Kinesiska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Eu estou perdido (a).
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Du vet inte var du är
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Onde eu encontro ___?
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Fråga om en viss servicepunkt
... um banheiro?
…浴室?(…yùshì?)
servicepunkt
... um banco/uma casa de câmbio?
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
servicepunkt
... um hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
servicepunkt
... um posto de gasolina?
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
servicepunkt
... um hospital?
…医院?(…yīyuàn?)
servicepunkt
... uma farmácia?
…药店?(…yàodiàn?)
facilitet
... uma loja de departamento?
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
servicepunkt
... um supermercado?
…超市?(…chāoshì?)
servicepunkt
... uma parada de ônibus?
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
servicepunkt
... uma estação de metrô?
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
servicepunkt
... um centro de informações turísticas?
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
servicepunkt
... um caixa eletrônico?
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
servicepunkt
Como eu faço para chegar ___?
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... ao centro da cidade?
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
specifik plats
... a estação de trem?
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
specifik plats
... ao aeroporto?
…机场?(…jīchǎng?)
specifik plats
... a delegacia de polícia?
…警察局?(…jǐngchá jú?)
specifik plats
... a embaixada [país]?
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
Ett visst lands ambassad
Você pode recomendar algum bom ___?
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Be om tips på olika platser
... bares?
…酒吧?(…jiǔbā?)
ställe
... cafeterias?
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
ställe
... restaurantes?
…饭店?(…fàndiàn?)
ställe
... boates?
…夜店?(…yèdiàn?)
ställe
... hotéis?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
ställe
... atrações turísticas?
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
ställe
... cidades históricas?
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
ställe
... museus?
…博物馆?(…bówùguǎn?)
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Vire à esquerda.
左转。(zuǒ zhuǎn.)
Ge väganvisning
Vire à direita.
右转。(yòu zhuǎn.)
Ge väganvisning
Siga em frente.
直走。(zhí zǒu.)
Ge väganvisning
Volte.
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Ge väganvisning
Pare.
停。(tíng.)
Ge väganvisning
Vá em direção à ___.
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Ge väganvisning
Passe o ___.
走过 ___。(zǒuguò___.)
Ge väganvisning
Procure por ___.
看着 ___。(kànzhe ___.)
Ge väganvisning
para baixo
下坡(xià pō)
Ge väganvisning
para cima
上坡(shàng pō)
Ge väganvisning
intersecção
十字路口(shízìlù kǒu)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
semáforo
交通灯(jiāotōng dēng)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parque
公园(gōngyuán)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Fråga efter ett biljettkontor
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Köp en biljett till en viss destination
... bilhete único ...
…单程票…(…dān chéng piào…)
biljett för en enkel resa
... bilhete de ida e volta ...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
biljett för vägen dit och tillbaka
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
biljett för första klass/andra klass
... passe de um dia ...
…天票…(…tiān piào…)
en biljett som du kan använda hela dagen
... bilhete semanal ...
…周票…(…zhōu piào…)
en biljett som du kan använda hela veckan
... bilhete mensal ...
…月票…(…yuèpiào…)
ett kort som du kan använda under en månads tid
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Reservera en särskild sittplats
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Fråga om resetiden
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Este lugar está ocupado?
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Este é o meu assento.
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

aberto
营业中(yíngyè zhōng)
En affär är öppen
fechado
关门(guānmén)
En affär är stängd
entrada
入口处(rùkǒu chù)
Skylt som informerar om att detta är ingången
saída
出口(chūkǒu)
Skylt som informerar om att detta är utgången
empurrar
推(tuī)
puxar
拉(lā)
homens
男士(nánshì)
Toalett för män
mulheres
女士(nǚshì)
Toalett för kvinnor
ocupado
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Toalett är upptagen
livre
空闲(kòng xián)
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Você conhece algum número de táxi?
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Be om telefonnumret till en taxifirma
Eu preciso ir para _[local]_.
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Quanto custa para ir para _[local]_?
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Você pode esperar aqui por um momento?
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Siga aquele carro!
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Onde posso alugar um carro?
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Fråga om var du kan hyra en bil
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... por um dia/uma semana.
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Specificera för hur länge du vill hyra den
Eu quero pacote de seguro completo.
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Få försäkring för alla möjliga skador
Eu não preciso de seguro.
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
O tanque não está cheio.
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
O motor está fazendo um barulho estranho.
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Klaga på att det är ett problem med motorn
O carro está danificado.
车坏了。(chē huàile.)
Klaga på att bilen är skadad