Tyska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ich habe mich verirrt.
Du vet inte var du är
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Wo kann ich ___ finden?
Fråga om en viss servicepunkt
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... ein Badezimmer?
servicepunkt
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... eine Bank/Wechselstube?
servicepunkt
...โรงแรม? (rong ram?)
... ein Hotel?
servicepunkt
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... eine Tankstelle?
servicepunkt
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... ein Krankenhaus?
servicepunkt
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... eine Apotheke?
facilitet
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... ein Kaufhaus?
servicepunkt
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... ein Supermarkt?
servicepunkt
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... eine Bushaltestelle?
servicepunkt
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... eine Bahnstation?
servicepunkt
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... die Touristeninformation?
servicepunkt
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... einen Geldautomaten?
servicepunkt
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Wie komme ich zum/zur ___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... die Stadtmitte?
specifik plats
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... der Bahnhof?
specifik plats
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... der Flughafen?
specifik plats
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... die Polizeiwache?
specifik plats
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... die Botschaft von [Land]?
Ett visst lands ambassad
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
Be om tips på olika platser
...บาร์? (...bar?)
... Bars?
ställe
...คาเฟ่? (...cafe?)
... Cafés?
ställe
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... Restaurants?
ställe
...ผับ? (...pub?)
... Diskotheken?
ställe
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... Hotels?
ställe
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... Touristenattraktionen?
ställe
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historische Sehenswürdigkeiten?
ställe
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... Museums?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Nach links.
Ge väganvisning
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Nach rechts.
Ge väganvisning
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Geradeaus gehen.
Ge väganvisning
เดินกลับไป (dern glub pai)
Geh zurück.
Ge väganvisning
หยุด (yhood)
Anhalten.
Ge väganvisning
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Gehe zum/zur ___.
Ge väganvisning
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Geh an ___ vorbei.
Ge väganvisning
ระวัง___ (rawang____.)
Halte Ausschau nach der/dem ___.
Ge väganvisning
ลงเขา (long kao)
bergab
Ge väganvisning
ขึ้นเขา (kuen kao)
bergauf
Ge väganvisning
สี่แยก (see yak)
Kreuzung
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Ampel
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
จอดรถ (jord-rod)
Park
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
Fråga efter ett biljettkontor
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
Köp en biljett till en viss destination
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... Einzelfahrschein ...
biljett för en enkel resa
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... Rückfahrkarte ...
biljett för vägen dit och tillbaka
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
biljett för första klass/andra klass
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... Tageskarte ...
en biljett som du kan använda hela dagen
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... Wochenkarte ...
en biljett som du kan använda hela veckan
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... Monatskarte ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
Reservera en särskild sittplats
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
Fråga om resetiden
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Ist dieser Platz besetzt?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Das ist mein Platz.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

เปิด (perd)
geöffnet
En affär är öppen
ปิด (pid)
geschlossen
En affär är stängd
ทางเข้า (tang kao)
Eingang
Skylt som informerar om att detta är ingången
ทางออก (tang-ork)
Ausgang
Skylt som informerar om att detta är utgången
ผลัก (pluk)
Drücken
ดึง (deung)
Ziehen
ผู้ชาย (pu-chy)
Männer
Toalett för män
ผู้หญิง (pu-ying)
Damen
Toalett för kvinnor
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Besetzt
Toalett är upptagen
ว่าง (wang)
Frei
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
Be om telefonnumret till en taxifirma
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Können Sie hier einen Moment warten?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Folgen Sie dem Auto!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Wo ist die Autovermietung?
Fråga om var du kan hyra en bil
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... für einen Tag/eine Woche.
Specificera för hur länge du vill hyra den
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
Få försäkring för alla möjliga skador
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ich brauche keine Versicherung.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Wo ist die die nächste Tankstelle?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Der Tank ist nicht voll.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Der Motor macht komische Geräusche.
Klaga på att det är ett problem med motorn
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Das Auto ist kaputt.
Klaga på att bilen är skadad