"effort" - Finsk översättning

EN

"effort" på finska

volume_up
effort {substantiv}

EN effort
volume_up
{substantiv}

effort (även: aspiration, endeavor, endeavour)
volume_up
pyrkimys {substantiv}
An effort to develop nuclear energy is symptomatic of that crisis.
Pyrkimys ydinvoiman kehittämiseen on oire tästä kriisistä.
For me this has been a worthwhile effort.
Tämä pyrkimys on mielestäni ollut hyödyllinen.
Their efforts to step up democracy and improve human rights has fostered peace in Europe.
Pyrkimys demokratian ja ihmisoikeuksien parantamiseen on tehnyt Euroopasta rauhanomaisemman.
volume_up
yritys {substantiv}
This compromise with the Council is an effort to improve the situation.
Tämä neuvoston kanssa tehty kompromissi on yritys parantaa tilannetta.
It is the first effort to record and assess the woeful situation so far.
Se on ensimmäinen yritys kuvata ja arvioida tähänastista surkeaa tilannetta.
This is the EU's first effort to deal with sporting matters.
Tämä on EU:n ensimmäinen yritys käsitellä urheiluun liittyviä kysymyksiä.
effort (även: exertion, endeavour)
volume_up
ponnistus {substantiv}
However, I think that the biggest effort is still to be made.
Mielestäni suurin ponnistus on kuitenkin vielä edessäpäin.
It has been a great challenge, and the effort required has been no lesser one.
Haaste oli suuri, eikä ponnistus ollut sitä vähäisempi.
It was a joint effort, and the success is also shared.
Yhteinen ponnistus johti yhteiseen menestykseen.
effort (även: ailment, bother, complaint, condition)
volume_up
vaiva {substantiv}
The cohesion effort cannot be exclusively regional - it must be a social objective, too.
Työttömyys ja syrjäytyminen eivät ole ainoastaan köyhimpien alueiden vaiva.
It is worth making the effort today to enable this to come about.
Meidän kannattaa nähdä tämä vaiva nyt, jotta tavoitteet toteutuvat.
The effort needs to come from the two countries themselves, but they do need to be asked.
Näiden kahden maan on nähtävä itse tämä vaiva, mutta niiltä on osattava vaatia sitä.
effort (även: trouble)
volume_up
vaivannäkö {substantiv}
This effort can bring tangible political and economic benefits.
Tämä vaivannäkö voi tuoda tuntuvia poliittisia ja taloudellisia hyötyjä.
Mr President, I am glad that yesterday's efforts have produced a result.
Arvoisa puhemies, olen iloinen, että eilinen vaivannäkö on tuottanut tulosta.
We think that it is worth pointing out the effort and the persistence that the Commissioner has demonstrated on this dossier.
Olemme sitä mieltä, että komission jäsenen vaivannäkö ja sitkeys tässä asiassa pitää tuoda esiin.

Användningsexempel för "effort" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt would be worth devoting further effort to documenting and proving this theory.
Olisi syytä toteuttaa lisäponnisteluja teorian dokumentoimiseen ja todistamiseen.
EnglishI promise to keep up our effort and to strengthen our links with civil society.
Lupaan jatkaa ponnistelujamme ja vahvistaa yhteyksiämme kansalaisyhteiskuntaan.
EnglishOn Amendment 10, the chapter rightly refers to a limitation of fishing effort.
Tarkistuksen 10 osalta viittaus pyyntiponnistuksen rajoittamiseen on oikeutettu.
EnglishWe need to make a determined effort to gain added value for our European project.
Meidän on ponnisteltava päättäväisesti saadaksemme lisäarvoa Eurooppa-hankkeelle.
EnglishIt is not enough to make every effort to stave off a military invasion of Iraq.
Ei riitä, että sotilaallinen hyökkäys Irakiin pyritään estämään kaikin tavoin.
EnglishIn this connection, we note that the Commission is making a considerable effort.
Panemme merkille, että tässä asiassa komissio on toteuttanut tuntuvia toimia.
EnglishThis will require a thorough and sustained effort throughout the negotiations.
Tämä edellyttää perusteellisia ja kestäviä pyrkimyksiä koko neuvottelujen ajan.
EnglishIt is ultimately the general public who commission and fund the research effort.
Loppujen lopuksi kansalaiset ovat tutkijoiden toimeksiantajia ja rahoittajia.
EnglishThe Commission must make a real effort to take small enterprises into account.
Komission on ryhdyttävä todellisiin toimiin pienyritysten huomioon ottamiseksi.
EnglishBut sometimes we ourselves should also make more of an effort to be credible.
Mutta joskus meidän on myös nähtävä hieman enemmän vaivaa uskottavuutemme eteen.
EnglishMy question is, do we put 2-2.5% of our collective effort into resolving it?
Kysyisinkin, panostammeko 2-2,5 prosenttia työstämme tämän asian ratkaisemiseen?
EnglishNevertheless, however important it may be to make this effort, it is not enough.
Vaikka tämän tavoitteen saavuttaminen onkin hyvin tärkeää, se ei sellaisenaan riitä.
EnglishRemember that the directive is not an effort directive, it is a result directive.
On muistettava, että direktiivissä ei ole kyse pyrkimyksistä vaan tuloksista.
EnglishThis issue is so important that we must make an effort to reach a consensus.
Pidän aihetta riittävän tärkeänä, jotta siinä kannattaa pyrkiä yksimielisyyteen.
EnglishI also feel that greater political effort is required with regard to our citizens.
Uskon myös, että tarvitaan enemmän poliittista vaivannäköä kansalaisiamme kohtaan.
EnglishFor those who make the effort to do so, they will see Parliament at its best.
Ne, jotka näkevät sen vaivan ja tekevät niin, näkevät parlamentin parhaimmillaan.
EnglishWe have the money, we have the know-how, but the European effort is lagging behind.
Meillä on rahaa ja tietotaitoa, mutta Euroopan ponnistukset ovat jälkijunassa.
EnglishWe want to make sure the bulk of the effort is made in Europe, not by offsetting.
Haluamme varmistaa, että valtaosa toimista toteutetaan Euroopassa eikä hyvittämällä.
EnglishFor its part, the Commission will make every possible effort in that direction.
Komissio tekee omasta puolestaan kaikkensa tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
EnglishI appreciate the effort to include the protection of patient safety in the report.
Olen tyytyväinen pyrkimykseen sisällyttää potilasturvallisuuden suojelu mietintöön.