Thailändska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

I am lost.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Du vet inte var du är
Can you show me where it is on the map?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Where can I find___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Fråga om en viss servicepunkt
... a bathroom?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
servicepunkt
... a bank/an exchange office?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
servicepunkt
... a hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
servicepunkt
... a gas station?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
servicepunkt
... a hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
servicepunkt
... a pharmacy?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facilitet
... a department store?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
servicepunkt
... a supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
servicepunkt
... the bus stop?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
servicepunkt
... the subway station?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
servicepunkt
... a tourist information office?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
servicepunkt
... an ATM/a cash machine?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
servicepunkt
How do I get to___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... the downtown area?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
specifik plats
... the train station?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
specifik plats
... the airport?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
specifik plats
... the police station?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
specifik plats
... the embassy of [country]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
Ett visst lands ambassad
Can you recommend any good___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Be om tips på olika platser
... bars?
...บาร์? (...bar?)
ställe
... cafes?
...คาเฟ่? (...cafe?)
ställe
... restaurants?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
ställe
... night clubs?
...ผับ? (...pub?)
ställe
... hotels?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
ställe
... tourist attractions?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
ställe
... historic sites?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
ställe
... museums?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turn left.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Ge väganvisning
Turn right.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Ge väganvisning
Go straight ahead.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ge väganvisning
Go back.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ge väganvisning
Stop.
หยุด (yhood)
Ge väganvisning
Go towards the___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ge väganvisning
Go past the___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ge väganvisning
Watch for the___.
ระวัง___ (rawang____.)
Ge väganvisning
downhill
ลงเขา (long kao)
Ge väganvisning
uphill
ขึ้นเขา (kuen kao)
Ge väganvisning
intersection
สี่แยก (see yak)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
traffic lights
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
park
จอดรถ (jord-rod)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Where can I buy a bus/train ticket?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Fråga efter ett biljettkontor
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Köp en biljett till en viss destination
... single ticket ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
biljett för en enkel resa
... return ticket ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
biljett för vägen dit och tillbaka
... first class/second class ticket ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
biljett för första klass/andra klass
... day pass ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
en biljett som du kan använda hela dagen
... weekly pass ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
en biljett som du kan använda hela veckan
... monthly pass ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
ett kort som du kan använda under en månads tid
How much is a ticket to __[location]__ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
I'd like to reserve a seat (by the window).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reservera en särskild sittplats
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
How long to get to __[location]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Fråga om resetiden
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Is this seat taken?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Fråga om platsen fortfarande är ledig
That is my seat.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

open
เปิด (perd)
En affär är öppen
closed
ปิด (pid)
En affär är stängd
entrance
ทางเข้า (tang kao)
Skylt som informerar om att detta är ingången
exit
ทางออก (tang-ork)
Skylt som informerar om att detta är utgången
push
ผลัก (pluk)
pull
ดึง (deung)
men
ผู้ชาย (pu-chy)
Toalett för män
women
ผู้หญิง (pu-ying)
Toalett för kvinnor
occupied
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Toalett är upptagen
vacant
ว่าง (wang)
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Be om telefonnumret till en taxifirma
I need to go to __[location]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
How much to go to__[location]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Can you wait here for a moment?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Follow that car!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Where is the car rental?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Fråga om var du kan hyra en bil
I'd like to rent a small car/large car/van.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... for one day/one week.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificera för hur länge du vill hyra den
I want full coverage insurance.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Få försäkring för alla möjliga skador
I do not need insurance.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Should I bring the car back with a full tank?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Where is the next gas station?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
I would like to include a second driver.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
What is the speed limit in cities/on highways?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
The tank is not full.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
The engine makes a strange noise.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Klaga på att det är ett problem med motorn
The car is damaged.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Klaga på att bilen är skadad