Kinesiska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Zgubiłem/Zgubiłam się.
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Du vet inte var du är
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie?
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Gdzie jest ___?
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Fråga om en viss servicepunkt
... toaleta?
…浴室?(…yùshì?)
servicepunkt
... bank/kantor?
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
servicepunkt
... hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
servicepunkt
... stacja benzynowa?
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
servicepunkt
... szpital?
…医院?(…yīyuàn?)
servicepunkt
... apteka?
…药店?(…yàodiàn?)
facilitet
... dom towarowy?
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
servicepunkt
... supermarket?
…超市?(…chāoshì?)
servicepunkt
... przystanek autobusowy?
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
servicepunkt
... stacja metra?
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
servicepunkt
... centrum informacji turystycznej?
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
servicepunkt
... bankomat?
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
servicepunkt
Jak dotrzeć ___?
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... do centrum?
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
specifik plats
... na dworzec kolejowy?
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
specifik plats
... na lotnisko?
…机场?(…jīchǎng?)
specifik plats
... na komisariat policji?
…警察局?(…jǐngchá jú?)
specifik plats
... do ambasady [nazwa kraju]?
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
Ett visst lands ambassad
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić (jakiś/jakąś/jakieś) ___?
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Be om tips på olika platser
... bary?
…酒吧?(…jiǔbā?)
ställe
... kawiarnie?
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
ställe
... restauracje?
…饭店?(…fàndiàn?)
ställe
... kluby nocne?
…夜店?(…yèdiàn?)
ställe
... hotele?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
ställe
... atrakcje turystyczne?
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
ställe
... atrakcje historyczne?
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
ställe
... muzea?
…博物馆?(…bówùguǎn?)
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Skręć w lewo.
左转。(zuǒ zhuǎn.)
Ge väganvisning
Skręć w prawo.
右转。(yòu zhuǎn.)
Ge väganvisning
Idź prosto.
直走。(zhí zǒu.)
Ge väganvisning
Zawróć.
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Ge väganvisning
Zatrzymaj się.
停。(tíng.)
Ge väganvisning
Idź w kierunku ___.
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Ge väganvisning
Miń ___.
走过 ___。(zǒuguò___.)
Ge väganvisning
Rozejrzyj się za ___.
看着 ___。(kànzhe ___.)
Ge väganvisning
w dół
下坡(xià pō)
Ge väganvisning
w górę
上坡(shàng pō)
Ge väganvisning
skrzyżowanie
十字路口(shízìlù kǒu)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
światła
交通灯(jiāotōng dēng)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
park
公园(gōngyuán)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg?
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Fråga efter ett biljettkontor
Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Köp en biljett till en viss destination
... bilet w jedną stronę ...
…单程票…(…dān chéng piào…)
biljett för en enkel resa
... bilet powrotny ...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
biljett för vägen dit och tillbaka
... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ...
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
biljett för första klass/andra klass
... bilet całodzienny ...
…天票…(…tiān piào…)
en biljett som du kan använda hela dagen
... bilet tygodniowy ...
…周票…(…zhōu piào…)
en biljett som du kan använda hela veckan
... bilet miesięczny ...
…月票…(…yuèpiào…)
ett kort som du kan använda under en månads tid
Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_?
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce (przy oknie).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Reservera en särskild sittplats
Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w _[nazwa miejscowości]_?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_?
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Fråga om resetiden
Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa miejscowości]_?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Czy to miejsce jest wolne?
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Fråga om platsen fortfarande är ledig
To jest moje miejsce.
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

otwarte
营业中(yíngyè zhōng)
En affär är öppen
zamknięte
关门(guānmén)
En affär är stängd
wejście
入口处(rùkǒu chù)
Skylt som informerar om att detta är ingången
wyjście
出口(chūkǒu)
Skylt som informerar om att detta är utgången
pchaj
推(tuī)
ciągnij
拉(lā)
męski
男士(nánshì)
Toalett för män
damski
女士(nǚshì)
Toalett för kvinnor
zajęte
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Toalett är upptagen
wolne
空闲(kòng xián)
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę?
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Be om telefonnumret till en taxifirma
Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ .
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_?
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać?
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Proszę jechać za tym samochodem!
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Fråga om var du kan hyra en bil
Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód / duży samochód / furgonetkę.
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... na jeden dzień/jeden tydzień.
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Specificera för hur länge du vill hyra den
Proszę o opcję z pełnym pokryciem ubezpieczeniowym.
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Få försäkring för alla möjliga skador
Nie potrzebuję ubezpieczenia.
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny?
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego kierowcę.
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Ile wynosi ograniczenie prędkości w miastach/na autostradach?
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
Bak nie jest pełny.
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
Silnik wydaje dziwne odgłosy.
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Klaga på att det är ett problem med motorn
Samochód jest zepsuty.
车坏了。(chē huàile.)
Klaga på att bilen är skadad