Thailändska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

我迷路了。(wǒ mílù le.)
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Du vet inte var du är
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Be om att bli visad en viss plats på en karta
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Fråga om en viss servicepunkt
…浴室?(…yùshì?)
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
servicepunkt
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
servicepunkt
…酒店?(…jiǔdiàn?)
...โรงแรม? (rong ram?)
servicepunkt
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
servicepunkt
…医院?(…yīyuàn?)
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
servicepunkt
…药店?(…yàodiàn?)
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
servicepunkt
…超市?(…chāoshì?)
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
servicepunkt
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
servicepunkt
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
servicepunkt
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
servicepunkt
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
servicepunkt
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
specifik plats
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
specifik plats
…机场?(…jīchǎng?)
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
specifik plats
…警察局?(…jǐngchá jú?)
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
specifik plats
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
Ett visst lands ambassad
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Be om tips på olika platser
…酒吧?(…jiǔbā?)
...บาร์? (...bar?)
ställe
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
...คาเฟ่? (...cafe?)
ställe
…饭店?(…fàndiàn?)
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
ställe
…夜店?(…yèdiàn?)
...ผับ? (...pub?)
ställe
…酒店?(…jiǔdiàn?)
...โรงแรม? (...rong-ram?)
ställe
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
ställe
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
ställe
…博物馆?(…bówùguǎn?)
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

左转。(zuǒ zhuǎn.)
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Ge väganvisning
右转。(yòu zhuǎn.)
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Ge väganvisning
直走。(zhí zǒu.)
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ge väganvisning
往回走。(wǎng huí zǒu.)
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ge väganvisning
停。(tíng.)
หยุด (yhood)
Ge väganvisning
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ge väganvisning
走过 ___。(zǒuguò___.)
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ge väganvisning
看着 ___。(kànzhe ___.)
ระวัง___ (rawang____.)
Ge väganvisning
下坡(xià pō)
ลงเขา (long kao)
Ge väganvisning
上坡(shàng pō)
ขึ้นเขา (kuen kao)
Ge väganvisning
十字路口(shízìlù kǒu)
สี่แยก (see yak)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
交通灯(jiāotōng dēng)
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
公园(gōngyuán)
จอดรถ (jord-rod)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Fråga efter ett biljettkontor
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Köp en biljett till en viss destination
…单程票…(…dān chéng piào…)
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
biljett för en enkel resa
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
biljett för vägen dit och tillbaka
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
biljett för första klass/andra klass
…天票…(…tiān piào…)
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en biljett som du kan använda hela dagen
…周票…(…zhōu piào…)
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en biljett som du kan använda hela veckan
…月票…(…yuèpiào…)
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ett kort som du kan använda under en månads tid
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reservera en särskild sittplats
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Fråga om resetiden
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Fråga om platsen fortfarande är ledig
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

营业中(yíngyè zhōng)
เปิด (perd)
En affär är öppen
关门(guānmén)
ปิด (pid)
En affär är stängd
入口处(rùkǒu chù)
ทางเข้า (tang kao)
Skylt som informerar om att detta är ingången
出口(chūkǒu)
ทางออก (tang-ork)
Skylt som informerar om att detta är utgången
推(tuī)
ผลัก (pluk)
拉(lā)
ดึง (deung)
男士(nánshì)
ผู้ชาย (pu-chy)
Toalett för män
女士(nǚshì)
ผู้หญิง (pu-ying)
Toalett för kvinnor
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toalett är upptagen
空闲(kòng xián)
ว่าง (wang)
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Be om telefonnumret till en taxifirma
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Fråga om var du kan hyra en bil
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificera för hur länge du vill hyra den
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Få försäkring för alla möjliga skador
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Klaga på att det är ett problem med motorn
车坏了。(chē huàile.)
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Klaga på att bilen är skadad