Kinesiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

ศูนย์ (soon)
零(líng)
Siffra
หนึ่ง (neung)
一(yī)
Siffra
สอง (song)
二(èr)
Siffra
สาม (sarm)
三(sān)
Siffra
สี่ (see)
四(sì)
Siffra
ห้า (ha)
五(wǔ)
Siffra
หก (hok)
六(liù)
Siffra
เจ็ด (jed)
七(qī)
Siffra
แปด (pad)
八(bā)
Siffra
เก้า (kao)
九(jiǔ)
Siffra
สิบ (sib)
十(shí)
Siffra
สิบเอ็ด (sib-ed)
十一(shíyī)
Siffra
สิบสอง (sib-song)
十二(shí'èr)
Siffra
สิบสาม (sib-sarm)
十三(shísān)
Siffra
สิบสี่ (sib-see)
十四(shísì)
Siffra
สิบห้า (sib-ha)
十五(shíwǔ)
Siffra
สิบหก (sib-hok)
十六(shíliù)
Siffra
สิบเจ็ด(sib-jed)
十七(shíqī)
Siffra
สิบแปด(sib-pad)
十八(shíbā)
Siffra
สิบเก้า(sib-kao)
十九(shíjiǔ)
Siffra
ยี่สิบ (yee-sib)
二十(èrshí)
Siffra
สามสิบ (sarm-sib)
三十(sānshí)
Siffra
สี่สิบ (see-sib)
四十(sìshí)
Siffra
ห้าสิบ (ha-sib)
五十(wǔshí)
Siffra
หกสิบ (hok-sib)
六十(liùshí)
Siffra
เจ็ดสิบ (jed-sib)
七十(qīshí)
Siffra
แปดสิบ (pad-sib)
八十(bāshí)
Siffra
เก้าสิบ (kao-sib)
九十(jiǔshí)
Siffra
หนึ่งร้อย (neung-roi)
一百(yībǎi)
Siffra
หนึ่งล้าน (neung-larn)
一百万(yībǎi wàn)
Siffra
พันล้าน (pun-larn)
十亿(shí yì)
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
betalningsmetod
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
betalningsmetod
...เงินสด? (...ngern-sod?)
…现金?(…xiànjīn?)
betalningsmetod
...เช็ค? (checks)
…支票?(…zhīpiào?)
betalningsmetod
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
การถอนตังค์
取款(qǔkuǎn)
Alternativ då du vill ta ut pengar
ตกลง (tok-long)
确认(quèrèn)
Bekräfta ett val
ยกเลิก (yok-lerk)
取消(qǔxiāo)
Avbryt en handling
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Välj hur stor summa du vill ta ut
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Få ett kvitto över uttaget