"formå" - Engelsk översättning

DA

"formå" på engelska

DA formå
volume_up
{verb}

For os er det klart, at Kommissionen må formå Rådet til at vedtage sanktioner.
As far as we are concerned, the Commission is clearly going to have to persuade the Council to impose economic sanctions.
Der er en stor chance for, at vi kan formå Kommissionen og Rådet til at overtage mange af vores forslag.
There is a real chance that we will persuade the Commission and the Council to incorporate many of our recommendations.
formå (även: slutte)
formå (även: planlægge, udtænke)
formå (även: kunne)
Formå I altså ikke engang det mindste hvorfor bekymre I eder da for det øvrige?
If ye then be not able to do that thing which is least, why take ye thought for the rest?
"Kæmper for at komme ind igennem den snævre Port; thi mange siger jeg eder skulle søge at komme ind og ikke formå det.
Strive to enter in at the strait gate: for many, I say unto you, will seek to enter in, and shall not be able.
for at I rodfæstede og grundfæstede i Kærlighed kunne sammen med alle de hellige formå at begribe hvor stor Bredden og Længden og Dybden og Højden er
May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height;

Användningsexempel för "formå" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

DanishOmverdenen må formå det til at tage sig af lidelserne og se sit folk i øjnene!
The outside world must enable it to take care of those who are suffering and look its people in the eyes.
DanishKun en seriøs og professionel produktion kan formå at bevare sin stilling på markedet.
Twenty years ago, the scandal caused by the use of methanol in wine production served as a warning to us.
DanishThi vi formå ikke noget imod Sandheden men for Sandheden.
For we can do nothing against the truth, but for the truth.
DanishJeg håber, at den svenske regering vil kæmpe for og formå at bevare det konkrete indhold i strategien.
I hope that the Swedish government will fight for and succeed in retaining the concrete content of the strategy.
DanishJeg er sikker på, at vi i fællesskab vil formå at stille nogle forslag, så Europa-Parlamentet kommer til at fungere bedre.
I am sure that, together, we will make proposals that improve the functioning of our Parliament.
DanishDet ville være at strække Unionens virkeområde for langt, og EU vil ikke formå at leve op til dette ansvar.
That would be extending the EU's jurisdiction too far, and without the EU having the ability to comply with this responsibility.
DanishMan skal således ikke forsøge at formå dommere til at forlade deres embeder for at kunne erstatte dem med andre, politisk mere passende.
Judges should not be forced resign their posts so that they can be replaced with more politically suitable judges.
DanishMen der er noget, jeg tror på, og det er, at vi her har et spillerum, som Amsterdam-traktaten har givet, og vi skal se, hvordan vi kan formå at fremme det.
However, I do believe that the Treaty of Amsterdam has given us a margin there, and we must see how we can stimulate it.
DanishFor vi skal formå at styrke og sikre alle vores kyster og vores naboers kyster og tage yderligere skridt på internationalt plan.
Because we must manage to strengthen, guarantee and safeguard all our coasts and those of our neighbours and make progress in the international field.
DanishMen vores største problem i EU, snarere end i udvidelseslandene, er, at formå at mønstre en politisk entusiasme og en historisk vision.
Our main problem in the European Union, rather than in the candidate countries, however, is managing to muster political enthusiasm and historic vision.
DanishJeg er sikker på, at vores formand, hvem det end bliver, vil formå at få en atmosfære med opmærksomhed, arbejde og demokratisk forhandling til at vare ved.
I am sure that whoever becomes our next President will know how to continue to foster this attentive, working atmosphere of democratic debate.
DanishNår forslaget først er vedtaget, skal det kunne formå europæisk industri til at deltage i finansieringen af de kommende etaper, på mellemlangt og langt sigt.
Once this draft has been approved, it should be possible to encourage the involvement of European industry in the financing of the later stages in the medium and long term.
DanishLad os lytte til angolanerne, lad os nære tillid til, at den interne mægling og borgerbevægelserne kan formå det, som den internationale mægling led nederlag med at forsøge.
Let us listen to the Angolans, let us trust that internal mediation and the energy of the civil movements can succeed where international mediation has failed.