Italienska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

我迷路了。(wǒ mílù le.)
Mi sono perso.
Du vet inte var du är
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Dove posso trovare ____?
Fråga om en viss servicepunkt
…浴室?(…yùshì?)
... un bagno?
servicepunkt
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... una banca/sportello di cambio
servicepunkt
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... un albergo?
servicepunkt
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... un benzinaio?
servicepunkt
…医院?(…yīyuàn?)
... un ospedale?
servicepunkt
…药店?(…yàodiàn?)
... una farmacia?
facilitet
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... un grande magazzino?
servicepunkt
…超市?(…chāoshì?)
... un supermercato?
servicepunkt
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... la fermata dell'autobus?
servicepunkt
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... la fermata della metro?
servicepunkt
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... un ufficio di informazione turistica?
servicepunkt
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... un bancomat/sportello bancario automatico?
servicepunkt
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Come si arriva __?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... al centro?
specifik plats
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... alla stazione del treno?
specifik plats
…机场?(…jīchǎng?)
... all'aeroporto?
specifik plats
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... alla centrale di polizia?
specifik plats
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... all'ambasciata di [paese]?
Ett visst lands ambassad
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Ci può consigliare un buon ___?
Be om tips på olika platser
…酒吧?(…jiǔbā?)
... bar?
ställe
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... caffé?
ställe
…饭店?(…fàndiàn?)
... ristorante?
ställe
…夜店?(…yèdiàn?)
... night club?
ställe
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... albergo?
ställe
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... attrazione turistica?
ställe
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... sito storico?
ställe
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... museo?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Gira a sinistra.
Ge väganvisning
右转。(yòu zhuǎn.)
Gira a destra.
Ge väganvisning
直走。(zhí zǒu.)
Sempre dritto.
Ge väganvisning
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Torna indietro.
Ge väganvisning
停。(tíng.)
Fermati.
Ge väganvisning
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Vai verso ___.
Ge väganvisning
走过 ___。(zǒuguò___.)
Vai oltre ___.
Ge väganvisning
看着 ___。(kànzhe ___.)
Cerca il/la ___.
Ge väganvisning
下坡(xià pō)
in discesa
Ge väganvisning
上坡(shàng pō)
in salita
Ge väganvisning
十字路口(shízìlù kǒu)
incrocio
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
交通灯(jiāotōng dēng)
semafori
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
公园(gōngyuán)
parco
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Fråga efter ett biljettkontor
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Köp en biljett till en viss destination
…单程票…(…dān chéng piào…)
... biglietto solo andata...
biljett för en enkel resa
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... andata e ritorno...
biljett för vägen dit och tillbaka
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
... biglietto di prima/seconda classe...
biljett för första klass/andra klass
…天票…(…tiān piào…)
... biglietto giornaliero...
en biljett som du kan använda hela dagen
…周票…(…zhōu piào…)
... un abbonamento settimanale...
en biljett som du kan använda hela veckan
…月票…(…yuèpiào…)
... un abbonamento mensile ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Reservera en särskild sittplats
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Si ferma a ___[luogo]___?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Fråga om resetiden
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
È occupato questo posto?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Questo è il mio posto.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

营业中(yíngyè zhōng)
aperto
En affär är öppen
关门(guānmén)
chiuso
En affär är stängd
入口处(rùkǒu chù)
entrata
Skylt som informerar om att detta är ingången
出口(chūkǒu)
uscita
Skylt som informerar om att detta är utgången
推(tuī)
spingere
拉(lā)
tirare
男士(nánshì)
uomini
Toalett för män
女士(nǚshì)
donne
Toalett för kvinnor
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
pieno/occupato
Toalett är upptagen
空闲(kòng xián)
libero
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Sa il numero per chiamare un taxi?
Be om telefonnumret till en taxifirma
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Devo andare a ___[destinazione]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Può aspettare qui un momento?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Segua quella macchina!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Dov'è il noleggio auto?
Fråga om var du kan hyra en bil
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... per un giorno/una settimana.
Specificera för hur länge du vill hyra den
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Få försäkring för alla möjliga skador
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Non ho bisogno di assicurazione.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Dov'è il prossimo benzinaio?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Vorrei includere un secondo guidatore.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Non c'è il pieno.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Il motore fa uno strano rumore.
Klaga på att det är ett problem med motorn
车坏了。(chē huàile.)
L'auto è danneggiata.
Klaga på att bilen är skadad