Thailändska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Je suis perdu.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Du vet inte var du är
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Où puis-je trouver ___ ?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Fråga om en viss servicepunkt
... des toilettes ?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
servicepunkt
... une banque / un bureau de change ?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
servicepunkt
... un hôtel ?
...โรงแรม? (rong ram?)
servicepunkt
... une station service ?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
servicepunkt
... un hôpital ?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
servicepunkt
... une pharmacie ?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
... un grand magasin ?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
servicepunkt
... un supermarché ?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
servicepunkt
... un arrêt de bus ?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
servicepunkt
... une station de métro ?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
servicepunkt
... un office du tourisme ?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
servicepunkt
... un distributeur/guichet automatique ?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
servicepunkt
Comment je peux me rendre ___ ?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... au centre-ville ?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
specifik plats
... à la gare ?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
specifik plats
... à l'aéroport ?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
specifik plats
... au commissariat ?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
specifik plats
... à l'ambassade de [pays] ?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
Ett visst lands ambassad
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Be om tips på olika platser
... bar ?
...บาร์? (...bar?)
ställe
... café ?
...คาเฟ่? (...cafe?)
ställe
... restaurant ?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
ställe
... boîte de nuit ?
...ผับ? (...pub?)
ställe
... hôtel ?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
ställe
... attraction touristique ?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
ställe
... site historique ?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
ställe
... musée ?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Tournez à gauche.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Ge väganvisning
Tournez à droite.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Ge väganvisning
Allez tout droit.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ge väganvisning
Faites demi-tour.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ge väganvisning
Arrêtez-vous.
หยุด (yhood)
Ge väganvisning
Allez vers ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ge väganvisning
Passez devant ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ge väganvisning
Cherchez ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Ge väganvisning
vers le bas
ลงเขา (long kao)
Ge väganvisning
vers le haut
ขึ้นเขา (kuen kao)
Ge väganvisning
intersection
สี่แยก (see yak)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
feux de signalisation
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parc
จอดรถ (jord-rod)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Fråga efter ett biljettkontor
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Köp en biljett till en viss destination
... aller simple ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
biljett för en enkel resa
... aller-retour ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
biljett för vägen dit och tillbaka
... ticket première/seconde classe ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
biljett för första klass/andra klass
... ticket pour la journée ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en biljett som du kan använda hela dagen
... ticket hebdomadaire ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en biljett som du kan använda hela veckan
... ticket mensuel ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ett kort som du kan använda under en månads tid
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reservera en särskild sittplats
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Fråga om resetiden
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Ce siège est-il pris ?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Fråga om platsen fortfarande är ledig
C'est mon siège.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

ouvert
เปิด (perd)
En affär är öppen
fermé
ปิด (pid)
En affär är stängd
entrée
ทางเข้า (tang kao)
Skylt som informerar om att detta är ingången
sortie
ทางออก (tang-ork)
Skylt som informerar om att detta är utgången
pousser
ผลัก (pluk)
tirer
ดึง (deung)
hommes
ผู้ชาย (pu-chy)
Toalett för män
femmes
ผู้หญิง (pu-ying)
Toalett för kvinnor
occupé/complet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toalett är upptagen
chambres disponibles / libre
ว่าง (wang)
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Be om telefonnumret till en taxifirma
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Vous pouvez attendre ici un instant ?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Suivez cette voiture !
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Où est l'agence de location de voitures ?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Fråga om var du kan hyra en bil
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... pour une journée / une semaine.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificera för hur länge du vill hyra den
Je voudrais une assurance tous risques.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Få försäkring för alla möjliga skador
Je n'ai pas besoin d'assurance.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Où est la prochaine station service ?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
Le réservoir n'est pas plein.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
Le moteur fait un drôle de bruit.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Klaga på att det är ett problem med motorn
La voiture est endommagée.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Klaga på att bilen är skadad