Possessiva pronomen

Possessiva pronomen är ord som används istället för substantiv för att beskriva ett ägande eller tillhörighet. I engelskan förekommer de bland annat i förenad form - "that is my pen" (det är min penna), eller i självständig form - "that is mine" (den är min). Som illustrerat i exemplet kan det självständiga possessiva pronomen användas utan att höra ihop med ett substantiv, och medan det på svenska inte är någon skillnad, så skiljer sig de två formerna på engelska.

  Förenad form Självständig form
min/mitt/mina my mine
din/ditt/dina your yours
hans his his
hennes her hers
dess its its
vår/vårt/våra our ours
er/ert/era your yours
deras their theirs
  • "This building is her favorite" (Denna byggnaden är hennes favorit).
  • "Can you fetch yours?" (Kan du hämta din?).
  • "I parked my car here, where did you park yours?" (Jag parkerade min bil här, var parkerade du din?).

Det är också viktigt att notera att engelskan saknar speciella former för de reflexiva possessiva pronomina. Formerna för hans, hennes och dess är samma som sin, sitt och sina. Detta leder till många översättningsfel eftersom sammanhanget avgör hur en mening skall översättas. Engelskans "one" är ordet "man" på svenska.

Reflexivt possessivt pronomen (endast tredje person)
Förenat Självständigt
his sin \ sitt \ sina his sin \ sitt \ sina
her sin \ sitt \ sina hers sin \ sitt \ sina
its sin \ sitt \ sina its own sin \ sitt \ sina
one's sin \ sitt \ sina one's own sin \ sitt \ sina
their sin \ sitt \ sina theirs sin \ sitt \ sina
  • "Mike took his dog and walked home" (Mike tog sin hund och gick hem).
  • "She took care of her own dogs" (Hon tog hand om sina egna hundar).