EN

devastating {adjektiv}

volume_up
Tobacco smoke has a devastating effect on the health of passive smokers.
Tupakansavulla on tuhoisa vaikutus passiivisten tupakoijien terveyteen.
Both have had a devastating effect on individual farmers and the industry as a whole.
Molemmilla on ollut tuhoisa vaikutus karjankasvattajien elinkeinoon ja koko teollisuuteen.
The 1941 deportations delivered a devastating blow to democratic civil society.
Vuoden 1941 karkotukset olivat tuhoisa isku demokraattiselle kansalaisyhteiskunnalle.
At the same time, the world economy is threatened by a devastating financial crisis.
Samanaikaisesti järkyttävä rahoituskriisi uhkaa maailmantaloutta.
In my country, Spain, the situation of beef, more dependent on feed than in other Member States, is devastating.
Omassa maassani, Espanjassa, naudanlihan tuotannon tilanne on järkyttävä, sillä siinä ollaan riippuvaisempia rehusta kuin muissa jäsenvaltioissa.
The devastating earthquake has been at the forefront of our minds since 12 January, and efforts began straight away to provide all the assistance we can.
Järkyttävä maanjäristys on ollut mielessämme 12. tammikuuta lähtien, ja käynnistimme välittömästi toimet kaiken mahdollisen avun tarjoamiseksi.
devastating (även: awesome, formidable, glorious, grand)
devastating (även: crushing, withering)
But if the impact in the EU will be severe, in many parts of the developing world it will be devastating, especially for women who are disproportionately represented in these sectors.
Jos vaikutus Euroopan unionissa on vakava, on se monissa kehitysmaissa murskaava erityisesti naisille, jotka ovat epäsuhtaisesti edustettuja tällä alalla.

Synonymer (engelska) till "devastating":

devastating

Användningsexempel för "devastating" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe sudden removal of subsidies after 2013 would be devastating for these regions.
Tukien äkillinen poistaminen vuoden 2013 jälkeen olisi tuhoisaa näille alueille.
EnglishNeighbouring Greece, for example, had to deal with devastating forest fires in 2007.
Naapurimaassamme Kreikassa esimerkiksi riehuivat tuhoisat metsäpalot vuonna 2007.
EnglishTo embrace a permissive attitude towards so-called soft drugs would be devastating.
Salliva asenne niin kutsuttuja mietoja huumausaineita kohtaan olisi tuhoisaa.
EnglishFunds for development aid have been similarly hit by measures of devastating severity.
Kehitysyhteistyövaroja on supistettu vastaavasti musertavan tiukoin toimenpitein.
EnglishThe economic consequences of this disease could be devastating for birds.
Taudin leviämisellä lintuihin saattaisi olla tuhoisat taloudelliset seuraukset.
EnglishIt is also leading to the destruction of rainforests with devastating effects.
Tämä johtaa myös sademetsien kaatamiseen, minkä vaikutukset ovat tuhoisia.
EnglishI had emphasised the fact that this attitude has had devastating psychological effects.
Olen korostanut, että tällä asenteella on ollut tuhoisia psykologisia vaikutuksia.
EnglishThe use of uranium weapons has devastating and irreparable consequences.
Uraania sisältävien aseiden käytöllä on tuhoisia ja korjaamattomia seurauksia.
EnglishSadly, the consequences of these crimes are devastating and long-lasting.
Surullista kyllä, näiden rikosten seuraukset ovat tuhoisia ja pitkäkestoisia.
EnglishRecurring droughts, as well as floods, have a devastating effect on the population.
Toistuvilla kuivuuskausilla ja tulvilla on tuhoisia vaikutuksia väestöön.
EnglishAn oil disaster on the scale of the Prestige wreck would be devastating.
Prestigen haaksirikon kaltaisen öljykatastrofin seuraukset olisivat tuhoisat.
EnglishThese three diseases claim the most victims and are spreading with devastating effect.
Nämä kolme tautia vaativat eniten uhreja, ja niiden leviämisellä on musertava vaikutus.
EnglishIn Central Europe, summer floods are becoming increasingly frequent and devastating.
Keski-Euroopassa kesätulvista on tulossa yhä yleisempiä ja tuhoisampia.
EnglishCommissioner, this year we have seen the devastating effects of forest fires.
Arvoisa komission jäsen, olemme tänä vuonna nähneet, kuinka tuhoisia metsäpalot voivat olla.
EnglishEurope is threatened by the most devastating change in its climate for a good 5 000 years.
Eurooppaa uhkaa kaikkein tuhoisin ilmastonmuutos runsaaseen 5 000 vuoteen.
EnglishMeasures which harm the investment climate in the Member States would be devastating.
Sijoitusilmastoa jäsenmaissa vahingoittavat toimet olisivat tuhoisia.
EnglishIt will now be used to provide assistance in relation to these devastating forest fires.
Nyt sen varoilla autetaan korjaamaan tuhoisien metsäpalojen seurauksia.
English. - (DE) The effects of natural disasters are varied and generally devastating.
kirjallinen. - (DE) Luonnonkatastrofien vaikutukset ovat moninaisia ja yleensä tuhoisia.
EnglishIt can also have devastating effects, both physically and pyschologically.
Sillä voi myös olla tuhoisia sekä fyysisiä että henkisiä vaikutuksia.
EnglishI want to say to Mr Jarzembowski that this law would be devastating for jobs.
Haluan todeta esittelijä Jarzembowskille, että säädös olisi haitallinen työpaikkojen kannalta.