Thailändska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

Mi perdiĝis.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Du vet inte var du är
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Kie mi povas trovi ___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Fråga om en viss servicepunkt
... la banĉambron?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
servicepunkt
... bankon/ŝanĝoficejon?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
servicepunkt
... hotelon?
...โรงแรม? (rong ram?)
servicepunkt
... benzinstacion?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
servicepunkt
... malsanulejon?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
servicepunkt
... apotekon?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
... magazenon?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
servicepunkt
... supermarkton?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
servicepunkt
... bushaltejon?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
servicepunkt
... metroohaltejon?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
servicepunkt
... turistoficejon?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
servicepunkt
... monaŭtomaton?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
servicepunkt
Kiel mi iras al___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... la urbocentron?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
specifik plats
... la stacidomon?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
specifik plats
... la aerhavenon?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
specifik plats
... la policejon?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
specifik plats
... la ambasadon de [lando]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
Ett visst lands ambassad
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Be om tips på olika platser
... trinkejojn?
...บาร์? (...bar?)
ställe
... kafejojn?
...คาเฟ่? (...cafe?)
ställe
... restoraciojn?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
ställe
... noktoklubojn?
...ผับ? (...pub?)
ställe
... hotelojn?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
ställe
... turismajn allogojn?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
ställe
... historiajn lokojn?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
ställe
... muzeojn?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turnu maldekstre.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Ge väganvisning
Turnu dekstre.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Ge väganvisning
Iru rekte.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ge väganvisning
Reiru.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ge väganvisning
Haltu.
หยุด (yhood)
Ge väganvisning
Iru al la___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ge väganvisning
Iru post la____.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ge väganvisning
Serku la___.
ระวัง___ (rawang____.)
Ge väganvisning
montsuben
ลงเขา (long kao)
Ge väganvisning
supren
ขึ้นเขา (kuen kao)
Ge väganvisning
vojkruciĝo
สี่แยก (see yak)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
trafiklumo
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
parko
จอดรถ (jord-rod)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Fråga efter ett biljettkontor
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Köp en biljett till en viss destination
... solan bileton ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
biljett för en enkel resa
... revenan bileton ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
biljett för vägen dit och tillbaka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
biljett för första klass/andra klass
... tagbileton ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en biljett som du kan använda hela dagen
... semajnobileton ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en biljett som du kan använda hela veckan
... monatbileton ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ett kort som du kan använda under en månads tid
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reservera en särskild sittplats
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
Kiom longe por atingi __[loko]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Fråga om resetiden
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Fråga om platsen fortfarande är ledig
Tio estas mia sidloko.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

malferma
เปิด (perd)
En affär är öppen
ferma
ปิด (pid)
En affär är stängd
eniro
ทางเข้า (tang kao)
Skylt som informerar om att detta är ingången
eliro
ทางออก (tang-ork)
Skylt som informerar om att detta är utgången
puŝu
ผลัก (pluk)
eltiru
ดึง (deung)
viroj
ผู้ชาย (pu-chy)
Toalett för män
virinoj
ผู้หญิง (pu-ying)
Toalett för kvinnor
Okupata
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toalett är upptagen
neokupata
ว่าง (wang)
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Be om telefonnumret till en taxifirma
Mi bezonas iri al __[loko]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
Kiom por iri al __[loko]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Sekvu tiun aŭton!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Kie mi povas lui aŭton?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Fråga om var du kan hyra en bil
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
...por unu tago/semajno.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificera för hur länge du vill hyra den
Mi volas plenan asekuron.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Få försäkring för alla möjliga skador
Mi ne bezonas asekuron.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Kie estas la proksima benzinstacio?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
La benzinujo ne estas plena.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
La motoro faras strangan bruon.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Klaga på att det är ett problem med motorn
La aŭto estas difektita.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Klaga på att bilen är skadad