Nederländska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ik ben de weg kwijt.
Du vet inte var du är
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Waar kan ik ___ vinden?
Fråga om en viss servicepunkt
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... een toilet?
servicepunkt
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... een bank/een wisselkantoor?
servicepunkt
...โรงแรม? (rong ram?)
... een hotel?
servicepunkt
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... een tankstation?
servicepunkt
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... een ziekenhuis?
servicepunkt
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... een apotheek?
facilitet
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... een warenhuis?
servicepunkt
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... een supermarkt?
servicepunkt
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... de bushalte?
servicepunkt
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... de halte voor de ondergrondse?
servicepunkt
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... een bezoekersinformatie/VVV?
servicepunkt
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... een geldautomaat?
servicepunkt
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Hoe kom ik bij ___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... het centrum?
specifik plats
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... het (trein)station?
specifik plats
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... het vliegveld?
specifik plats
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... het politiebureau?
specifik plats
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... de ambassade van [land]?
Ett visst lands ambassad
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
Be om tips på olika platser
...บาร์? (...bar?)
... barren?
ställe
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafés?
ställe
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurants?
ställe
...ผับ? (...pub?)
... nachtclubs?
ställe
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotels?
ställe
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... toeristenattracties?
ställe
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historische bezienswaardigheden?
ställe
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museums?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Sla linksaf.
Ge väganvisning
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Sla rechtsaf.
Ge väganvisning
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ga rechtdoor.
Ge väganvisning
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ga terug.
Ge väganvisning
หยุด (yhood)
Stop.
Ge väganvisning
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ga richting ___.
Ge väganvisning
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ga voorbij de ___.
Ge väganvisning
ระวัง___ (rawang____.)
Zoek de ___.
Ge väganvisning
ลงเขา (long kao)
naar beneden
Ge väganvisning
ขึ้นเขา (kuen kao)
omhoog
Ge väganvisning
สี่แยก (see yak)
kruising
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
stoplichten
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
จอดรถ (jord-rod)
park
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
Fråga efter ett biljettkontor
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
Köp en biljett till en viss destination
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... enkeltje ...
biljett för en enkel resa
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... retourtje ...
biljett för vägen dit och tillbaka
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
biljett för första klass/andra klass
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... dagkaart ...
en biljett som du kan använda hela dagen
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... weekkaart ...
en biljett som du kan använda hela veckan
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... maandkaart ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
Reservera en särskild sittplats
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
Fråga om resetiden
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Is deze plek bezet?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Dat is mijn stoel.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

เปิด (perd)
open
En affär är öppen
ปิด (pid)
gesloten
En affär är stängd
ทางเข้า (tang kao)
toegang
Skylt som informerar om att detta är ingången
ทางออก (tang-ork)
uitgang
Skylt som informerar om att detta är utgången
ผลัก (pluk)
duwen
ดึง (deung)
trekken
ผู้ชาย (pu-chy)
mannen
Toalett för män
ผู้หญิง (pu-ying)
vrouwen
Toalett för kvinnor
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
bezet
Toalett är upptagen
ว่าง (wang)
vrij
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
Be om telefonnumret till en taxifirma
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Ik moet naar __[locatie]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Kunt u hier even wachten?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Volg die auto!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Waar is de autoverhuur?
Fråga om var du kan hyra en bil
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... voor één dag/een week.
Specificera för hur länge du vill hyra den
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
Få försäkring för alla möjliga skador
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ik heb geen verzekering nodig.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
De tank is niet vol.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
De motor maakt een gek geluid.
Klaga på att det är ett problem med motorn
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
De auto is beschadigd.
Klaga på att bilen är skadad