Thailändska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

không
ศูนย์ (soon)
Siffra
một
หนึ่ง (neung)
Siffra
hai
สอง (song)
Siffra
ba
สาม (sarm)
Siffra
bốn
สี่ (see)
Siffra
năm
ห้า (ha)
Siffra
sáu
หก (hok)
Siffra
bảy
เจ็ด (jed)
Siffra
tám
แปด (pad)
Siffra
chín
เก้า (kao)
Siffra
mười
สิบ (sib)
Siffra
mười một
สิบเอ็ด (sib-ed)
Siffra
mười hai
สิบสอง (sib-song)
Siffra
mười ba
สิบสาม (sib-sarm)
Siffra
mười bốn
สิบสี่ (sib-see)
Siffra
mười lăm
สิบห้า (sib-ha)
Siffra
mười sáu
สิบหก (sib-hok)
Siffra
mười bảy
สิบเจ็ด(sib-jed)
Siffra
mười tám
สิบแปด(sib-pad)
Siffra
mười chín
สิบเก้า(sib-kao)
Siffra
hai mươi
ยี่สิบ (yee-sib)
Siffra
ba mươi
สามสิบ (sarm-sib)
Siffra
bốn mươi
สี่สิบ (see-sib)
Siffra
năm mươi
ห้าสิบ (ha-sib)
Siffra
sáu mươi
หกสิบ (hok-sib)
Siffra
bảy mươi
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Siffra
tám mươi
แปดสิบ (pad-sib)
Siffra
chín mươi
เก้าสิบ (kao-sib)
Siffra
trăm
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Siffra
triệu
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Siffra
tỉ
พันล้าน (pun-larn)
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Tôi có thể thanh toán bằng ___ không?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... thẻ tín dụng?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
betalningsmetod
... thẻ thanh toán?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
betalningsmetod
... tiền mặt?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
betalningsmetod
... séc?
...เช็ค? (checks)
betalningsmetod
Tôi muốn đổi tiền.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Tỉ giá quy đổi giữa _[tiền tệ 1]_ và _[tiền tệ 2]_ là bao nhiêu?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Mời bạn nhập mã PIN.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Rút tiền
การถอนตังค์
Alternativ då du vill ta ut pengar
Xác nhận
ตกลง (tok-long)
Bekräfta ett val
Hủy
ยกเลิก (yok-lerk)
Avbryt en handling
Chọn khoản tiền
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Välj hur stor summa du vill ta ut
Bạn có muốn in hóa đơn không?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Få ett kvitto över uttaget