Kinesiska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Du vet inte var du är
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Be om att bli visad en viss plats på en karta
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Fråga om en viss servicepunkt
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
…浴室?(…yùshì?)
servicepunkt
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
servicepunkt
...โรงแรม? (rong ram?)
…酒店?(…jiǔdiàn?)
servicepunkt
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
servicepunkt
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
…医院?(…yīyuàn?)
servicepunkt
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
…药店?(…yàodiàn?)
facilitet
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
servicepunkt
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
…超市?(…chāoshì?)
servicepunkt
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
servicepunkt
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
servicepunkt
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
servicepunkt
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
servicepunkt
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
specifik plats
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
specifik plats
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
…机场?(…jīchǎng?)
specifik plats
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
…警察局?(…jǐngchá jú?)
specifik plats
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
Ett visst lands ambassad
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Be om tips på olika platser
...บาร์? (...bar?)
…酒吧?(…jiǔbā?)
ställe
...คาเฟ่? (...cafe?)
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
ställe
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
…饭店?(…fàndiàn?)
ställe
...ผับ? (...pub?)
…夜店?(…yèdiàn?)
ställe
...โรงแรม? (...rong-ram?)
…酒店?(…jiǔdiàn?)
ställe
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
ställe
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
ställe
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
…博物馆?(…bówùguǎn?)
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
左转。(zuǒ zhuǎn.)
Ge väganvisning
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
右转。(yòu zhuǎn.)
Ge väganvisning
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
直走。(zhí zǒu.)
Ge väganvisning
เดินกลับไป (dern glub pai)
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Ge väganvisning
หยุด (yhood)
停。(tíng.)
Ge väganvisning
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Ge väganvisning
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
走过 ___。(zǒuguò___.)
Ge väganvisning
ระวัง___ (rawang____.)
看着 ___。(kànzhe ___.)
Ge väganvisning
ลงเขา (long kao)
下坡(xià pō)
Ge väganvisning
ขึ้นเขา (kuen kao)
上坡(shàng pō)
Ge väganvisning
สี่แยก (see yak)
十字路口(shízìlù kǒu)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
交通灯(jiāotōng dēng)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
จอดรถ (jord-rod)
公园(gōngyuán)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Fråga efter ett biljettkontor
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Köp en biljett till en viss destination
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
…单程票…(…dān chéng piào…)
biljett för en enkel resa
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
biljett för vägen dit och tillbaka
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
biljett för första klass/andra klass
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
…天票…(…tiān piào…)
en biljett som du kan använda hela dagen
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
…周票…(…zhōu piào…)
en biljett som du kan använda hela veckan
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
…月票…(…yuèpiào…)
ett kort som du kan använda under en månads tid
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Reservera en särskild sittplats
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Fråga om resetiden
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Fråga om platsen fortfarande är ledig
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

เปิด (perd)
营业中(yíngyè zhōng)
En affär är öppen
ปิด (pid)
关门(guānmén)
En affär är stängd
ทางเข้า (tang kao)
入口处(rùkǒu chù)
Skylt som informerar om att detta är ingången
ทางออก (tang-ork)
出口(chūkǒu)
Skylt som informerar om att detta är utgången
ผลัก (pluk)
推(tuī)
ดึง (deung)
拉(lā)
ผู้ชาย (pu-chy)
男士(nánshì)
Toalett för män
ผู้หญิง (pu-ying)
女士(nǚshì)
Toalett för kvinnor
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Toalett är upptagen
ว่าง (wang)
空闲(kòng xián)
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Be om telefonnumret till en taxifirma
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Fråga om var du kan hyra en bil
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Specificera för hur länge du vill hyra den
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Få försäkring för alla möjliga skador
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Klaga på att det är ett problem med motorn
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
车坏了。(chē huàile.)
Klaga på att bilen är skadad