Vietnamesiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

ศูนย์ (soon)
không
Siffra
หนึ่ง (neung)
một
Siffra
สอง (song)
hai
Siffra
สาม (sarm)
ba
Siffra
สี่ (see)
bốn
Siffra
ห้า (ha)
năm
Siffra
หก (hok)
sáu
Siffra
เจ็ด (jed)
bảy
Siffra
แปด (pad)
tám
Siffra
เก้า (kao)
chín
Siffra
สิบ (sib)
mười
Siffra
สิบเอ็ด (sib-ed)
mười một
Siffra
สิบสอง (sib-song)
mười hai
Siffra
สิบสาม (sib-sarm)
mười ba
Siffra
สิบสี่ (sib-see)
mười bốn
Siffra
สิบห้า (sib-ha)
mười lăm
Siffra
สิบหก (sib-hok)
mười sáu
Siffra
สิบเจ็ด(sib-jed)
mười bảy
Siffra
สิบแปด(sib-pad)
mười tám
Siffra
สิบเก้า(sib-kao)
mười chín
Siffra
ยี่สิบ (yee-sib)
hai mươi
Siffra
สามสิบ (sarm-sib)
ba mươi
Siffra
สี่สิบ (see-sib)
bốn mươi
Siffra
ห้าสิบ (ha-sib)
năm mươi
Siffra
หกสิบ (hok-sib)
sáu mươi
Siffra
เจ็ดสิบ (jed-sib)
bảy mươi
Siffra
แปดสิบ (pad-sib)
tám mươi
Siffra
เก้าสิบ (kao-sib)
chín mươi
Siffra
หนึ่งร้อย (neung-roi)
trăm
Siffra
หนึ่งล้าน (neung-larn)
triệu
Siffra
พันล้าน (pun-larn)
tỉ
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Tôi có thể thanh toán bằng ___ không?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
... thẻ tín dụng?
betalningsmetod
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
... thẻ thanh toán?
betalningsmetod
...เงินสด? (...ngern-sod?)
... tiền mặt?
betalningsmetod
...เช็ค? (checks)
... séc?
betalningsmetod
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Tôi muốn đổi tiền.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Tỉ giá quy đổi giữa _[tiền tệ 1]_ và _[tiền tệ 2]_ là bao nhiêu?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Mời bạn nhập mã PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
การถอนตังค์
Rút tiền
Alternativ då du vill ta ut pengar
ตกลง (tok-long)
Xác nhận
Bekräfta ett val
ยกเลิก (yok-lerk)
Hủy
Avbryt en handling
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Chọn khoản tiền
Välj hur stor summa du vill ta ut
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Bạn có muốn in hóa đơn không?
Få ett kvitto över uttaget