Engelska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

我迷路了。(wǒ mílù le.)
I am lost.
Du vet inte var du är
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Can you show me where it is on the map?
Be om att bli visad en viss plats på en karta
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Where can I find___?
Fråga om en viss servicepunkt
…浴室?(…yùshì?)
... a bathroom?
servicepunkt
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... a bank/an exchange office?
servicepunkt
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... a hotel?
servicepunkt
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... a gas station?
servicepunkt
…医院?(…yīyuàn?)
... a hospital?
servicepunkt
…药店?(…yàodiàn?)
... a pharmacy?
facilitet
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... a department store?
servicepunkt
…超市?(…chāoshì?)
... a supermarket?
servicepunkt
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... the bus stop?
servicepunkt
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... the subway station?
servicepunkt
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... a tourist information office?
servicepunkt
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... an ATM/a cash machine?
servicepunkt
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
How do I get to___?
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... the downtown area?
specifik plats
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... the train station?
specifik plats
…机场?(…jīchǎng?)
... the airport?
specifik plats
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... the police station?
specifik plats
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... the embassy of [country]?
Ett visst lands ambassad
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Can you recommend any good___?
Be om tips på olika platser
…酒吧?(…jiǔbā?)
... bars?
ställe
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... cafes?
ställe
…饭店?(…fàndiàn?)
... restaurants?
ställe
…夜店?(…yèdiàn?)
... night clubs?
ställe
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... hotels?
ställe
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... tourist attractions?
ställe
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... historic sites?
ställe
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... museums?
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Turn left.
Ge väganvisning
右转。(yòu zhuǎn.)
Turn right.
Ge väganvisning
直走。(zhí zǒu.)
Go straight ahead.
Ge väganvisning
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Go back.
Ge väganvisning
停。(tíng.)
Stop.
Ge väganvisning
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Go towards the___.
Ge väganvisning
走过 ___。(zǒuguò___.)
Go past the___.
Ge väganvisning
看着 ___。(kànzhe ___.)
Watch for the___.
Ge väganvisning
下坡(xià pō)
downhill
Ge väganvisning
上坡(shàng pō)
uphill
Ge väganvisning
十字路口(shízìlù kǒu)
intersection
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
交通灯(jiāotōng dēng)
traffic lights
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
公园(gōngyuán)
park
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Where can I buy a bus/train ticket?
Fråga efter ett biljettkontor
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Köp en biljett till en viss destination
…单程票…(…dān chéng piào…)
... single ticket ...
biljett för en enkel resa
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... return ticket ...
biljett för vägen dit och tillbaka
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
... first class/second class ticket ...
biljett för första klass/andra klass
…天票…(…tiān piào…)
... day pass ...
en biljett som du kan använda hela dagen
…周票…(…zhōu piào…)
... weekly pass ...
en biljett som du kan använda hela veckan
…月票…(…yuèpiào…)
... monthly pass ...
ett kort som du kan använda under en månads tid
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
How much is a ticket to __[location]__ ?
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
I'd like to reserve a seat (by the window).
Reservera en särskild sittplats
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
How long to get to __[location]__?
Fråga om resetiden
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Is this seat taken?
Fråga om platsen fortfarande är ledig
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
That is my seat.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

营业中(yíngyè zhōng)
open
En affär är öppen
关门(guānmén)
closed
En affär är stängd
入口处(rùkǒu chù)
entrance
Skylt som informerar om att detta är ingången
出口(chūkǒu)
exit
Skylt som informerar om att detta är utgången
推(tuī)
push
拉(lā)
pull
男士(nánshì)
men
Toalett för män
女士(nǚshì)
women
Toalett för kvinnor
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
occupied
Toalett är upptagen
空闲(kòng xián)
vacant
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Do you know the number to call a taxi?
Be om telefonnumret till en taxifirma
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
I need to go to __[location]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
How much to go to__[location]__?
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Can you wait here for a moment?
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Follow that car!
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Where is the car rental?
Fråga om var du kan hyra en bil
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
I'd like to rent a small car/large car/van.
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... for one day/one week.
Specificera för hur länge du vill hyra den
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
I want full coverage insurance.
Få försäkring för alla möjliga skador
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
I do not need insurance.
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Should I bring the car back with a full tank?
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Where is the next gas station?
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
I would like to include a second driver.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
What is the speed limit in cities/on highways?
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
The tank is not full.
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
The engine makes a strange noise.
Klaga på att det är ett problem med motorn
车坏了。(chē huàile.)
The car is damaged.
Klaga på att bilen är skadad