Kinesiska | Fraser - Resa | Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser

I am lost.
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Du vet inte var du är
Can you show me where it is on the map?
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Be om att bli visad en viss plats på en karta
Where can I find___?
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Fråga om en viss servicepunkt
... a bathroom?
…浴室?(…yùshì?)
servicepunkt
... a bank/an exchange office?
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
servicepunkt
... a hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
servicepunkt
... a gas station?
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
servicepunkt
... a hospital?
…医院?(…yīyuàn?)
servicepunkt
... a pharmacy?
…药店?(…yàodiàn?)
facilitet
... a department store?
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
servicepunkt
... a supermarket?
…超市?(…chāoshì?)
servicepunkt
... the bus stop?
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
servicepunkt
... the subway station?
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
servicepunkt
... a tourist information office?
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
servicepunkt
... an ATM/a cash machine?
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
servicepunkt
How do I get to___?
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats
... the downtown area?
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
specifik plats
... the train station?
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
specifik plats
... the airport?
…机场?(…jīchǎng?)
specifik plats
... the police station?
…警察局?(…jǐngchá jú?)
specifik plats
... the embassy of [country]?
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
Ett visst lands ambassad
Can you recommend any good___?
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Be om tips på olika platser
... bars?
…酒吧?(…jiǔbā?)
ställe
... cafes?
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
ställe
... restaurants?
…饭店?(…fàndiàn?)
ställe
... night clubs?
…夜店?(…yèdiàn?)
ställe
... hotels?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
ställe
... tourist attractions?
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
ställe
... historic sites?
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
ställe
... museums?
…博物馆?(…bówùguǎn?)
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar

Turn left.
左转。(zuǒ zhuǎn.)
Ge väganvisning
Turn right.
右转。(yòu zhuǎn.)
Ge väganvisning
Go straight ahead.
直走。(zhí zǒu.)
Ge väganvisning
Go back.
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Ge väganvisning
Stop.
停。(tíng.)
Ge väganvisning
Go towards the___.
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Ge väganvisning
Go past the___.
走过 ___。(zǒuguò___.)
Ge väganvisning
Watch for the___.
看着 ___。(kànzhe ___.)
Ge väganvisning
downhill
下坡(xià pō)
Ge väganvisning
uphill
上坡(shàng pō)
Ge väganvisning
intersection
十字路口(shízìlù kǒu)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
traffic lights
交通灯(jiāotōng dēng)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
park
公园(gōngyuán)
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg

Where can I buy a bus/train ticket?
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Fråga efter ett biljettkontor
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Köp en biljett till en viss destination
... single ticket ...
…单程票…(…dān chéng piào…)
biljett för en enkel resa
... return ticket ...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
biljett för vägen dit och tillbaka
... first class/second class ticket ...
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
biljett för första klass/andra klass
... day pass ...
…天票…(…tiān piào…)
en biljett som du kan använda hela dagen
... weekly pass ...
…周票…(…zhōu piào…)
en biljett som du kan använda hela veckan
... monthly pass ...
…月票…(…yuèpiào…)
ett kort som du kan använda under en månads tid
How much is a ticket to __[location]__ ?
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination
I'd like to reserve a seat (by the window).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Reservera en särskild sittplats
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats
How long to get to __[location]__?
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Fråga om resetiden
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg
Is this seat taken?
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Fråga om platsen fortfarande är ledig
That is my seat.
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar

open
营业中(yíngyè zhōng)
En affär är öppen
closed
关门(guānmén)
En affär är stängd
entrance
入口处(rùkǒu chù)
Skylt som informerar om att detta är ingången
exit
出口(chūkǒu)
Skylt som informerar om att detta är utgången
push
推(tuī)
pull
拉(lā)
men
男士(nánshì)
Toalett för män
women
女士(nǚshì)
Toalett för kvinnor
occupied
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Toalett är upptagen
vacant
空闲(kòng xián)
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Be om telefonnumret till en taxifirma
I need to go to __[location]__.
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Instruera taxiföraren om vart han ska köra
How much to go to__[location]__?
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats
Can you wait here for a moment?
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
Follow that car!
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning

Where is the car rental?
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Fråga om var du kan hyra en bil
I'd like to rent a small car/large car/van.
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Specificera vad för sorts bil du vill hyra
... for one day/one week.
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Specificera för hur länge du vill hyra den
I want full coverage insurance.
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Få försäkring för alla möjliga skador
I do not need insurance.
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Välj att inte inkludera någon försäkring alls
Should I bring the car back with a full tank?
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den
Where is the next gas station?
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation
I would like to include a second driver.
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet
What is the speed limit in cities/on highways?
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
The tank is not full.
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad
The engine makes a strange noise.
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Klaga på att det är ett problem med motorn
The car is damaged.
车坏了。(chē huàile.)
Klaga på att bilen är skadad