"hurricane" - Finsk översättning

EN

"hurricane" på finska

volume_up
hurricane {substantiv}

EN hurricane
volume_up
{substantiv}

hurricane (även: cyclone)
volume_up
hirmumyrsky {substantiv}
However, Hurricane Lothar is not a problem specific to Baden-Württemberg.
Hirmumyrsky Lotharissa ei ole kuitenkaan pelkästään Baden-Württembergin ongelma.
Mr President, Hurricane Mitch has devastated Central America, destroying everything in its path.
Arvoisa puhemies, hirmumyrsky Mitch hävitti Keski-Amerikan, tuhoten kaiken altaan.
Question No 47 by Christine Oddy (H-1232/98) Subject: Puerto Morazan - Hurricane Mitch
Kysymys nro 47 Christine Oddy (H-1232/98): Aihe: Puerto Morazan - hirmumyrsky Mitch
hurricane (även: cyclone, vortex, whirlwind)
volume_up
pyörremyrsky {substantiv}
Question No 46 by Ian White (H-1222/98) Subject: Puerto Morazan-Hurricane Mitch
Kysymys nro 46 Ian White (H-1222/98): Aihe: Puerto Morazan - pyörremyrsky Mitch
If that hurricane swamps it we will also feel the effects.
Jos pyörremyrsky nielaisee sen, mekin tunnemme sen vaikutukset.
Today, as you know, an international hurricane is sweeping the world.
Kuten tiedätte, kansainvälinen pyörremyrsky pyyhkäisee nyt yli maailman.
hurricane
volume_up
hurrikaani {substantiv}
Hurricane Mitch was that kind of disaster in Central America.
Sellaisen katastrofin aiheutti hurrikaani Mitch Keski-Amerikassa.
Then, in 1980, there was a hurricane, Hurricane Allen.
Sitten vuonna 1980 tuli hurrikaani Allen.
11 September and Hurricane Katrina demonstrated that the source of the danger is identical: energy greed and excessive energy consumption.
Syyskuun 11. päivä ja hurrikaani Katrina osoittivat, että vaaran aiheuttaja on sama: suuri energiantarve ja liian suuri energiankulutus.

Användningsexempel för "hurricane" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWith the approach of the hurricane season, they have to be urgently relocated.
Heidät on saatava kiireesti siirrettyä pyörremyrskykauden lähestyessä.
EnglishOn 4 November, Michelle became a hurricane that crossed Cuba and touched Jamaica.
Marraskuun 4. päivänä Michelle muuttui hirmumyrskyksi, joka ylitti Kuuban ja sivusi Jamaikaa.
EnglishIt is apparent that when the hurricane governs the ocean, everything collapses.
On selvää, että hirmumyrskyn hallitessa valtamerta kaikki romahtaa.
EnglishYou are sowing an anti-grass roots storm and you will reap a grass-roots hurricane.
Sitä myös niittää, mitä kylvää: kansanvastaisista tuulista tulee työläisten ja kansan myrskyjä.
EnglishWe should at the present time see that in economic terms China is in the midst of a hurricane.
Meidän pitäisi nyt huomata, että Kiinan talous on pyörremyrskyn kourissa.
EnglishSevere measures were taken because of the financial hurricane and jobs were lost.
Rahoitusalan sekasortoisen tilanteen ja työpaikkojen menetyksen vuoksi on toteutettu ankaria toimia.
EnglishMadam President, we have seen the faces of the victims of the New Orleans hurricane and flood.
   . – Arvoisa puhemies, olemme nähneet New Orleansin pyörremyrskyn ja tulvan uhrien kasvot.
EnglishI have seen how the hurricane took the roof off our stable and I have seen the state our private woods are in.
Koin, miten myrsky repi navettamme katon irti ja miltä yksityiset metsämme näyttivät.
EnglishThe victims of the hurricane in Latin America did not receive the money we had allocated.
Latinalaisen Amerikan pyörremyrskyn uhrit eivät saaneet rahoja, joita olimme siihen tarkoitukseen myöntäneet.
EnglishThe devastation caused by a hurricane is not just the result of a force of nature descending on mankind.
Hurrikaanin aiheuttamat tuhot eivät ole yksinkertaisesti vain luonnonvoima, joka äkisti kohtaa ihmisiä.
EnglishEveryone knows how important intervention was both in the case of the tsunami and during hurricane Katrina.
Kaikki tietävät, miten tärkeästä operaatiosta oli kyse sekä tsunamin että Katrina-hirmumyrskyn aikana.
EnglishThe same is true of people affected by the hurricane.
Sama koskee hirmumyrskystä kärsimään joutuneita ihmisiä.
EnglishECHO services decided on funding once an initial evaluation of the hurricane damage had been carried out in Cuba.
ECHOn palvelut päättivät rahoituksesta, kun Kuubassa oli tehty alustava arvio hirmumyrskyn tuhoista.
EnglishIt is hardly surprising then that we are now reaping a hurricane.
Ei siis pidä hämmästyä, että nyt myrskyää.
EnglishOn that occasion, I pointed out that, when the hurricane struck, the Commission acted quickly in terms of initial aid.
Jo tuolloin osoitin, että hirmumyrskyn jälkeen komissio toimi ripeästi ensimmäisen avun antamisen osalta.
EnglishThey can handle a hurricane that comes and goes.
He pystyvät kestämään ajoittaiset hurrikaanit.
EnglishFor the moment, however, we believe it is going too far to compare the situation with the one that followed Hurricane Mitch.
Meistä olisi kuitenkin tässä vaiheessa liioiteltua verrata tätä tilannetta Mitch-hirmumyrskyn seurauksiin.
EnglishHurricane Mitch was a Category 5 hurricane.
EnglishAt this time, Slovakia also asked the European Union for help in covering the costs of hurricane-related damage.
Tuolloin Slovakia myös pyysi Euroopan unionilta apua hurrikaanin aiheuttamista vahingoista aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.
EnglishThe impact of the hurricane was bound to be hard, but the scale of the disaster was increased by the type of region affected.
Hirmumyrskyn seurauksia ei kuitenkaan voitu välttää. Katastrofin mittavuutta on lisännyt suuresti kyseisen alueen rakenne.