"clarity" - Finsk översättning

EN

"clarity" på finska

volume_up
clarity {substantiv}

EN clarity
volume_up
{substantiv}

volume_up
selkeys {substantiv}
(PL) Mr President, clarity and transparency are fundamental principles of life in society.
(PL) Arvoisa puhemies, selkeys ja avoimuus ovat yhteiskuntaelämän perusperiaatteita.
The clarity of the framework and of the objectives acts as a guarantee for manufacturers.
Puitteiden ja saavutettavien tavoitteiden selkeys on takuu valmistajille.
I am sure that as we apply this legislation there will be more legal clarity.
Olen varma, että soveltaessamme tätä lainsäädäntöä myös oikeudellinen selkeys lisääntyy.
Other key principles in the proposal are intelligibility, clarity, transparency and subsidiarity.
Muita ehdotuksen pääperiaatteita ovat ymmärrettävyys, selkeys, avoimuus ja toissijaisuus.
The proposal before us simply consists of codifying all existing Community legislation in this area, in order to ensure greater clarity and better understanding of the legislation.
Kyseisessä ehdotuksessa on yksinkertaisesti kysymys kaikkien alaan liittyvien yhteisön lainsäädäntötekstien kodifioinnista, jolla varmistetaan lainsäädännön selkeys ja ymmärrettävyys.
The rapporteur, Mr Valverde López, touched on the problem of making the scheme sufficiently well known, and intelligibility, clarity, transparency and subsidiarity are all important in this respect.
Esittelijä, Valverde López, käsitteli juuri ongelmaa, joka liittyy järjestelmän riittävän tunnetuksi tekemiseen, ja siinä ymmärrettävyys, selkeys, avoimuus ja toissijaisuus ovat tärkeitä.

Synonymer (engelska) till "clarity":

clarity

Användningsexempel för "clarity" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat is for our Bureau to decide and we would like to have clarity on that issue.
Tästä päättää puhemiehistömme, joten haluaisimme hieman valaistusta tähän asiaan.
EnglishThe Commission does not agree that there is a lack of clarity in this directive.
Komissio ei ole samaa mieltä siitä, että tämä direktiivi ei olisi riittävän selvä.
EnglishGreater clarity and consistency is needed in worldwide reporting of reserves.
Maailman öljyvarannoista on saatava selkeämpiä ja johdonmukaisempia selvityksiä.
EnglishThe first is the need for clarity and simplicity, the second is for security.
Ensimmäinen on selkeyden ja yksinkertaisuuden tarve, ja toinen on turvallisuus.
EnglishSome of these arguments have been put with great clarity in this short debate.
Muutamia perusteluja on käsitelty hyvin valaisevasti tässä lyhyessä keskustelussa.
EnglishIt is a question of clarity of European construction for the applicant countries.
Näin on Eurooppamme rakentamisen ymmärrettävyyden laita hakijamaiden osalta.
EnglishWe must also ensure that we guarantee some kind of clarity in terms of financing.
Meidän on myös varmistettava, että voimme taata jonkinlaista selkeyttä rahoitukseen.
EnglishSimplification, openness, clarity and public scrutiny must be the watchwords.
Yksinkertaistamisen, avoimuuden, valvonnan ja selkeyden on oltava avainsanoja.
EnglishSomething as complex as this requires clarity and transparency in legislation.
Näin monimutkainen tilanne vaatii lainsäädännön selkeyttämistä ja avoimuutta.
EnglishI believe that this support and this clarity are what the European public needs.
Uskon, että EU:n kansalaiset tarvitsevat tätä tukea ja selvyyttä asioihin.
EnglishMr Evans, for example, said that the system we establish must have clarity.
Jäsen Evans muun muassa totesi, että perustettavan järjestelmän on oltava selkeä.
EnglishWe therefore congratulate the rapporteur on the clarity and courage of her report.
Annamme siis esittelijälle tunnustusta mietinnön selkeydestä ja rohkeudesta.
EnglishThe area of national interest and majority voting must be resolved with clarity.
Kansallista etua ja enemmistöäänestystä koskeva alue on ratkaistava selkeällä tavalla.
EnglishIt provides greater clarity for citizens over the competences of the European Union.
Sopimuksella taataan, että Euroopan unionin toimivalta on kansalaisille selvempää.
EnglishThey could also obtain 100% clarity concerning the aid already paid on 1 December.
He voisivat myös saada täyden selvyyden 1. joulukuuta jo maksetusta tuesta.
EnglishI agree with changes that add clarity to texts but do not change the substance.
Hyväksyn muutokset, jotka selkeyttävät tekstiä mutta eivät muuta sisältöä.
EnglishIt must be avoided so that there is certainty, clarity and guarantees for the markets.
Sitä on vältettävä markkinoiden varmuuden, selkeyden ja takuiden varmistamiseksi.
EnglishWe cannot, though, create clarity in a conflict situation via the political level.
Emme kuitenkaan saa selvyyttä konfliktitapauksiin poliittisen tason avulla.
EnglishIn the interests of clarity and rationality, the said directive should be codified.
Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu direktiivi.
EnglishHowever, that does not give us the 100% clarity we need at this very moment.
Se ei kuitenkaan anna meille sataprosenttista selvyyttä, jota tarvitsemme juuri nyt.