EN exercise
volume_up
{substantiv}

exercise (även: business, commission, duty, errand)
volume_up
tehtävä {substantiv}
The mission can also be seen as an efficient conflict-prevention exercise.
Tämä tehtävä voidaan myös käsittää tehokkaaksi konfliktien torjuntaharjoitukseksi.
What we are actually requesting is for this exercise to be classified as a top priority.
Pyydämme nyt itse asiassa, että tämä tehtävä luokiteltaisiin ensisijaiseksi tavoitteeksi.
Ladies and gentlemen, I should tell you this is a difficult exercise.
Hyvät naiset ja herrat, minun on kerrottava teille, että tämä on vaikea tehtävä.
exercise (även: drill, practice, problem, rehearsal)
volume_up
harjoitus {substantiv}
This would represent the true exercise of self-determination for our people.
Tämä olisi kansallemme todellinen itsemääräämisoikeutta koskeva harjoitus.
What is more likely is that the entire MAGP IV exercise will have had no effect.
Todennäköistä on, että koko tämä MOO IV -harjoitus jää vaikutuksettomaksi.
Mr President, the exercise was carried out between 11 and 16 July 2004.
Arvoisa puhemies, -harjoitus järjestettiin 11.–16. heinäkuuta 2004.
exercise (även: physical education, sports)
volume_up
liikunta {substantiv}
Physical exercise can simply involve walking for at least half an hour a day.
Liikunta voi olla pelkkää kävelyä vähintään puoli tuntia päivittäin.
Fitness training and sport as a daily exercise and popular sport are in dire straits.
Terveyden edistäminen ja liikunta jokapäiväisenä käytäntönä, kansanliikunta, ovat ahdingossa.
Healthy food and sufficient physical exercise help prevent obesity.
Terveellinen ravinto ja riittävä liikunta auttavat ehkäisemään lihavuutta.
exercise (även: application, consumption, usage, use)
volume_up
käyttö {substantiv}
successful exercise of consumer rights across borders.
kuluttajien oikeuksien onnistunut käyttö yli rajojen.
It is also clear from the benchmarking exercise, that unmetered access is growing rapidly in the EU.
Myös vertailuanalyysi osoitti selkeästi, että rajoittamaton käyttö lisääntyy nopeasti EU:ssa.
So I fully agree about what it means to exercise that power.
Sen vuoksi hyväksyn täysin sen, mitä tämän vallan käyttö merkitsee.
exercise
volume_up
harjoittaminen {substantiv}
It is wrong to seek to define the exercise of religious freedom as a threat to national security.
On väärin väittää, että uskonnonvapauden harjoittaminen uhkaisi maan turvallisuutta.
This alleged exercise of national sovereignty is entirely unstatesmanlike and totally inhuman.
Tämä väitetty kansallisen suvereniteetin harjoittaminen osoittaa täydellistä valtiomiestaidottomuutta ja on täysin epäinhimillistä.
Exercising that right is another matter, and that is an area where we can help. Indeed, we can also set an example.
Tuon oikeuden harjoittaminen on toinen asia, ja voimme tarkentaa sitä.
exercise (även: practice)
volume_up
harjoittelu {substantiv}
exercise (även: fitness, keep fit)
volume_up
kuntoilu {substantiv}

Användningsexempel för "exercise" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishA new feature is that Member States are being asked to exercise more discipline.
Uusi piirre on se, että jäsenvaltioilta vaaditaan nyt tiukempaa kurinalaisuutta.
EnglishMy colleagues and I refuse to have anything to do with this despicable exercise.
Kollegani ja minä olemme kieltäytyneet olemaan mukana tässä kehnossa toiminnassa.
EnglishFurthermore, there is a crucial link between sport, exercise and public health.
Myös urheilun, liikunnan ja kansanterveyden välinen yhteys on erittäin tärkeä.
EnglishIn schools, food must be checked in canteens and there must be physical exercise;
kouluruokaloissa tarjottava ruoka on tarkistettava ja liikuntaa on lisättävä
EnglishI hope that we can engage in an exercise with the other institutions on this.
Toivon, että voimme edistää tämän toteutumista yhdessä muiden toimielinten kanssa.
EnglishThis issue will be examined in more depth during a later evaluation exercise.
Tätä asiaa tarkastellaan perinpohjaisemmin myöhemmin toteutettavassa arvioinnissa.
EnglishReinforcing the democratic substance in Asia is certainly no hollow exercise.
Aasian demokratiapohjan vahvistaminen ei ole missään nimessä turhaa toimintaa.
EnglishWe are also seeking to address these aspects in the ongoing revision exercise.
Me pyrimme puuttumaan näihin seikkoihin myös tämänhetkisellä tarkistuskierroksella.
EnglishLet us start with the Haiti lessons learned exercise which is now under way.
Aloittakaamme Haitissa saaduista kokemuksista, joita parhaillaan tarkastellaan.
EnglishWe have received many questionnaires in response to our consultation exercise.
Olemme saaneet monia kyselylomakkeita vastauksena järjestämäämme kuulemiseen.
EnglishFurthermore, it is not realistic to set a three-year deadline for this exercise.
Ei myöskään ole realistista asettaa kolmen vuoden aikarajaa tällaiselle tarkastelulle.
EnglishIraq’s as yet uncertain development calls for us to exercise the utmost vigilance.
Irakin kehityksen epävarmuuden takia meidän on pysyttävä erittäin valppaina.
EnglishI have the feeling they are just another compulsory exercise we have to perform.
Minusta tuntuu, että se on lisärasite, josta on taas kerran suoriuduttava.
EnglishThis was a simple exercise in thuggery by an administration acting in panic.
Kyse oli silkasta väkivallasta ja viranomaisten paniikinomaisesta toiminnasta.
EnglishThe Tindemans report will repeat the exercise with the Western European Union.
Tindemansin mietintö aikoo toistaa toimen Länsi-Euroopan unionin yhteydessä.
EnglishOn 26 January EULEX and KFOR held a joint exercise on combating insurrection.
EULEX ja KFOR järjestivät 26. tammikuuta yhteisen harjoituksen kapinan torjunnasta.
EnglishThis does not really represent new money; it is just a redistribution exercise.
Tässä ei ole todellisuudessa kyse uusista varoista, vaan varojen uudelleenjakamisesta.
EnglishHow can consumers exercise this choice unless someone checks that this is accurate?
Kuinka kuluttajat voivat tehdä valintansa, jos joku ei tarkista paikkansapitävyyttä?
EnglishIt was a useful exercise, properly carried out, and Mr Kuhne should be congratulated.
Työ oli hyödyllistä tehdä, se on nyt tehty, ja kiitos siitä kuuluu jäsen Kuhnelle.
EnglishWe need to be consistent in our exercise of the right to ask a blue-card question.
(EL) Meidän on noudatettava johdonmukaisesti oikeutta esittää sinisen kortin kysymys.