EN move
volume_up
{substantiv}

move (även: gait, pace, step)
volume_up
askel {substantiv}
This single framework aspect as proposed by the rapporteur is a positive move towards that.
Esittelijän ehdottama yhteisen järjestelmän mahdollisuus on myönteinen askel tähän suuntaan.
Therefore, I think that this instrument represents a move in the right direction.
Katson siksi, että tämä väline on askel oikeaan suuntaan.
This is a positive move towards greater transparency in the aviation sector and consumer protection.
Tämä on myönteinen askel kohti suurempaa avoimuutta ilmailualalla ja kuluttajansuojassa.
move (även: displacement, go, play, secondment)
volume_up
siirto {substantiv}
Let me make myself clear: that was a smart move by the Council - a very smart move.
Haluan todeta, että tämä oli viisas siirto neuvostolta - erittäin viisas siirto.
This move is preventing Mr Van Rens operating a tight ship in Thessaloniki itself.
Tämä siirto estää Van Rensiä johtamasta vaikeasti ohjattavaa keskusta Thessalonikissa.
I do not believe such a move is in the best interests of the future of the Union.
En usko, että tällainen siirto on hyväksi unionin tulevaisuudelle.
move (även: business, gesture, motion, movement)
volume_up
liike {substantiv}
Such a move would certainly raise attention and many questions across the country.
Kyseinen liike herättäisi varmasti huomiota ja monia kysymyksiä ympäri maata.
A standardised credit form is also an extremely positive move.
Standardoitu luottolomake on myös erittäin myönteinen liike.
The citizens of the Union move freely from one country to the other, on business or for pleasure.
Unionin kansalaiset liikkuvat vapaasti maasta toiseen, tekevät liike- ja huvimatkoja.
move (även: migration, removal)
volume_up
muutto {substantiv}
We expect that the move to the Belliard building and the vacation of the current buildings will take place as foreseen.
Parlamentti odottaa, että muutto Belliard-rakennukseen ja nykyisten rakennusten vapautuminen toteutuu suunnitelmien mukaisesti.
It is against EU law for an EU country to have rules that deter you from moving around in the EU.
EU:n lainsäädäntö ei salli sitä, että jonkin EU-maan säännöksillä estetään muutto EU-maasta toiseen.
As you know, there are some problems with the completion of the building and the timing of our move.
Kuten tiedätte, rakennuksen viimeistelyn ja muuttomme aikataulun osalta on ilmennyt ongelmia.
move (även: flicker)
volume_up
liikahdus {substantiv}
move (även: movement)
volume_up
liikkuminen {substantiv}
The idea is for people, goods and services to move freely across borders.
Tarkoitus on mahdollistaa ihmisten, tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuminen rajojen yli.
At present moving safely from one building to another in Brussels is completely impossible for disabled people too.
Tällä hetkellä liikkuminen turvallisesti rakennuksesta toiseen on vammaiselle Brysselissä täysin mahdotonta.
Mobile scaffolds must be prevented from moving about, but this cannot always be legislated for sufficiently.
Liikutettavien rakennustelineiden liikkuminen pitää estää, mutta siihen tarkoitettuja laitteita ei voida aina merkitä riittävän hyvin.

Användningsexempel för "move" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBefore you move to a new country, make sure your driving licence has not expired.
Ennen kuin muutat toiseen maahan, varmista, että ajokorttisi ei ole vanhentunut.
EnglishThe Treaty of Lisbon stipulates this move, which would be a positive development.
Myönteisenä kehityssuuntauksena pidettävä toimi sisältyy Lissabonin sopimukseen.
EnglishAnd that will only happen if we move towards common European defence structures.
Se onnistuu vain, jos alamme kehittää yhteisiä eurooppalaisia puolustusrakenteita.
EnglishShould the Council and the presidency not have made a move to help Leila Zana?
Eikö neuvoston ja puheenjohtajavaltion pitäisi tehdä aloite Leila Zanan asiassa?
EnglishThe problems of the past must be solved if we are to move ahead more efficiently.
Menneisyyden ongelmat on ratkaistava, mikäli haluamme edistää asiaa tehokkaammin.
EnglishEuropean consumers are vitally important as we move from recession into growth.
Eurooppalaiset kuluttajat ovat avainasemassa, kun nousemme taantumasta kasvuun.
EnglishThat has to do with the fact that we have to move between Strasbourg and Brussels.
Se liittyy siihen, että meidän täytyy matkustaa Strasbourgin ja Brysselin väliä.
EnglishMr President, with your permission, we will also move to defer Mr Berman's report.
Arvoisa puhemies, luvallanne esitämme myös Thijs Bermanin mietinnön siirtämistä.
EnglishThe lead committee, at least, has voted unanimously in favour of such a move.
Ainakin asiasta vastaava valiokunta on äänestänyt yksimielisesti tämän puolesta.
EnglishAll I can say to you, therefore, is this: let us move forward along this path.
Voin siis sanoa teille vain yhden asian: tähän suuntaan meidän kannattaa edetä.
EnglishThe Ethiopian Government’s decision to move back its forces has been very welcome.
Joukkojen vetämisestä tehty Etiopian hallituksen päätös oli erittäin tervetullut.
EnglishWe should not conclude that the experiment has failed and that we should move on.
Ei pidä päätellä, että hanke on epäonnistunut ja että meidän on mentävä eteenpäin.
EnglishIt would be good if these issues were clarified so that the debate could move on.
Olisi hyvä selkeyttää näitä kysymyksiä, jotta keskustelussa päästäisiin eteenpäin.
EnglishBoth sides must move towards each other in order to find a political solution.
Molempien osapuolten on lähennyttävä toisiaan poliittisen ratkaisun löytämiseksi.
EnglishLet us move, now, to the most important problem - the financing of infrastructure.
Siirtykäämme nyt kaikkein suurimpaan ongelmaan - infrastruktuurin rahoitukseen.
EnglishIt must move from observation and coordination to fully-fledged participation.
Tarkkailusta ja koordinoinnista on siirryttävä täysipainoiseen osallistumiseen.
EnglishBut the card has been played, and now it is up to the Commission to make a move.
Mutta tehty mikä tehty, ja nyt on komission vuoro tehdä jotain tälle asialle.
EnglishLet us move on to further explanations of vote, this time on the Schlyter report.
Siirrytään seuraaviin äänestysselityksiin, tällä kertaa Schlyterin mietintöön.
EnglishIn the report we speak positively about a move towards consolidating supervisors.
Mietinnössä suhtaudutaan myönteisesti siirtymiseen konsolidoituihin valvojiin.
EnglishTime to move up a gear - Creating a Europe of entrepreneurship and growth (vote)
Aika kiristää tahtia - yrittäjyyttä ja kasvua edistävän Euroopan luominen (äänestys)