"to arise" - Finsk översättning


Menade du äristä
EN

"to arise" på finska

EN to arise
volume_up
[arose|arisen] {verb}

1. formellt

Without surety, considerable problems can arise in the smaller ports.
Ilman takuuta pienissä satamissa voi syntyä huomattavia ongelmia.
That means that the difficulties mentioned can arise.
Tämä tarkoittaa sitä, että voi syntyä mainitun kaltaisia ongelmia.
It is not unusual for differences to arise in such a relationship and the banana affair is one example.
Ei ole mitenkään epätavallista, että tällaisessa suhteessa voi syntyä erimielisyyksiä.
This is something that could arise whenever the handling of public funds and public documents is involved.
Tämä saattaa nousta esiin aina, kun on kyse julkisten varojen ja julkisten asiakirjojen käsittelystä.
Or is it still on the table for discussion and can it arise again for discussion in the near future?
Vai onko se vieläkin käsittelyssä keskustelua varten ja voiko se nousta keskustelun aiheeksi lähitulevaisuudessa?
In this way, we can use the principle of the sourcing of local food to respond to the issues that may arise when disaster strikes.
Tällöin voimme vastata lähiruokaperiaatteella niihin kysymyksiin, jotka saattavat nousta esiin erilaisten katastrofien yhteydessä.
to arise
volume_up
saada alkunsa {vb} [form.]
For example, desertification may intensify an existing general climatic tendency towards greater dryness, or it may initially arise from a change in the local climate.
Aavikoituminen saattaa esimerkiksi voimistaa nykyistä yleistä ilmastokehitystä kohti kuivuuden lisääntymistä, tai se saattaa saada alkunsa paikallisessa ilmastossa tapahtuvista muutoksista.

Användningsexempel för "to arise" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOn the other hand, we have shown the difficulties that arise when funding is rigid.
Olemme osoittaneet toisaalta vaikeudet, jotka syntyvät, kun rahoitus on jäykkää.
EnglishSo why does this phenomenon arise, which the Commissioner says cannot be measured?
Mistä tämä ilmiö, jota komission jäsenen mukaan ei voida mitata, sitten johtuu?
EnglishI should now like to refer to the situation that is likely to arise this morning.
Seuraavaksi haluan puhua tilanteesta, joka tänä aamuna on todennäköisesti syntynyt.
EnglishMr President, like Mr Whitehead, I am pleased to arise in support of Mrs Kuhn.
Arvoisa puhemies, pidän Whiteheadin tavoin mielelläni Kuhnia tukevan puheenvuoron.
EnglishSome in the Council and in Parliament fear that conflicts of interest may arise.
Sekä neuvostossa että parlamentissa on joitakin eturistiriitoja pelkääviä henkilöitä.
EnglishThis is no way to solve financial problems that may arise in any of these situations.
Tämä ei ole oikea tapa ratkaista ongelmia, joita tällaisissa tilanteissa syntyy.
EnglishSecondly, questions about mortgage lending in the United States inevitably arise.
Toiseksi esille nousevat vääjäämättä kysymykset Yhdysvaltojen kiinnelainatoiminnasta.
EnglishThis will give us room to make additions later on, as and when problems arise.
Näin meille jää mahdollisuus tehdä lisäyksiä myöhemmin, jos ja kun ongelmia ilmenee.
EnglishIn spite of this, difficult situations such as the present one continue to arise.
Tästä huolimatta tämänkaltaisia hankalia tilanteita tulee eteen jatkuvasti.
EnglishThe fact that tensions and instability arise from such situations is not questionable.
Kiistämätön tosiasia on, että tällainen tilanne luo jännitteitä ja epävakautta.
EnglishThe dangers that arise in practice cannot be combated at all through certification.
Käytännössä esiin tulevia vaaroja ei voida ollenkaan torjua sertifioinnilla.
EnglishThis is the problem we are facing: the system is such that surpluses always arise.
Kohtaamme seuraavan ongelman: järjestelmä on sellainen, että ylijäämät kasvavat aina.
EnglishWe need to recognize that other problems arise because of this lack of an agreement.
Meidän täytyy tunnustaa, että tämä sopimuksen puute aiheuttaa muita ongelmia.
EnglishHow does this silly situation arise between Parliament and the Member States?
Miten tämä typerä tilanne on syntynyt parlamentin ja jäsenvaltioiden väliin?
EnglishWhy, for example, did Ice Ages arise thousands of years ago, and disappear again?
Miksi esimerkiksi tuhansia vuosia sitten syntyi jääkausia ja hävisivät sitten jälleen?
EnglishThis too is a question that must be considered with some care, should it arise.
Myös tämä on kysymys, jota on harkittava tarkoin, mikäli se nousee esiin.
EnglishWe have stated quite clearly that, if such cases should arise, there is a clear answer.
Olemme todenneet varsin selvästi, että tällaisiin tapauksiin on selkeä vastaus.
EnglishIt follows that this issue does not only arise over in Afghanistan, but here as well.
Tästä seuraa, että kysymys on ajankohtainen Afganistanin lisäksi myös täällä.
EnglishThere are two particularly delicate problems which arise with regard to agriculture.
Maatalousalalla nousee esiin erityisesti kaksi erityisen hankalaa kysymystä.
EnglishThe moment the question may arise, at any time, the debate will be held.
Silloin, kun kysymys nousee esille, milloin tahansa, asiasta käydään keskustelu.