Thailändska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Ik ben de weg kwijt.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Du vet inte var du är
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Waar kan ik ___ vinden?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Fråga om en viss servicepunkt
... een toilet?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
servicepunkt
... een bank/een wisselkantoor?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
servicepunkt
... een hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
servicepunkt
... een tankstation?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
servicepunkt
... een ziekenhuis?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
servicepunkt
... een apotheek?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
... een warenhuis?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
servicepunkt
... een supermarkt?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
servicepunkt
... de bushalte?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
servicepunkt
... de halte voor de ondergrondse?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
servicepunkt
... een bezoekersinformatie/VVV?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
servicepunkt
... een geldautomaat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
servicepunkt
Hoe kom ik bij ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... het centrum?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
specifik plats
... het (trein)station?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
specifik plats
... het vliegveld?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
specifik plats
... het politiebureau?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
specifik plats
... de ambassade van [land]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
Ett visst lands ambassad
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Be om tips på olika platser
... barren?
...บาร์? (...bar?)
ställe
... cafés?
...คาเฟ่? (...cafe?)
ställe
... restaurants?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
ställe
... nachtclubs?
...ผับ? (...pub?)
ställe
... hotels?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
ställe
... toeristenattracties?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
ställe
... historische bezienswaardigheden?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
ställe
... museums?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Sla linksaf.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Ge väganvisning
Sla rechtsaf.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Ge väganvisning
Ga rechtdoor.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ge väganvisning
Ga terug.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ge väganvisning
Stop.
หยุด (yhood)
Ge väganvisning
Ga richting ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ge väganvisning
Ga voorbij de ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ge väganvisning
Zoek de ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Ge väganvisning
naar beneden
ลงเขา (long kao)
Ge väganvisning
omhoog
ขึ้นเขา (kuen kao)
Ge väganvisning
kruising
สี่แยก (see yak)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
stoplichten
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
park
จอดรถ (jord-rod)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Fråga efter ett biljettkontor
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Köp en biljett till en viss destination
... enkeltje ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
biljett för en enkel resa
... retourtje ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
biljett för vägen dit och tillbaka
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
biljett för första klass/andra klass
... dagkaart ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en biljett som du kan använda hela dagen
... weekkaart ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en biljett som du kan använda hela veckan
... maandkaart ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ett kort som du kan använda under en månads tid
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reservera en särskild sittplats
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Fråga om resetiden
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Is deze plek bezet?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Dat is mijn stoel.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

open
เปิด (perd)
En affär är öppen
gesloten
ปิด (pid)
En affär är stängd
toegang
ทางเข้า (tang kao)
Skylt som informerar om att detta är ingången
uitgang
ทางออก (tang-ork)
Skylt som informerar om att detta är utgången
duwen
ผลัก (pluk)
trekken
ดึง (deung)
mannen
ผู้ชาย (pu-chy)
Toalett för män
vrouwen
ผู้หญิง (pu-ying)
Toalett för kvinnor
bezet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toalett är upptagen
vrij
ว่าง (wang)
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Be om telefonnumret till en taxifirma
Ik moet naar __[locatie]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Kunt u hier even wachten?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Volg die auto!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Waar is de autoverhuur?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Fråga om var du kan hyra en bil
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... voor één dag/een week.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificera för hur länge du vill hyra den
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Få försäkring för alla möjliga skador
Ik heb geen verzekering nodig.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
De tank is niet vol.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
De motor maakt een gek geluid.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Klaga på att det är ett problem med motorn
De auto is beschadigd.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Klaga på att bilen är skadad