Modala hjälpverb

Ett hjälpverb är ett verb som tillsammans med meningens huvudverb kan ändra tempus, bilda passiv form eller modifiera en sats. I engelskan används de följande hjälpverben: be, do, have, can, may, must, ought to, shall, will (vara, göra, ha, kunna, få, måste, böra, skola, vilja). Av dessa verb är be, do och have fullständiga hjälpverb, medan de övriga är modala hjälpverb.

De modala hjälpverben har de följande utmärkande dragen:
 1. De kan bara stå i presens och i imperfekt då de saknar infinita former (ing-form och perfekt particip).
 2. Modala hjälpverb har inte omskrivning med "do".
 3. De modala hjälpverben saknar s-ändelse i tredje person singular. Ett exempel på detta är satsen "hon kan hoppa högt" som översätts till "she can jump high".
 4. Alla modala hjälpverb med undantag för "ought to" följs av infitiv utan "to".

Utöver dessa generella drag så har de specifika hjälpverben egna regler och sätt att användas, se nedan:

May

"May" anses vara med formellt än "can". Till exempel vid användning av "might" i frågesatser uttrycks viss försiktighet. "May" används också i både förbud och tillåtelse: "She may not play with her phone" (Hon får inte leka med sin mobil) alternativt "He may watch TV" (Han får titta på TV).

"May" används också för att uttrycka en möjlighet "That might be a good idea" (Det kan vara en bra idé). Slutligen så används "may" också i huvudsatser som uttrycker förslag, ironi eller förebråelse: "You may as well stay at home today" (Du kan lika gärna stanna hemma idag).

Can

Can" är ett modalt hjälpverb som används ofta i engelskan, och då är det viktigt att tänka på följande:
 • "Can" används liksom "may" vid tillåtelse, dock i informella sammanhang.
 • Vid andra tempus än presens och imperfekt används "be able to" istället för "can", t.ex. "I haven't been able to go there yet" (Jag har inte kunnat gå dit än).
 • Vid förmåga används också "can": "Can you speak Chinese?" (Kan du prata kinesiska?).

Will

"Will" motsvarar svenskans "kommer att" och uttrycker då ren framtid. Ett vanligt misstag är att översätta svenskans "vill" med "will" - detta är inkorrekt i jakande satser och "vill" översätts istället med "want" eller "willing to".

Utöver användning vid ren framtid används "will" även vid de följande tillfällena:
 • För att uttrycka vilja: "Will you do that for me?" (Vill du göra det för mig?), "She will never do it" (Hon kommer inte att göra det).
 • För att uttrycka en benägenhet: "Boys will be boys" (Pojkar är och förblir pojkar).
 • "Will" i andra och tredje person kan uttrycka en order: "You will do your homework at once" (Du gör genast dina läxor).
 • För att uttrycka en förmodan. Här har svenskan "säkert" eller "nog": "My car will be fixed on Monday" (Min bil kommer att bli lagad på måndag).
 • För att uttrycka ett insisterande tonfall ("will" är då ofta betonat): "I will have that house some day" (Jag bara ska ha det huset någon dag).
 • För att uttrycka en vana, dock är "will" i dessa fall sällan betonat: "She will lie in bed thinking until it's light out" (Hon kan ligga i sängen och fundera tills det är ljust ute).
 • För att uttrycka kapacitet så används först objekt, sedan "will" och sist ett verb som "hold" (m.fl.): "This large box will for sure hold all your stuff" (I denna stora låda får med all säkerhet alla dina saker plats).

En annan form av "will" är "would" och uttrycker då vilja: "Would you go there?" (Skulle du vilja då dit?), "I told her I would never go there" (Jag ska till henne att jag inte vill gå där).

Slutligen används "would" i villkorsbisatser med en ton av artighet "If only she would walk faster" (Om hon bara kunde gå snabbare).

Must

"Must" uttrycker nödvändigheter, förbud och slutsatser. T.ex. "They say I must sign this document first" (dom säger att jag måste underteckna detta dokument först).

Shall

"Shall" brukade främst användas för att beteckna framtid, dock är detta numera ovanligt i modern engelska då det ersatts med "will". Istället kan "shall" användas för att försköna en avsikt. Exempel på satser där "shall" används är följande:
 • "Shall I get you a beer?" (Ska jag hämta en öl?)
 • "What shall I do?" (Vad ska jag göra?)
 • "Let's go to the pub, shall we?" (Låt oss gå till puben, tycker du inte?)
 • "He shall pay for this" (Han ska få betala för detta)

Ought to

"Ought to" byts allt oftare ut mot "should" (se under "shall"), men det betyder "böra" och används då något behöver utföras: "He ought to walk faster in order to get there on time" (Han borde gå snabbare om han vill komma dit i tid).

Utöver detta kan "ought to" även användas för att uttrycka att något är en plikt eller tillrådligt eller sannolikt.