Kinesiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

null
零(líng)
Siffra
eins
一(yī)
Siffra
zwei
二(èr)
Siffra
drei
三(sān)
Siffra
vier
四(sì)
Siffra
fünf
五(wǔ)
Siffra
sechs
六(liù)
Siffra
sieben
七(qī)
Siffra
acht
八(bā)
Siffra
neun
九(jiǔ)
Siffra
zehn
十(shí)
Siffra
elf
十一(shíyī)
Siffra
zwölf
十二(shí'èr)
Siffra
dreizehn
十三(shísān)
Siffra
vierzehn
十四(shísì)
Siffra
fünfzehn
十五(shíwǔ)
Siffra
sechzehn
十六(shíliù)
Siffra
siebzehn
十七(shíqī)
Siffra
achtzehn
十八(shíbā)
Siffra
neunzehn
十九(shíjiǔ)
Siffra
zwanzig
二十(èrshí)
Siffra
dreißig
三十(sānshí)
Siffra
vierzig
四十(sìshí)
Siffra
fünfzig
五十(wǔshí)
Siffra
sechzig
六十(liùshí)
Siffra
siebzig
七十(qīshí)
Siffra
achtzig
八十(bāshí)
Siffra
neunzig
九十(jiǔshí)
Siffra
hundert
一百(yībǎi)
Siffra
Million
一百万(yībǎi wàn)
Siffra
Milliarde
十亿(shí yì)
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Nehmen Sie ___?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... Kreditkarte?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
betalningsmetod
... EC-Karte?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
betalningsmetod
... Bargeld?
…现金?(…xiànjīn?)
betalningsmetod
... Schecks?
…支票?(…zhīpiào?)
betalningsmetod
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Geben Sie Ihren Pin ein.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Geld abheben
取款(qǔkuǎn)
Alternativ då du vill ta ut pengar
Bestätigen
确认(quèrèn)
Bekräfta ett val
Abbrechen
取消(qǔxiāo)
Avbryt en handling
Betrag auswählen
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Välj hur stor summa du vill ta ut
Benötigen Sie eine Quittung?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Få ett kvitto över uttaget