Kinesiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

không
零(líng)
Siffra
một
一(yī)
Siffra
hai
二(èr)
Siffra
ba
三(sān)
Siffra
bốn
四(sì)
Siffra
năm
五(wǔ)
Siffra
sáu
六(liù)
Siffra
bảy
七(qī)
Siffra
tám
八(bā)
Siffra
chín
九(jiǔ)
Siffra
mười
十(shí)
Siffra
mười một
十一(shíyī)
Siffra
mười hai
十二(shí'èr)
Siffra
mười ba
十三(shísān)
Siffra
mười bốn
十四(shísì)
Siffra
mười lăm
十五(shíwǔ)
Siffra
mười sáu
十六(shíliù)
Siffra
mười bảy
十七(shíqī)
Siffra
mười tám
十八(shíbā)
Siffra
mười chín
十九(shíjiǔ)
Siffra
hai mươi
二十(èrshí)
Siffra
ba mươi
三十(sānshí)
Siffra
bốn mươi
四十(sìshí)
Siffra
năm mươi
五十(wǔshí)
Siffra
sáu mươi
六十(liùshí)
Siffra
bảy mươi
七十(qīshí)
Siffra
tám mươi
八十(bāshí)
Siffra
chín mươi
九十(jiǔshí)
Siffra
trăm
一百(yībǎi)
Siffra
triệu
一百万(yībǎi wàn)
Siffra
tỉ
十亿(shí yì)
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Tôi có thể thanh toán bằng ___ không?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... thẻ tín dụng?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
betalningsmetod
... thẻ thanh toán?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
betalningsmetod
... tiền mặt?
…现金?(…xiànjīn?)
betalningsmetod
... séc?
…支票?(…zhīpiào?)
betalningsmetod
Tôi muốn đổi tiền.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Tỉ giá quy đổi giữa _[tiền tệ 1]_ và _[tiền tệ 2]_ là bao nhiêu?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Mời bạn nhập mã PIN.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Rút tiền
取款(qǔkuǎn)
Alternativ då du vill ta ut pengar
Xác nhận
确认(quèrèn)
Bekräfta ett val
Hủy
取消(qǔxiāo)
Avbryt en handling
Chọn khoản tiền
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Välj hur stor summa du vill ta ut
Bạn có muốn in hóa đơn không?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Få ett kvitto över uttaget