EN to conceive
volume_up
[conceived|conceived] {verb}

At present it is impossible to conceive of Europe's energy supply without Russia.
Nykyisellään on mahdotonta kuvitella Euroopan energiahuollon järjestämistä ilman Venäjää.
The report's conclusion is also sound: we cannot conceive of reducing the CAP budget.
Mietinnön päätelmä on myös asianmukainen: emme voi kuvitella, että YMP:n talousarviota pienennetään.
My Group wants this Parliament to be strong, because we cannot conceive of a strong European Union without it.
Ryhmäni haluaa vahvan parlamentin, koska emme voi kuvitella Euroopan unionia ilman sitä.
I cannot conceive of measures which would be compatible with those rights but incompatible with the free movement of goods.
Asia, mitä en voi ymmärtää, on se, millaisten toimien ajatellaan voivan sopia yhteen tämän oikeuden kanssa ja olla sopimatta yhteen tavaroiden vapaan liikkuvuuden kanssa.
I cannot conceive either how one could ever envisage a conflict between the right of association or the right of assembly and the free movement of goods.
En voi ymmärtää, miksi epäillään, että yhdistymisvapauden tai kokoontumisvapauden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden välillä voisi olla ristiriita.
The necessity of the integrated manner in conceiving and delivering social services and taking into account individual needs of clients is underlined as well.
Myös tarvetta ymmärtää ja tarjota sosiaalipalveluita yhtenäisellä tavalla sekä asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista korostetaan.
Could you not conceive of at least partly disclosing these documents?
Ettekö voisi ajatella, että niitä edes osittain julkaistaisiin?
We in the European Union cannot conceive of spring if in China itself it is still the middle of winter.
EU:ssa ei voida ajatella kevättä, jos itse Kiinassa on vielä sydäntalvi.
I could conceive of a process of step-by-step agreements, so that a common way forward is assured.
Voisin hyvin ajatella eräänlaisia step by step -sopimuksia, joilla varmistetaan yhteinen tie eteenpäin.
to conceive
to conceive

Användningsexempel för "to conceive" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI can conceive of both the alternatives he proposes in paragraph 3 of his report.
Pidän molempia esittelijän mietintönsä 3 kohdassa ehdottamia vaihtoehtoja mahdollisina.
EnglishWhich countries can conceive of trade sanctions as a method?
Mitkä maat voisivat pitää kauppaesteiden asettamista varteen otettavana keinona?
EnglishReconstruction is necessary, but Europe has yet to conceive a policy for the region.
Jälleenrakentaminen on välttämätöntä, mutta Euroopan on vielä laadittava Irakia koskeva politiikka.
EnglishHow are we to conceive of Community regional planning from an exclusively continental standpoint?
Miten yhteisön aluesuunnittelu voidaan laatia, jos näkemys sisältää pelkästään manneralueet?
EnglishAnd it is our responsibility, as political leaders, to conceive bold initiatives in order to make this happen.
Poliittisina johtajina meidän on tehtävä rohkeita aloitteita, jotta näin tapahtuisi.
EnglishWe need yardsticks that are valid for all the EU and we can conceive of them only for the EU.
Me tarvitsemme koko EU:n alueella käytössä olevia arviointiperusteita, ja vain me voimme laatia ne EU:lle.
EnglishIndeed, we cannot conceive of a Europe shut off from the rest of the world.
Eurooppa ei todellakaan voi käpertyä itseensä.
EnglishBy the time of the menopause, the egg cell stock is exhausted and the woman is no longer able to conceive children.
Menopaussiin mennessä munasoluvarasto on tyhjentynyt, eikä nainen pysty enää saamaan lapsia.
EnglishLet us target terrorism: let us remove the causes that conceive, feed and sustain terrorism.
Käykäämme taisteluun terrorismia vastaan: poistakaamme syyt, jotka aiheuttavat, ruokkivat ja ylläpitävät terrorismia.
EnglishHow are we to conceive the organisation of European sport?
Kuinka Euroopan urheilun organisaatio tulisi laatia?
EnglishThis is not how the European socialists conceive of Europe.
Tällaisena Euroopan sosialistit kokevat Euroopan.
EnglishTo conceive, give birth to and bring up a child is not just a private matter but a public task, a state task.
Raskaana oleminen, lapsen syntymä ja kasvattaminen eivät ole ainoastaan yksityinen vaan julkinen, valtiolle kuuluva tehtävä.
EnglishWe cannot conceive of it failing to do so.
Meidän on ehdottomasti korjattava puute.
EnglishIt could also conceive of a decision at first reading, but it does not look as if that will be the case here.
Se pitää myös mahdollisena päätöksen tekemistä ensimmäisessä käsittelyssä, mutta se ei vaikuta todennäköiseltä tässä tapauksessa.
EnglishThis is a completely unoriginal proposal: to rebuild, build or conceive a State to which all Roma citizens are confined.
Kyseessä ei todellakaan ole omaperäinen ehdotus: luodaan uudelleen, luodaan tai perustetaan valtio, johon kaikki romanit on eristetty.
EnglishWe are convinced that Parliament must conceive a strategy, over and above its role of making suggestions, which it must of course continue.
Olemme vakuuttuneita siitä, että parlamenttimme on luotava ehdotuksenteon lisäksi strategia, jota sen on noudatettava.
EnglishWithout business and without industry we cannot conceive of protecting jobs, or of safeguarding the right to work of our fellow citizens.
Ilman yrityksiä ja ilman teollisuutta emme voi saada aikaan työpaikkojen suojelua tai säilyttää kansalaistemme oikeutta työhön.
EnglishThis attitude of theirs has fooled many Members from other countries who cannot even conceive of anyone going against their own country.
Heidän asenteensa on hämännyt monia muiden valtioiden jäseniä, joille ei tule mieleenkään, että joku toimisi omaa maataan vastaan.
EnglishHow can we conceive of having to improve solvency in insurance terms, but not of asking ourselves the same question where pension funds are concerned?
Miten voimme katsoa, että vakuutusalan vakavaraisuutta on parannettava, mutta emme kysy samaa eläkerahastojen osalta?
EnglishWe cannot conceive of constructing a large house for 500 million citizens by forgetting the foundations on which our common home must rest.
Emme pysty rakentamaan suurta kotia 500 miljoonalle kansalaiselle, jos emme pidä mielessämme perustaa, jolle yhteinen koti on pystytettävä.