Thailändska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Eu estou perdido (a).
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Du vet inte var du är
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Onde eu encontro ___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Fråga om en viss servicepunkt
... um banheiro?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
servicepunkt
... um banco/uma casa de câmbio?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
servicepunkt
... um hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
servicepunkt
... um posto de gasolina?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
servicepunkt
... um hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
servicepunkt
... uma farmácia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
... uma loja de departamento?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
servicepunkt
... um supermercado?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
servicepunkt
... uma parada de ônibus?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
servicepunkt
... uma estação de metrô?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
servicepunkt
... um centro de informações turísticas?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
servicepunkt
... um caixa eletrônico?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
servicepunkt
Como eu faço para chegar ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... ao centro da cidade?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
specifik plats
... a estação de trem?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
specifik plats
... ao aeroporto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
specifik plats
... a delegacia de polícia?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
specifik plats
... a embaixada [país]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
Ett visst lands ambassad
Você pode recomendar algum bom ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Be om tips på olika platser
... bares?
...บาร์? (...bar?)
ställe
... cafeterias?
...คาเฟ่? (...cafe?)
ställe
... restaurantes?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
ställe
... boates?
...ผับ? (...pub?)
ställe
... hotéis?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
ställe
... atrações turísticas?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
ställe
... cidades históricas?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
ställe
... museus?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Vire à esquerda.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Ge väganvisning
Vire à direita.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Ge väganvisning
Siga em frente.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ge väganvisning
Volte.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ge väganvisning
Pare.
หยุด (yhood)
Ge väganvisning
Vá em direção à ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ge väganvisning
Passe o ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ge väganvisning
Procure por ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Ge väganvisning
para baixo
ลงเขา (long kao)
Ge väganvisning
para cima
ขึ้นเขา (kuen kao)
Ge väganvisning
intersecção
สี่แยก (see yak)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
semáforo
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parque
จอดรถ (jord-rod)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Fråga efter ett biljettkontor
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Köp en biljett till en viss destination
... bilhete único ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
biljett för en enkel resa
... bilhete de ida e volta ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
biljett för vägen dit och tillbaka
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
biljett för första klass/andra klass
... passe de um dia ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en biljett som du kan använda hela dagen
... bilhete semanal ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en biljett som du kan använda hela veckan
... bilhete mensal ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ett kort som du kan använda under en månads tid
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reservera en särskild sittplats
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Fråga om resetiden
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Este lugar está ocupado?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Este é o meu assento.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

aberto
เปิด (perd)
En affär är öppen
fechado
ปิด (pid)
En affär är stängd
entrada
ทางเข้า (tang kao)
Skylt som informerar om att detta är ingången
saída
ทางออก (tang-ork)
Skylt som informerar om att detta är utgången
empurrar
ผลัก (pluk)
puxar
ดึง (deung)
homens
ผู้ชาย (pu-chy)
Toalett för män
mulheres
ผู้หญิง (pu-ying)
Toalett för kvinnor
ocupado
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toalett är upptagen
livre
ว่าง (wang)
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Você conhece algum número de táxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Be om telefonnumret till en taxifirma
Eu preciso ir para _[local]_.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Quanto custa para ir para _[local]_?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Você pode esperar aqui por um momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Siga aquele carro!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Onde posso alugar um carro?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Fråga om var du kan hyra en bil
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... por um dia/uma semana.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificera för hur länge du vill hyra den
Eu quero pacote de seguro completo.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Få försäkring för alla möjliga skador
Eu não preciso de seguro.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
O tanque não está cheio.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
O motor está fazendo um barulho estranho.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Klaga på att det är ett problem med motorn
O carro está danificado.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Klaga på att bilen är skadad