Vietnamesiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

零(líng)
không
Siffra
一(yī)
một
Siffra
二(èr)
hai
Siffra
三(sān)
ba
Siffra
四(sì)
bốn
Siffra
五(wǔ)
năm
Siffra
六(liù)
sáu
Siffra
七(qī)
bảy
Siffra
八(bā)
tám
Siffra
九(jiǔ)
chín
Siffra
十(shí)
mười
Siffra
十一(shíyī)
mười một
Siffra
十二(shí'èr)
mười hai
Siffra
十三(shísān)
mười ba
Siffra
十四(shísì)
mười bốn
Siffra
十五(shíwǔ)
mười lăm
Siffra
十六(shíliù)
mười sáu
Siffra
十七(shíqī)
mười bảy
Siffra
十八(shíbā)
mười tám
Siffra
十九(shíjiǔ)
mười chín
Siffra
二十(èrshí)
hai mươi
Siffra
三十(sānshí)
ba mươi
Siffra
四十(sìshí)
bốn mươi
Siffra
五十(wǔshí)
năm mươi
Siffra
六十(liùshí)
sáu mươi
Siffra
七十(qīshí)
bảy mươi
Siffra
八十(bāshí)
tám mươi
Siffra
九十(jiǔshí)
chín mươi
Siffra
一百(yībǎi)
trăm
Siffra
一百万(yībǎi wàn)
triệu
Siffra
十亿(shí yì)
tỉ
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Tôi có thể thanh toán bằng ___ không?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... thẻ tín dụng?
betalningsmetod
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... thẻ thanh toán?
betalningsmetod
…现金?(…xiànjīn?)
... tiền mặt?
betalningsmetod
…支票?(…zhīpiào?)
... séc?
betalningsmetod
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Tôi muốn đổi tiền.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Tỉ giá quy đổi giữa _[tiền tệ 1]_ và _[tiền tệ 2]_ là bao nhiêu?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Mời bạn nhập mã PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
取款(qǔkuǎn)
Rút tiền
Alternativ då du vill ta ut pengar
确认(quèrèn)
Xác nhận
Bekräfta ett val
取消(qǔxiāo)
Hủy
Avbryt en handling
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Chọn khoản tiền
Välj hur stor summa du vill ta ut
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Bạn có muốn in hóa đơn không?
Få ett kvitto över uttaget