EN to commit
volume_up
[committed|committed] {verb}

1. allmänt

to commit (även: to act, to author, to do, to lay)
We should not commit the mistake of jumping to premature conclusions.
Olisi virhe tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä.
It is, therefore, difficult to understand how someone can commit murder as a form of retaliation.
Tämän vuoksi on vaikea ymmärtää, kuinka joku voi tehdä murhan kostotoimena.
How can the suspicion of the will to commit a terrorist act be deemed valid?
Kuinka pätevänä syynä voidaan pitää epäilyä halusta tehdä terroriteko?
One per cent of all we are prepared to commit, that is supposed to be paid out!
Prosentti kaikelle sille, mihin haluamme velvoittaa unionin!
It is important to remember that the neighbourhood policies commit us to supporting and accompanying these countries.
On tärkeää muistaa, että naapuruuspolitiikka velvoittaa meidät tukemaan ja auttamaan näitä maita.
That is why we want to commit the Commission to making the schedule tighter than it envisaged doing in its report.
Haluammekin siksi velvoittaa komission tiivistämään aikataulua siitä, mitä se on kertomuksessaan suunnitellut.
Is it perhaps different to commit a crime against humanity in Europe than in Africa?
Onko ehkä eri asia syyllistyä ihmisyyden vastaisiin rikoksiin Euroopassa kuin Afrikassa?
The aim is obviously to reduce in particular the risk of young people committing crime.
Tavoitteena on tietysti vähentää erityisesti nuorten riskiä syyllistyä rikoksiin.
As they clearly stated, they will not commit the cardinal sin of disrupting relations between the EU and the USA.
Kuten neuvoston ja komission edustajat selvästi totesivat, he eivät aio syyllistyä siihen kardinaalimunaukseen, että vaarantaisivat EU:n ja Yhdysvaltojen väliset suhteet.
Thus we can see the Russian mafia committing organized social security fraud in Los Angeles, not just in Moscow.
Olemme todenneet, että venäläinen mafia harjoittaa järjestäytynyttä sosiaalivakuutusalan rikollisuutta myös Los Angelesissa, ei ainoastaan Moskovassa.
to commit
to commit

2. politik

Användningsexempel för "to commit" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Internet has been a boon to those who commit such crimes against children.
Internet on ollut taivaan lahja lapsiin kohdistuviin rikoksiin syyllistyville.
EnglishI would also ask you to commit to the necessary improvement in product sales.
Pyytäisin teitä myös sitoutumaan tarpeellisiin parannuksiin tuotteiden myynnissä.
EnglishWe hope to be able to commit the EUR 45 million before the end of this month.
Toivomme, että nuo 45 miljoonaa euroa voidaan sitoa ennen kuluvan kuun loppua.
EnglishTo that I commit myself, but it must not lead to an increase in fishing effort.
Olen ehdottomasti sen kannalla, mutta se ei saa johtaa kalastuksen kasvuun.
EnglishWe must therefore commit ourselves, and not only financially but also politically.
Meidän on sitouduttava tilanteeseen ei vain taloudellisesti vaan myös poliittisesti.
EnglishWe must commit ourselves to the best interests of our citizens and users.
Meidän on toimittava tässä asiassa kansalaistemme ja käyttäjiemme etujen nimissä.
EnglishEveryone has to commit to the existence of two secure and viable countries.
Kaikkien on sitouduttava kahden turvallisen ja elinkelpoisen valtion malliin.
EnglishWe are entering into consultations and it would be unfair for me to commit myself now.
Olemme aloittamassa neuvotteluja, ja minun olisi epäoikeudenmukaista sitoutua nyt.
EnglishAny kind of flirtation with a criminal will inspire him to commit further crimes.
Vähäinenkin flirttailu rikollisen kanssa kannustaa tätä uusiin rikoksiin.
EnglishChina must be persuaded to commit to international standards and to respect them.
Kiina on taivuteltava sitoutumaan kansainvälisiin standardeihin ja kunnioittamaan niitä.
EnglishFor the European Parliament to commit itself and mobilise itself is not enough.
Euroopan parlamentin kannalta sitoutuminen ja mobilisoituminen ei riitä.
EnglishFarmers participating in the scheme must commit themselves for five years.
Ohjelmaan osallistuvien maanviljelijöiden on sitouduttava siihen viideksi vuodeksi.
EnglishThe EU needs to commit itself now to a 30% cut in emissions for three reasons.
EU:n on sitouduttava nyt 30 prosentin päästöleikkauksiin kolmesta syystä:
EnglishSecondly, commit the cohesion fund to the genuinely poor regions in Europe.
Toiseksi koheesiorahasto on omistettava Euroopan oikeasti köyhille alueille.
EnglishOne of them is the stories about how easy it is to commit fraud with the Union's money.
Yksi näistä syistä ovat tarinat siitä, miten helppoa on petkuttaa rahaa unionilta.
EnglishNevertheless, I am not going to commit to those proposed changes I voted against.
En kuitenkaan tule sitoutumaan niihin eräisiin muutosesityksiin, joita vastaan äänestin.
EnglishIn the next stage, the manufacturers will commit to installing other safety equipment.
Seuraavassa vaiheessa valmistajat sitoutuvat asentamaan muita turvallisuuslaitteita.
EnglishThe Scottish Government will commit 100 000 Scottish pounds to help this event take place.
Skotlannin hallitus myöntää 100 000 Skotlannin puntaa tapahtuman toteuttamiseen.
EnglishWe understand the need to commit to both short-term and long-term measures.
Ymmärrämme, että on sitouduttava sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimiin.
EnglishTogether, we must commit to a reliable supply of energy and raw materials.
Yhdessä meidän on sitouduttava luotettavaan energia- ja raaka-ainehuoltoon.