Kinesiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
零(líng)
Siffra
um
一(yī)
Siffra
dois
二(èr)
Siffra
três
三(sān)
Siffra
quatro
四(sì)
Siffra
cinco
五(wǔ)
Siffra
seis
六(liù)
Siffra
sete
七(qī)
Siffra
oito
八(bā)
Siffra
nove
九(jiǔ)
Siffra
dez
十(shí)
Siffra
onze
十一(shíyī)
Siffra
doze
十二(shí'èr)
Siffra
treze
十三(shísān)
Siffra
quatorze
十四(shísì)
Siffra
quinze
十五(shíwǔ)
Siffra
dezesseis
十六(shíliù)
Siffra
dezessete
十七(shíqī)
Siffra
dezoito
十八(shíbā)
Siffra
dezenove
十九(shíjiǔ)
Siffra
vinte
二十(èrshí)
Siffra
trinta
三十(sānshí)
Siffra
quarenta
四十(sìshí)
Siffra
cinquenta
五十(wǔshí)
Siffra
sessenta
六十(liùshí)
Siffra
setenta
七十(qīshí)
Siffra
oitenta
八十(bāshí)
Siffra
noventa
九十(jiǔshí)
Siffra
cem
一百(yībǎi)
Siffra
milhão/milhões
一百万(yībǎi wàn)
Siffra
bilhão/bilhões
十亿(shí yì)
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Você aceita ___?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... cartões de crédito?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
betalningsmetod
... cartões de débito?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
betalningsmetod
... dinheiro em espécie?
…现金?(…xiànjīn?)
betalningsmetod
... cheque?
…支票?(…zhīpiào?)
betalningsmetod
Eu gostaria de trocar dinheiro.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Digite sua senha.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Sacar dinheiro
取款(qǔkuǎn)
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirmar
确认(quèrèn)
Bekräfta ett val
Cancelar
取消(qǔxiāo)
Avbryt en handling
Selecionar quantia
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Välj hur stor summa du vill ta ut
Você quer o recibo?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Få ett kvitto över uttaget