kokouksessa EKP:n neuvosto arvioi uudelleen näitä oletuksia ja totesi
EnglishFor women too, the same rights remain valid for access to the labour market.
Myös naisiin pätevät samat työmarkkinoille pääsyä koskevat oikeudet.
EnglishIt is not a case of negotiation, and the Commission’s decisions remain valid in all respects.
Kyse ei ole neuvottelemisesta, ja komission päätökset jäävät kaikilta osin voimaan.
EnglishI am convinced this approach will remain valid in the future.
Olen vakuuttunut, että tätä lähestymistapaa voidaan soveltaa tulevaisuudessakin.
EnglishEuropean exceptions, like private or educational use, will also remain valid.
Eurooppalaiset poikkeukset, kuten käyttö yksityisiin tai opetustarkoituksiin, säilyvät myös voimassa.
EnglishThe core principles of the regulation remain valid and relevant.
Asetuksen keskeiset periaatteet ovat edelleen päteviä ja relevantteja.
EnglishAll goals of the Non-Proliferation Treaty remain valid, even those of general disarmament.
Kaikki ydinsulkusopimuksen tavoitteet ovat yhä voimassa, myös ne, jotka koskevat yleistä aseidenriisuntaa.
EnglishIn any case, the commitments entered into at Helsinki remain valid for the candidacy of Cyprus.
Kyproksen ehdokkuuteen sovelletaan joka tapauksessa yhä Helsingin Eurooppa-neuvostossa tehtyjä sitoumuksia.
EnglishThe Recommendations, as available on the ECB’s website, thus remain valid until further notice.
Nykyiset suositukset ovat siis voimassa, kunnes toisin ilmoitetaan. Ne ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.
EnglishI therefore ask you to confirm in the House that concentration will remain a valid principle in the future.
Pyydän teitä näin ollen vakuuttamaan parlamentille, että jatkossakin sovelletaan keskittämisen periaatetta.
EnglishIn their wider meaning, the lessons of solidarity, with and without a capital S, remain valid today.
Solidaarisuuden oppitunnit – kirjoitettiinpa solidaarisuus suurella tai pienellä s:llä – pätevät laajemmassa merkityksessään tänäänkin.
English. - Guidelines were adopted as part of the renewed Lisbon Strategy in 2008 and shall remain valid until 2010.
Suuntaviivat hyväksyttiin vuonna 2008 osana uudistettua Lissabonin strategiaa, ja ne ovat voimassa vuoteen 2010 asti.
Englishand confirmed that both of them remain valid.
EnglishThe arguments for the approach to these three diseases remain valid and have even become clearer still than previously where AIDS is concerned.
Näiden kolmen taudin torjuminen on edelleen perusteltua, ja aidsin osalta perustelut ovat jopa vahvistuneet entisestään.
EnglishThe reasons cited by the committee are valid and remain so in spite of the substantial changes made to the proposal in the last few months.
Valiokunnan esittämät syyt ovat päteviä ja pysyvät sellaisina, vaikka ehdotukseen on tehty viime kuukausien aikana huomattavia muutoksia.
EnglishYES — If your driving licence was issued by an EU country and mentions a validity period of 10 or 15 years, it will remain valid until it expires.
KYLLÄ — Jos se on myönnetty jossakin EU-maassa ja sen voimassaoloaika on 10 tai 15 vuotta, se on pätevä niin pitkään kuin se on voimassa.
EnglishThe alternative calculation methods will therefore remain valid, and these will, if necessary, be harmonised in a new draft Commission directive.
Vaihtoehtoiset laskentamenetelmät ovat siis vielä päteviä, ja ne voidaan tarvittaessa yhdenmukaistaa komission uudessa direktiiviluonnoksessa.
EnglishI think also that this debate underlines that the overall objectives that the Barroso Commission has set itself remain valid and urgent.
Mielestäni tässä keskustelussa nousi esiin se, että José Manuel Barroson johtaman komission asettamat yleiset tavoitteet ovat yhä päteviä ja kiireellisiä.
EnglishThese principles remain fully valid in cases of future deployments of Rapid Border Intervention Teams following the adoption of this regulation.
Nämä periaatteet soveltuvat täysimääräisesti myös tulevaisuudessa, tämän asetuksen hyväksymisen jälkeen, nopeiden rajainterventioryhmien lähettämiseen.
EnglishFurthermore, it must be above all clear that authorisations granted prior to the entry into force of the intended regulation will nevertheless remain valid.
Lisäksi pitää ennen kaikkea olla selvää, että luvat, jotka on myönnetty ennen ehdotetun asetuksen voimaantuloa, pysyvät joka tapauksessa voimassa.

Lär dig andra ord

English
  • remain valid

Mer i det engelsk-svenska lexikonet.